Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Số hiệu: 55/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 13/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 142/TTr-SCT ngày 29/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thành phố đến năm 2020 các công trình đường dây trung thế và trạm biến áp:

(Có bảng tổng hp chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hp với UBND các huyện, thành phố, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình và các đơn vị liên quan công bố quy hoạch bổ sung các công trình đường dây trung thế và trạm biến áp và hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP3.
NA/16

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 13/1/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Tên công trình

Điện áp
(kV)

Công suất
(
kVA)

Đường dây
(m)

I. Thành phố Ninh Bình

1

Phường Ninh Sơn

 

 

 

 

Trạm biến áp cp điện cho Công ty CP Nhôm Vit Pháp SHAL

35(22)/0,4

2x560

Đường dây trên không 35kV: 10m

2

Xã Ninh Nhất

 

 

 

 

Trạm biến áp cấp điện cho Trụ sở Chi cục quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình

22/0,4

100

Đường dây trên không 22kV: 602m

Đường dây cáp ngầm 22kV: 45m

3

Phường Ninh Phong

 

 

 

 

Trạm biến áp cấp điện cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Lam Giang

35(22)/0,4

2x1.600 + 1.000

Đường dây trên không 35kV: 430m

II. Thành phố Tam Điệp

1

Xã Tây Sơn

 

 

 

 

Trạm biến áp cấp điện cho Trụ sở làm việc Công an thành phố Tam Điệp

10(22)/0,4

320

Đường dây trên không 22kV: 30m

III. Huyện Hoa Lư

1

Xã Ninh Thắng

 

 

 

 

Trạm biến áp cp điện cho Công ty TNHH Thêu ren Mặt Trời Xanh

10(22)/0,4

560

Đường dây trên không 22kV: 10m

IV. Huyện Yên Khánh

1

Thị trấn Yên Ninh

 

 

 

 

Trạm biến áp cấp điện cho Trung tâm giống thủy sản Ninh Bình

10(22)/0,4

180

Đường dây trên không 22kV: 110m

2

Xã Khánh Phú

 

 

 

-

Trạm biến áp cấp điện cho Công ty DNTN Phúc Long

10(22)/0,4

400

 

-

Trạm biến áp cấp điện cho Công ty TNHH Long Sơn

22/0,4

1.500

 

3

Xã Khánh Lợi

 

 

 

 

Trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm Đồng Én

10(22)/0,4

2x400 + 25

Đường dây trên không 22kV: 775m

4

Xã Khánh Thiện

 

 

 

-

Trạm biến áp cấp điện cho Xưởng đóng tàu Công ty TNHH Thành Hưng

10(22)/0,4

250

Đưng dây trên không 22kV: 160m

-

Trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm cống Đọ

10(22)/0,4

160 + 25

Đường dây trên không 22kV: 272m

5

Xã Khánh An

 

 

 

-

Trạm biến áp cp điện cho Công ty TNHH Niên Vit M

10(22)/0,4

400

Đường dây trên không 22kV: 981m

-

Trạm biến áp cấp điện cho Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen chi nhánh s 2

10(22)/0,4

150

Đường dây trên không 22kV: 180m

6

Xã Khánh Nhạc

 

 

 

 

Trạm biến áp cp điện cho Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Ninh Bình Việt Nam

35(22)/0,4

3.000

Đường dây trên không 35kV: 35m

7

Xã Khánh Thành

 

 

 

 

Trạm biến áp cp điện cho Công ty TNHH Thành Phát Ninh Bình

10(22)/0,4

630

 

V. Huyện Yên Mô

1

Xã Khánh Li

 

 

 

-

Trạm biến áp Khánh Lợi 1 cấp điện phục vụ sinh hoạt khu dân cư

10(22)/0,4

320

Đường dây trên không 22kV: 415m

-

Trạm biến áp Khánh Lợi 2 cấp điện phục vụ sinh hoạt khu dân cư

10(22)/0,4

320

 

-

Trạm biến áp Khánh Mậu 5 cấp điện phục vụ sinh hoạt khu dân cư

10(22)/0,4

320

 

2

Xã Yên Mỹ

 

 

 

 

Trạm biến áp cp điện cho DNTN Xây dựng Hoàng Bá

10(22)/0,4

630

Đường dây trên không 22kV: 230m

3

Xã Yên Hòa

 

 

 

 

Trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm Đa Tán

10(22)/0,4

320 + 50

Đường dây trên không 22kV: 30m

4

Xã Yên Hưng

 

 

 

 

Trạm biến áp cấp điện cho trạm bơm Thọ Thái

10(22)/0,4

250 + 50

Đường dây trên không 22kV: 481m

VI. Huyện Gia Viễn

1

Xã Gia Trấn

 

 

 

-

Trạm biến áp cp điện cho Công ty CP Xây dựng và Cung ứng lao động quốc tế

35(22)/0,4

400

Đường dây trên không 35kV: 40m

2

Xã Gia Thanh

 

 

 

-

Trạm biến áp cấp điện phục vụ trạm nghiền đá số 2 Công ty TNHH Phúc Lộc

22/0,4

630

Đường dây trên không 22kV: 135m

VII. Huyện Nho Quan

1

Xã Đức Long

 

 

 

-

Trạm biến áp cấp điện cho công ty TNHH An Thành Long

35(22)/0,4

1.000

Đường dây trên không 35kV: 260m

-

Trạm biến áp cấp điện cho công ty CP đầu tư phát triển Quang Minh Ninh Bình

35/0,4

1.250

 

2

Xã Xích Thổ

 

 

 

 

Trạm biến áp cấp điện cho công ty TNHH MTV Công nghiệp Hạ Long

22/0,4

400

 

3

Xã Phú Long

 

 

 

-

Trạm biến áp số 2 cấp điện cho HTX Liên doanh các trang trại Nho Quan

10(22)/0,4

180

Đường dây trên không 22kV: 250m

-

Trạm biến áp cấp điện cho trang trại ông Nguyễn Văn Kỷ

10(22)/0,4

100

Đường dây trên không 22kV: 300m

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 55/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển điện lực các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


684

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155