Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 362/1999/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 08/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 362/1999/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 362/1999/QĐ-NHNN1 NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01/1997/QH10 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 211/QĐ-NH1 ngày 22/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08 tháng 10 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là giấy tờ có giá ngắn hạn, do Ngân hàng Nhà nước Việt nam phát hành để tạo ra công cụ trên thị trường tiền tệ nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

Điều 2. Đối tượng mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là các tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Được tổ chức và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng.

2. Có tài khoản tiền gửi tại Sở giao dịch hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định thực hiện nghiệp vụ đấu thầu.

3. Chấp hành đầy đủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phát hành và đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Việc mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước dựa trên cơ sở tự nguyện. Trong những trường hợp cần thiết để phục vụ cho mục tiêu ổn định tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.

Điều 4. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được tự do mua bán, chuyển nhượng, cầm cố giữa các tổ chức tín dụng, được cầm cố để vay vốn hoặc chiết khấu tại Ngân hàng Nhà nước, được sử dụng làm công cụ cho nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 5. Ngân hàng Nhà nước cam kết thanh toán theo mệnh giá khi tín phiếu đến hạn cho tổ chức tín dụng sở hữu tín phiếu.

Điều 6. Chi phí phát hành và trả lãi tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được hạch toán vào chi phí nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước.

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có đặc điểm:

1. Được phát hành, hạch toán và thanh toán bằng đồng Việt nam.

2. Có mệnh giá là tối thiểu là 100 triệu đồng và các mức mệnh giá bằng bội số của 100 triệu đồng.

3. Có thời hạn dưới 1 năm.

4. Là tín phiếu chiết khấu. Ngân hàng Nhà nước bán tín phiếu với giá bán thấp hơn mệnh giá ghi trên tín phiếu và thanh toán theo mệnh giá của tín phiếu khi đến hạn. Phần chênh lệch giữa mệnh giá và giá bán là mức lãi của tín phiếu.

5. Phát hành dưới hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ.

6. Phát hành theo phương thức bắt buộc hoặc đấu thầu.

Điều 8. Hình thức của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước:

1. Hình thức chứng chỉ:

a. Mặt trước của tín phiếu bao gồm những yếu tố sau:

Ghi dòng chữ "Ngân hàng Nhà nước Việt nam"

Ghi dòng chữ "Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước"

Mệnh giá của tín phiếu.

Các phần để ghi thời hạn của tín phiếu, ngày đến hạn của tín phiếu.

Các yếu tố khác như: ký hiệu tín phiếu, số sêry, chữ ký in sẵn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, con dấu của Ngân hàng Nhà nước.

b. Mặt sau của tín phiếu dùng để ghi các yếu tố phát sinh trong các trường hợp mua bán tín phiếu: Tên và con dấu của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định; Tên, địa chỉ, dấu của tổ chức tín dụng mua lần đầu và các dòng để ghi tên, địa chỉ, dấu của các tổ chức tín dụng mua lại lần 1, lần 2... và nội dung ghi chú, chỉ dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

c. Mặt trước và mặt sau của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được bảo vệ, chống làm giả bằng các biện pháp kỹ thuật như đối với tiền và các giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng.

2. Hình thức ghi sổ: Là hình thức mà khối lượng tín phiếu trúng thầu của các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước hạch toán vào tài khoản tín phiếu ghi sổ tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 9. Phương thức phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước:

1. Phương thức bắt buộc: Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia và tình hình thực tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc đối với tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng phải mua đúng khối lượng, lãi suất và thời hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Phương thức đấu thầu: được thực hiện theo một trong 2 phương thức sau:

a. Đấu thầu khối lượng: được thực hiện theo nguyên tắc:

- Ngân hàng Nhà nước công bố trước mức lãi suất và khối lượng tín phiếu dự định phát hành của đợt phát hành.

- Tổ chức tín dụng mua xác định khối lượng tín phiếu cần mua và gửi phiếu đặt thầu đến Ngân hàng Nhà nước.

- Ngân hàng Nhà nước tổ chức xét thầu và quyết định bán cho những phiếu đặt thầu gửi đến trước.

- Trường hợp có từ 2 phiếu đặt thầu trở lên gửi đến cùng một lúc và tổng khối lượng đặt thầu của các phiếu này lớn hơn khối lượng dự kiến phát hành của Ngân hàng Nhà nước thì khối lượng trúng thầu sẽ được phân chia cho mỗi phiếu đặt thầu theo tỷ lệ thuận với khối lượng đặt thầu của từng phiếu đó và được làm tròn đến 100 triệu đồng.

b. Đấu thầu lãi suất: được thực hiện theo nguyên tắc:

- Ngân hàng Nhà nước công bố trước khối lượng tín phiếu dự kiến phát hành của đợt phát hành.

- Tổ chức tín dụng mua tự xác định các mức lãi suất, khối lượng tín phiếu cần mua với từng mức lãi suất đó và gửi phiếu đặt thầu đến Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất đặt thầu được tính theo tỷ lệ %/năm và được làm tròn đến 2 con số sau dấu phẩy.

- Ngân hàng Nhà nước tổ chức xét thầu: Đối với các mức đặt thầu có lãi suất lớn hơn lãi suất dự kiến phát hành của Ngân hàng Nhà nước được xét là không trúng thầu. Đối với các mức đặt thầu có lãi suất trong phạm vi lãi suất dự kiến phát hành, Ngân hàng Nhà nước xem xét theo trình tự lãi suất từ thấp đến cao cho đến khi tổng khối lượng của các mức đặt thầu bằng tổng khối lượng dự kiến phát hành.

- Lãi suất trúng thầu là lãi suất đặt thầu cao nhất trong số các mức được trúng thầu. Lãi suất tính giá bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được áp dụng chung cho tất cả các mức được trúng thầu là lãi suất trúng thầu.

- Trường hợp tại mức lãi suất trúng thầu có tổng khối lượng của các mức đặt thầu vượt quá khối lượng dự kiến phát hành thì khối lượng tín phiếu xét bán cho từng mức đặt thầu được chia theo tỷ lệ thuận với khối lượng đặt thầu của từng mức đó và được làm tròn đến 100 triệu đồng.

3. Công thức tính giá bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước áp dụng chung cho các đơn vịị mua tín phiếu như sau:

MG

G =

LS x T

1 +

365 x 100

Trong đó: G:Giá bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

MG: Mệnh giá tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

LS: Lãi suất bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (tính theo %/năm)

T: Số ngày trong kỳ hạn tín phiếu

365: Số ngày trong 1 năm

Điều 10. Việc công nhận tổ chức tín dụng là thành viên đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, thẩm quyền của người đại diện thành viên được ký các giấy tờ có liên quan đến đấu thầu, cách thức thông báo đấu thầu, mẫu đăng ký đấu thầu, thủ tục xét thầu, thanh toán và giao nhận tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và các vấn đề liên quan khác được thực hiện theo quy định tại Quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc ban hành.

Điều 11. Trước mỗi đợt phát hành, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định và công bố tổng khối lượng tín phiếu phát hành, thời hạn tín phiếu, thời gian phát hành, phương thức phát hành.

Trường hợp phát hành theo phương thức bắt buộc hoặc đấu thầu khối lượng, ngoài các thông tin nêu trên, Ngân hàng Nhà nước công bố trước lãi suất tín phiếu được phát hành.

Điều 12. Khi đăng ký dự thầu, các tổ chức tín dụng phải ký quỹ tại Sở giao dịch hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định. Số tiền ký quỹ tại Ngân hàng Nhà nước bằng 5% khối lượng đăng ký đấu thầu và không được trả lãi trong thời gian ký quỹ. Số tiền ký quỹ sẽ được trả lại cho các tổ chức tín dụng ngay sau khi công bố kết quả trúng thầu nếu tổ chức tín dụng không trúng thầu. Trường hợp tổ chức tín dụng trúng thầu, Ngân hàng Nhà nước giữ lại tiền ký quỹ và trừ vào số tiền thanh toán tín phiếu.

Điều 13. Kết quả đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước sẽ được thông báo trực tiếp, bằng FAX hoặc qua mạng truyền tin (nếu có) đến các tổ chức tín dụng tham gia đấu thầu. Các tổ chức tín dụng trúng thầu có trách nhiệm thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo giá bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước tại thông báo kết quả đấu thầu và đúng thời gian quy định tại Quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm giao tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đúng khối lượng, thời hạn theo quy định tại Quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Điều 14.Việc kiểm đếm, đóng gói, giao nhận, bảo quản, vận chuyển tín phiếu trắng và tín phiếu hết hạn thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

Điều 15. Việc thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước cho tổ chức tín dụng sở hữu tín phiếu được thực hiện vào ngày đến hạn của tín phiếu thông qua tài khoản của tổ chức tín dụng đó tại Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp ngày đến hạn là ngày nghỉ làm việc theo quy định của pháp luật thì việc thanh toán được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều 16. Những vi phạm trong thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đều bị xử phạt theo quy định hiện hàn

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định thực hiện nghiệp vụ đấu thầu trong việc thực hiện Quy chế này:

1. Vụ Chính sách tiền tệ: Trên cơ sở mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia, diễn biến tổng phương tiện thanh toán và vốn khả dụng của hệ thống ngân hàng, Vụ Chính sách tiền tệ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định về khối lượng phát hành tín phiếu, lãi suất dự kiến phát hành, thời hạn tín phiếu, thời gian phát hành, hình thức tín phiếu và phương thức phát hành của đợt phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

2. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước:

a. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định chỉ định Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố thực hiện nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

b. Xem xét công nhận tổ chức tín dụng là thành viên đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

c. Tổ chức đấu thầu, xác định và công bố kết quả đấu thầu.

d. Trong trường hợp phát hành tín phiếu theo phương thức bắt buộc, Sở Giao dịch thông báo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu bắt buộc cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố (nơi có tổ chức tín dụng mua tín phiếu mở tài khoản tiền gửi) và Tổ chức tín dụng mua tín phiếu có tài khoản tiền gửi tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện thu tiền bán tín phiếu và thanh toán tín phiếu khi đến hạn cho các Tổ chức tín dụng có tài khoản tiền gửi tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

đ. Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng gửi Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Kế toán - Tài chính về kết quả phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

e. Lập báo cáo quyết toán về phát hành và thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước gửi Vụ Kế toán - Tài chính.

g. Giao nhận, bảo quản tín phiếu trắng, tín phiếu hết hạn thực hiện như giao nhận bảo quản tiền mặt. Báo cáo số liệu phát hành tín phiếu, thu hồi tín phiếu đến hạn, tín phiếu trắng còn tồn tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước về Vụ Nghiệp vụ phát hành và Kho quỹ (trường hợp phát hành tín phiếu loại chứng chỉ).

3. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được chỉ định thực hiện nghiệp vụ đấu thầu:

a. Thực hiện đấu thầu theo quy định tại Quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

b. Trong trường hợp phát hành tín phiếu theo phương thức bắt buộc, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thông báo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu bắt buộc cho tổ chức tín dụng mua tín phiếu có tài khoản tiền gửi tại Chi nhánh mình. Tổ chức bán, thanh toán tín phiếu khi đến hạn cho các Tổ chức tín dụng có tài khoản tiền gửi tại Chi nhánh mình.

c. Giao nhận, bảo quản tín phiếu trắng, tín phiếu hết hạn thực hiện như giao nhận bảo quản tiền mặt. Báo cáo số liệu phát hành tín phiếu, thu hồi tín phiếu hết hạn, tín phiếu trắng còn tồn tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước về Vụ Nghiệp vụ phát hành và Kho quỹ (trường hợp phát hành tín phiếu loại chứng chỉ).

d. Lập báo cáo quyết toán về phát hành và thanh toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước gửi Vụ Kế toán - Tài chính.

4. Vụ Kế Toán - Tài chính:

a. Hướng dẫn việc hạch toán phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

b. Kiểm tra đối chiếu giữa việc báo cáo số liệu phát hành tín phiếu với số tiền thu bán tín phiếu, số liệu thu hồi tín phiếu đến hạn với số liệu tiền thanh toán tín phiếu đến hạn tại các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

5. Vụ Nghiệp vụ phát hành và kho quỹ:

a. Tổ chức thiết kế, hợp đồng in ấn và tổ chức giao nhận, bảo quản, vận chuyển tín phiếu trắng, tín phiếu hết hạn thực hiện như in ấn, giao nhận, bảo quản và vận chuyển tiền mặt.

b. Tổ chức cung cấp điều hoà tín phiếu trắng cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố để chuyển giao cho các tổ chức tín dụng trúng thầu theo kết quả của từng đợt đấu thầu.

6. Cục công nghệ tin học ngân hàng: Phối hợp với Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước để thiết kế các chương trình và đảm bảo hệ thống kỹ thuật liên quan đến đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Điều 18.Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 362/1999/QD-NHNN1

Hanoi, October 08th, 1999

 

DECISION

ON THE ISSUANCE OF THE REGULATION ON THE ISSUANCE THE STATE BANK BILLS.

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 and the Law of the Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 03 February, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1. To issue in conjunction with this Decision the Regulation on the issuing the State Bank Bills.

Article 2. This Decision shall be effective after 15 days from the date of signing and replace the Decision No. 211/QD-NH1 dated 22 September, 1994 of the Governor of the State Bank on the issuance of the Regulation on the issuing the State Bank Bills.

Article 3. The Director of the Administration Department, the Chief Inspector, Heads of relevant units of the State Bank of Vietnam, General Managers of the State Bank branches in the provinces, cities; Chairman of the Board of Directors and General Directors (Directors) of Credit Institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR

Duong Thu Huong

 

REGULATION

ON THE ISSUANCE OF THE STATE BANK BILLS
(issued in conjunction with the Decision No. 362/1999/QD-NHNN1 of the Governor of the State Bank dated 8 October, 1999)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. The State Bank Bill shall be a short-term valuable paper, issued by the State Bank to create instruments in the money market for the implementation of the National Monetary Policy.

Article 2. Credit Institutions which buy State Bank Bills shall satisfy following conditions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Having a deposit account with the Banking Operations Department or at a State Bank branch which has been designated by the Governor of the State Bank to carry out the auction activity.

3. Complying fully with the provisions of the State Bank on the issuance and auction of State Bank bills.

Article 3. The buying of State Bank Bills shall be on a voluntary basis. In the event of need, for the sake of the monetary stability, The Governor of the State Bank shall decide on the issuance of compulsory State Bank Bills to Credit Institutions.

Article 4. The State Bank Bills shall be freely bought, sold, transferred, mortgaged between Credit Institutions, mortgaged for borrowing or discounted at the State Bank, used as an instrument in the open market operations conducted by the State Bank in accordance with current applicable provisions.

Article 5. The State Bank shall be committed to the payment of the bills at the face value to the Credit Institutions at the due date.

Article 6. The cost of issuance and interest payment of the State Bank Bills shall be charged to the operational expense of the State Bank.

Chapter II

DETAILED PROVISIONS

Article 7. The State Bank Bills shall be of following characteristics:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Having the minimum face value of VND 100 million and face values of the multiples of VND 100 million.

3. The term is under 1 year;

4. As a discounted Bill, the State Bank shall sell the Bills at a price which is lower than the face value of the Bill and repay at the face value of Bills when they become due. The difference between the face value and the selling price shall be the rate of interest of the Bills.

5. Issued is the form of a Certificate or book entry form;

6. Issued in the compulsory mode or auction.

Article 8. Forms of the State Bank Bills:

1. The form of a Certificate

a. The front of the Bill shall consist of following features;

- The sentence: " Ngn hng Nh nước Việt nam " (The State Bank of Vietnam)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The face value of the Bill

- The part to write down the maturity of the Bill, the due date of the Bill.

Other features such as: Symbol of the Bill, serial number, printed signature of the Governor of the State Bank, the seal of the State Bank.

b. The back of the Bill is used to write down details arising during the buy and sale of bills; Name and seal of the Banking Operations Department of the State Bank or designated State Bank branches; Name, address, seal of Credit Institutions as the first buyer, and lines for writing down name, address, seal of Credit Institutions as the second, third buyer . . . and notice, guidance of the State Bank.

c. The front and the back of a State Bank Bill shall be protected against counterfeit with technical measures like in the case of money and other valuable paper of the banking system.

2. Book entry form:

This is the form in which the value of the Bills won by a Credit Institution in an auction shall be recorded to the account "Bill in book entry form" with the State Bank.

Article 9. Mode of issuance of State Bank Bills.

1. Compulsory mode:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The mode of auction: To be implemented in one of the two following ways:

a. Auction for the volume: To be implemented in the following principles:

- The State Bank shall announce in advance the rate of interest and the volume of the Bills which are expected to be issued.

- Credit Institutions shall determine the required volume of Bills and send their offers to the State Bank.

- The State Bank shall organise the auction and decide on the sale of Bills to those who have first sent the offer.

- In case of receiving more than one offer at the same time and the total volume offered by these offers is greater than the expected volume of the issue, the expected volume of the issue shall be appropriated to each offer in proportion to the volume offered by each offer which shall be rounded to VND 100 million.

b. Auction for the interest rate: To be implemented in the following principle:

- The State Bank shall announce in advance the volume of the Bills which are expected to be issued.

- The buying Credit Institutions shall determine by themselves the interest rates and the volume of Bills they require to buy at each level of interest rate and send their offer to the State Bank. The interest rate shall be offered on the annual basis and rounded to two decimal digits.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The auction interest rate shall be the highest interest rate offered among the rates at which the respective offers are accepted. The interest rate which is used to calculate the sale price of the State Bank Bills and applied generally to all level of accepted interest rates shall be the interest rate of the auction.

- In the event the volume offered at the auction interest rate is higher than the expected volume of the issue, the volume of Bills to be appropriated to each offer shall be in proportion to the volume offered at each level of interest rate and rounded to VND 100 million.

3. The Formula for the calculation of the sale price of the State Bank bills shall be applied uniformly to all buying entities as follows:

G=

MG

1 +

LS x T

 

365 x 100

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

G : The sale price of the State Bank bill;

MG : The face value of the State Bank bills

LS : The interest rate at which the State Bank bills are sold;

T : The number of days of the Bills maturity;

365 : The number of days of a year.

Article 10. The recognition of a Credit Institutions as a member of the State Bank Bills auction, the authority of the representative of the member to sign documents relating to the auction, the mode of auction notice, the pro-forma registration form for the auction, procedures of offer valuation, payment and delivery of State Bank Bills and other related issues shall be carried out in accordance with the Regulation on the sequence of the auction of the State Bank Bills, which is issued by the Governor of the State Bank.

Article 11. The total value of each issue, the term of the Bills, the time of issue, mode of issue shall be decided upon and announced by the Governor of the State Bank prior to each issue.

In the event of issuing in the compulsory mode or in the mode of auction for the volume, The Governor of the State Bank shall announce the interest rate of the bills prior to each issue in addition to above mentioned information.

Article 12. Credit Institutions shall, upon registration for the auction, place a margin deposit at the Banking Operations Department or a State Bank branch designated by the Governor of the State Bank. The margin deposit shall be 5% of the volume registered in the auction and does not earn interest during the auction period. The margin deposit shall be returned to Credit Institutions intermediately after the auction result is announced if their offers are not accepted. In the event the offer of a Credit Institution is accepted, the margin deposit shall be kept by the State Bank and deducted from the payment of the State Bank Bills.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. The sorting, packaging, delivery, maintenance, transport of blank Bills and expired Bills shall be in compliance with the current provisions on the delivery, maintenance, transport of cash, valuable assets and paper.

Article 15. The payment of the State Bank Bills to the Credit Institutions who own the bills shall be made on the maturity date of the Bills to the account of Credit Institutions with the State Bank. In the event the maturity date coincides with a date which is a holiday in accordance with applicable laws, the payment shall be made in the next working day.

Article 16. Violations of the payment of the State Bank Bills shall be dealt with in accordance with current provisions.

Chapter III

ORGANISATION OF IMPLEMENTATION

Article 17. The responsibility of units of the State Bank, State Bank branches in provinces, cities which are designated by the Governor of the State Bank to carry out the auction in the implementation of this Regulation:

1. The Monetary Policy Department: On the basis of the objectives of the national monetary policy, the developments of the money supply and the liquidity of the banking system, the Monetary Policy Department shall submit to the Governor for his Decision on the volume of the bills issue, the expected interest rate of the Bills, the term of the Bills, the timing of the issue, the form of the bills and the issuing mode of the issue.

2. The Banking Operations Department

a. To submit to the Governor for his issuance of the Decision as to designate a State Bank branch in provinces, cities to carry out the auction of the State Bank Bills;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. To organise the auction, determine and announce the results of the auction.

d. In the event of an issue under the compulsory mode, the Banking Operations Department shall announce the Decision of the Governor on the issuance of compulsory Bills to State Bank branches in provinces activities (where the buying credit institutions maintain their accounts) and buying credit institutions which maintain their accounts with the Banking Operations Department of the State Bank.

e. dd. To submit the report on the results of the bills issuance to the Governor and the report to the Monetary Policy Department, the Accounting and Finance Department.

f. To prepare the final settlement on the issuance and payment of State Bank Bills for submission to the Accounting and Finance Department.

g. To delivery, maintain blank Bills, expired Bills like in the case of cash. To report to the Issuing and Vault Department on the Bills issued, matured Bills collected, blank Bills unused which are maintained by the Banking Operations Department (in case of issuing Bills in form of a Certificate).

3. State Bank branches in provinces, cities which are designated to carry out the auction:

a. To carry out the auction in compliance with provisions in the Regulation on the sequence of the auction of State Bank Bills.

b. In the event of the issue under the compulsory mode, the State Bank branches shall inform the Decision of the Governor of the issuance of compulsory Bills to the buying Credit Institutions which maintain their accounts at the Branches; to organise the sale, payment of the bills at the maturity date for credit institutions which maintain their accounts at the branches.

c. To deliver, maintain blank Bills, expired Bills like in the case of cash; to report to the Issuing and Vault Department on the Bills issued, matured Bills collected, blank Bills unused which are maintained in the branches (in case of issuing bills in form of a Certificate).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The Accounting and Finance Department:

a. To guide the accounting for the issuance of State Bank Bills;

b. To reconcile the report on the Bills issued with the payment collected from the sale of Bills, the matured Bills collected with the payment of matured Bills which are made at State Bank branches in provinces, cities and the Banking Operations Department.

5. The Issuing and Vault Department

a. To organise the design and the printing contract as well as the delivery, maintenance, transport of blank Bills, expired Bills in the same way as with cash.

b. To organise the supply of blank Bills to the Banking Operations Department and State Bank branches in provinces, cities for further delivery to the Credit Institutions which have won in the auctions in line with the result of each auction.

6. The Banking Informatic Department:

To coordinate with the Banking Operations Department to design programs and to ensure the technical system related to the auction of State Bank Bills.

Article 18. Any amendment, supplement to this Regulation shall be decided upon by the Governor of the State Bank.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR

Duong Thu Huong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999 về Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209