Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 305/QĐ-UBND về quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 305/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 22/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ VÉ XEM CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT FESTIVAL HUẾ 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Trung tâm Festival Huế tại Tờ trình số 11/TTr-TTF ngày 19 tháng 01 năm 2016 và của Sở Tài chính tại Tờ trình số 324/STC-QLGCS ngày 02 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2016 thuộc Trung tâm Festival Huế quản lý như sau:

TT

Chương trình

ĐVT

Giá vé

01

Chương trình khai mạc Festival

Đồng/vé

200.000

02

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội (kể cả vé chương trình Đêm Hoàng Cung không có dạ tiệc)

Đồng/vé

100.000

03

Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định

Đồng/vé

50.000

04

Chương trình bế mạc Festival

Đồng/vé

150.000

Điều 2. Các đối tượng được miễn, giảm giá vé

1. Đoàn khách trên 15 người, có hướng dẫn viên đi kèm thì hướng dẫn viên được miễn vé xem các chương trình biểu diễn (trừ vé yến tiệc).

2. Trẻ em chiều cao dưới 1m20 thì được miễn vé (trừ vé yến tiệc).

3. Các đại lý bán vé được chiết khấu hoa hồng 10% trên doanh thu thực tế bán được.

Điều 3. Trung tâm Festival Huế chịu trách nhiệm quản lý vé, niêm yết giá vé công khai theo quy định của pháp luật, số tiền thu từ việc bán vé được bổ sung vào kinh phí tổ chức Festival theo quy định (sau khi trừ chiết khấu hoa hồng cho các đại lý).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây về quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Festival Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, TC, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 305/QĐ-UBND về quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế năm 2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.498
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76