Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 243/2000/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 02/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 243/2000/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 243/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2000 CÔNG BỐ BIÊN ĐỘ LÃI SUẤT ĐÔLA MỸ LÀM CƠ SỞ CHO TỔ CHỨC TÍN DỤNG ẤN ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 322/VPCP-KTTH ngày 25/7/2000 của Văn phòng Chính phủ về điều hành lãi suất;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố biên độ lãi suất làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đôla Mỹ theo quy định tại Quyết định số 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng như sau:

1. Đối với cho vay ngắn hạn: 1,0%/năm.

2. Đối với cho vay trung và dài hạn: 2,5%/năm.

Điều 2. Lãi suất cho vay do tổ chức tín dụng ấn định cộng các loại phí liên quan đến khoản vay được quy đổi theo tỷ lệ phần trăm không vượt quá mức lãi suất Đôla Mỹ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của Tổ chức tín dụng đối với khách hàng tại thời điểm cho vay và các biên độ quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2000.

2. Các văn bản sau hết hiệu lực thi hành: Quyết định số 309/1998/QĐ-NHNN1 ngày 10/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc quy định mức lãi suất cho vay bằng Đôla Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với pháp nhân, cá nhân và mức lãi suất tiền gửi bằng Đôla Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng; Văn bản số 459/CV-NCKT3 ngày 14/9/1998 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 309/1998/QĐ-NHNN1 ngày 10/9/1998; các văn bản khác trái với quy định tại Quyết định này.

3. Lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đôla Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng vẫn thực hiện theo Quyết định số 306/1999/QĐ-NHNN1 ngày 01/9/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 243/2000/QD-NHNN1

Hanoi, August 02nd , 2000

 

DECISION

ON THE ANNOUNCEMENT OF THE US$ INTEREST RATE BANDS AS A BASIS FOR THE DETERMINATION BY CREDIT INSTITUTIONS OF LENDING INTEREST RATES FOR CUSTOMERS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Based on the direction of the Prime Minister stated in the Dispatch No. 322/VPCP-KTTH dated 25 July, 2000 of the Office of the Government on the operation of the interest rates;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1. To announce the interest rate bands as a basis for the determination by credit institutions of lending interest rates in US$ in accordance with provision of the Decision No. 241/2000/QD-NHNN1 dated 2 August, 2000 of the Governor of the State Bank on the change of the operational mechanism of lending interest rate of credit institutions for customers as follows:

1. For short-term lending: 1.0% per annum;

2. For medium & long-term lending: 2.5% per annum.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3.

1. This Decision shall be effective from 5 August, 2000;

2. Following legal documents shall cease their effectiveness: The Decision No. 309/1998/QD-NHNN1 dated 10 September, 1998 of the Governor of the State Bank on the stipulation of the level of lending interest rate in US$ of credit institutions for legal entities, individuals and interest rates of legal entities deposits in US$ at credit institutions; The Dispatch No. 459/CV-NCKT3 dated 14 September, 1998 of the State Bank on the guidance of the implementation of the Decision No. 309/1998/QD-NHNN1 dated 10 September, 1998; other documents in contrary to the provisions of this Decision.

3. The maximum interest rate of legal entities deposits in US$ at credit institutions shall continue to be subject to the Decision No.306/1999/QD-NHNN1 dated 1 September, 1999 of the Governor of the State Bank.

4. Heads of units of the State Bank, General Managers of State Bank branches in provinces, cities; Chairman of the Board of Directors and General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Le Duc Thuy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/08/2000 công bố biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.546

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149