Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/2000/CT-UB tổ chức vận động, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 22/2000/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Nguyễn Văn Lạng
Ngày ban hành: 19/10/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2000/CT-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 10 năm 2000

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG, XÂY DỰNG QUỸ "ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA"

Ngày 09-11-1998, Chính phủ có Nghị định số 91/1998/NĐ-CP ban hành Điều lệ xây dựng quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" là một bước thể chế hóa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thống nhất quản lý Nhà nước về các nội dung, mục tiêu, đối tượng, hình thành tổ chức, quản lý, điều hành Quỹ ở 4 cấp từ Trung ương đến các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Với tinh thần vận động sự tự nguyện ủng hộ, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" sẽ có ý nghĩa to lớn nhằm tiếp tục giáo dục, khơi dậy tình cảm và trách nhiệm của toàn xã hội đối với người đã hy sinh, cống hiến vì dân, vì nước; đồng thời tạo ra nguồn vật chất cần thiết để cùng Nhà nước chăm sóc ngày càng tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng.

Đăk Lăk là tỉnh sớm có phong trào xây dựng Quỹ tình nghĩa trong nhân dân, qua đó đã góp phần rất lớn cho việc chăm sóc, hỗ trợ, động viên các gia đình có công với cách mạng. Sau khi có Nghị định 91/1998/NĐ-CP của Chính phủ thì phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã có bước phát triển mới. Tuy nhiên, qua 2 năm tổ chức thực hiện xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ở tỉnh ta còn bộc lộ một số tồn tại cần tập trung giải quyết, đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động còn yếu, phong trào chưa được phát động sâu rộng nên việc tham gia đóng góp xây dựng Quỹ còn hạn chế (năm 1999, toàn tỉnh vận động được gần 830 triệu đồng, trong đó các cơ quan của tỉnh chỉ có 54/175 đơn vị tham gia với số tiền gần 750 triệu đồng); Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ các huyện, thành phố và xã, phường chưa chủ động trong công tác chỉ đạo; Nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân nhận thức chưa đầy đủ về việc tự nguyện, tự giác tham gia xây dựng Quỹ...

Để khắc phục tình hình nói trên nhằm tạo ra một phong trào vận động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" rộng khắp và đạt hiệu quả cao trong toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Nghị định 91/1998/NĐ-CP và Điều lệ xây dựng, quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" để mọi người dân hiểu rõ ý nghĩa và tích cực, tự nguyện tham gia xây dựng Quỹ. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, ngành văn hóa thông tin và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến cán bộ công nhân viên, mọi tầng lớp nhân dân, chiến sỹ các lực lượng vũ trang hằng những hình thức phong phú, sinh động, thường xuyên và có hiệu quả.

2- Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội cần xác định rõ về nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của mình trong việc làm tốt công lác lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động triển khai thực hiện việc tổ chức vận động cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình tích cực tham gia xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

3- Giao cho Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của tỉnh (do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm thường trực) xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch vận động cụ thể, quy định rõ mức vận động tối thiểu cho các đơn vị và cơ sở, thường xuyên đôn đốc quá trình triển khai thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ.

Sở Tài chính - Vật giá, Kho Bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu, chi Quỹ theo đúng quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thống kê.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp cần chỉ đạo việc củng cố, nâng cao năng lực hoạt động các Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của từng cấp; chỉ đạo việc xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ, kiểm tra các hoạt động của Quỹ thuộc cấp mình quản lý; bảo đảm thu, chi đúng quy định, chấp hành đúng chế độ báo cáo.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì cuộc vận động xây dựng Quỹ và cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia chỉ đạo việc quản lý và sử dụng Quỹ.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND (để B/c),
- UBMTTQVN tỉnh,
- Các đoàn thể chính trị - xã hội,
- Ban chỉ đạo xây dựng Quỹ ĐƠĐN,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Huyện ủy, UBND các huyện, TP,
- Các doanh nghiệp cấp tỉnh,
- Lưu VT, VX, TH, TM.
(Chỉ thị/2000/Xây dựng Quỹ ĐƠĐN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/2000/CT-UB tổ chức vận động, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.192.201