Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 14/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06 /CT-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 3 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 20/02/2012 của Tỉnh uỷ Yên Bái về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; thời gian qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an với vai trò là nòng cốt, đã tích cực tăng cường lực lượng xuống cơ sở để thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm. Qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, từng bước kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, ở một số địa bàn, cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể còn nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác này, còn cho đây là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách, chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp để huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia vào phong trào.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao hiệu quả phong toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn,

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 20/02/2012 của Tỉnh uỷ Yên Bái về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành; gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự ở địa phương, đơn vị mình.

2. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, trọng tâm là địa bàn giáp ranh, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, nhà trường, các nơi đông dân cư. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn; chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải từ cơ sở; tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, chính quyền các địa phương, cơ sở căn cứ vào tình hình, đặc điểm của mình có kế hoạch đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp với thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và các phong trào thi đua khác của đơn vị. Phối hợp với lực lượng Công an và chính quyền cấp mình thực hiện tốt các đề án, nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành và các quy định của địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền cơ sở về công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, tích cực vận động quần chúng tham gia xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp; Đề xuất với thường trực Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời có hình thức phê bình, xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân vi phạm trong quá trình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

5. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cân đối nguồn ngân sách, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; đồng thời phối hợp, giúp đỡ Đoàn công tác của Công an tỉnh tăng cường xuống địa bàn để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã, địa bàn trọng điểm. Quan tâm, đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt ở cơ sở làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền trong cuộc vận động nhân dân, hội viên và thành viên gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh
- UBMTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh, BCHQS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng CNTT- CB;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2013 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.511
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177