Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 83/KH-UBND 2020 triển khai Chỉ thị 21/CT-TTg tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 83/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 07/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 83/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 21/CT-TTG NGÀY 25/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Chỉ thị số 21), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 21 gắn với thực hiện các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của tội phạm và xác định những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, đưa người đi lao động, học tập tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp..., đặc biệt là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, từ đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kết hợp đấu tranh quyết liệt với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, kiên quyết không để tội phạm hoạt động phức tạp.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các Chương trình, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và phòng ngừa, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong sở hữu tài sản.

3. Tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật và chế tài xử lý đối với tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong nhân dân về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội, dự án bất động sản, quy hoạch xây dựng...; tuyên truyền, thông báo về hành vi, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính điển hình, nhất là các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để người dân chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang gương mẫu nêu cao cảnh giác, chấp hành pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Rà soát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật ở địa phương để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước liên quan đến phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là đối với các lĩnh vực dễ nảy sinh hoặc có sơ hở để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, đầu tư, kinh doanh, không gian mạng, xuất khẩu lao động… Trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi các quy định cho phù hợp, khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để tội phạm lợi dụng.

6. Tập trung lực lượng, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết triệt để các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức, gây bức xúc dư luận.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp trong công tác phòng ngừa, xử lý có hiệu quả tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp, trong đó chú ý sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội; tổ chức có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tại các địa bàn trọng điểm; thường xuyên rà soát, xác định những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và những vướng mắc trong quy định của pháp luật về phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kịp thời tham mưu khắc phục, kiến nghị sửa đổi.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tập trung lực lượng điều tra, xử lý tội phạm và triệt để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt khi xảy ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nhất là các nguồn tin liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập liên quan đến phòng ngừa, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật, nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp cho công chứng viên, người thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh, góp phần phòng ngừa sai phạm, tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, kết quả phòng ngừa, xử lý của các lực lượng chức năng giúp quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời phát hiện, cổ vũ, động viên, tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Sở Công Thương

- Thường xuyên kiểm tra nội dung, điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý, giám sát hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trên website thương mại điện tử nhằm phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại, kinh doanh theo phương thức đa cấp; phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những sai phạm trong lĩnh vực này theo quy định của pháp luật.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong quá trình thẩm định, cấp đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề thuộc lĩnh vực tài chính, cầm đồ, môi giới việc làm, nhà đất, du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, thương mại và thanh toán điện tử... để phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đó kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu về những sai phạm có liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, đầu tư cho cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý.

6. Sở Tài chính

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến định giá tài sản, giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, bảo đảm căn cứ để khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

7. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Du lịch

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý các lĩnh vực được phân công như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng, các dự án đầu tư sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, kiến trúc, hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản; các đề án, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, nhất là các đề án, dự án có yếu tố nước ngoài; các vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa, đo lường; các hoạt động du lịch, quảng cáo nhằm phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động; thông tin công khai, rộng rãi cho người dân về các cơ sở được phép kinh doanh trong các lĩnh vực môi giới việc làm, du học, xuất khẩu lao động... Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đưa người đi lao động, học tập ở nước ngoài.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

- Tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về phương thức, thủ đoạn của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo trên không gian mạng, kết quả phòng ngừa, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật của các lực lượng chức năng.

- Kịp thời thông tin, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình

- Tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về triển khai các ứng dụng thanh toán mới, tiên tiến, bảo đảm chặt chẽ, an toàn khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi gian lận, không đúng quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, phòng ngừa đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các hoạt động cho vay, thanh toán, chuyển tiền, nhận tiền.

- Chỉ đạo các ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an trong việc cung cấp thông tin khách hàng phục vụ công tác xác minh, xử lý tội phạm; kịp thời có biện pháp phong tỏa, ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong các vụ việc, vụ án.

11. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chế tài xử lý và hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong thực thi pháp luật, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn khu dân cư; vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phối hợp tổ chức có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác an sinh xã hội, phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và ban hành chính sách về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình mục tiêu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm; vận động cơ quan, đơn vị, khu dân cư và người dân trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng.

- Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ quan, doang nghiệp, cá nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp. Qua đó, thông tin rộng rãi về chủ trương cho vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Chỉ đạo lực lượng Công an tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; phối hợp với các cấp, các ngành tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy và các mô hình phong trào đang phát huy có hiệu quả; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

- Căn cứ nguồn ngân sách địa phương, bố trí, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng Công an địa phương để triển khai các biện pháp, kế hoạch đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Định kỳ hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Công an tỉnh chủ trì, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Công an tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước VN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP7.
TP_VP7_ANTT_32_C

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 83/KH-UBND ngày 07/08/2020 về triển khai Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.200

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!