Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2053/QĐ-BCT về Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2015 của Bộ Công Thương

Số hiệu: 2053/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 09/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2053/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2015 của Cơ quan Bộ Công Thương (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc ISO chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Để thực hiện tốt Chính sách chất lượng đã công bố, Bộ Công Thương thiết lập mục tiêu chất lượng năm 2015 bao gồm các nội dung chính như sau:

1. Bảo đảm 100% hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, cá nhân được xử lý, giải quyết đúng quy định.

2. Bảo đảm 100% các văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác của Bộ Công Thương được giải quyết và ban hành đúng thời gian quy định (trừ một số trường hợp cá biệt).

3. Xây dựng cơ chế chính sách để điều hành, bảo đảm đạt được mục tiêu giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng trên 7,8% ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 165 tỷ USD, tăng 10%; Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu ngành Công Thương; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt các giải pháp phát triển thị trường trong nước bảo đảm đạt mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11-12%.

4. Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, giữ vững chứng chỉ ISO trong những năm tiếp theo.

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đạt chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ xếp thứ 2/19 Bộ, Cơ quan ngang Bộ./.

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

1. MỤC TIÊU SỐ 1:

Bảo đảm 100% hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, cá nhân được xử lý, giải quyết đúng quy định.

CÔNG VIỆC, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CẦN THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

TẦN SUẤT / THỜI HẠN HOÀN THÀNH

PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG

TẦN SUẤT BÁO CÁO

HỒ SƠ CẦN LƯU

Tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, cá nhân

Các đơn vị

Hàng tháng

Tổng số hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, cá nhân đến trong tháng

Cuối tháng

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

Kiểm tra việc thực hiện

Ban ISO

Hàng tháng

Tổng số hồ sơ, yêu cầu phải giải quyết; số hồ sơ, yêu cầu đã được giải quyết, số chưa hoàn thành

Cuối tháng

Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả

2. MỤC TIÊU SỐ 2

Bảo đảm 100% các văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác của Bộ Công Thương được giải quyết và ban hành đúng thời gian quy định (trừ một số trường hợp cá biệt).

CÔNG VIỆC, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CẦN THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

TẦN SUẤT / THỜI HẠN HOÀN THÀNH

PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG

TẦN SUẤT BÁO CÁO

HỒ SƠ CẦN LƯU

Lập kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2015

LĐB; LĐ các đơn vị

Thực hiện KH từ đầu năm

Tổng số văn bản phải ban hành; số văn bản chưa hoàn thành.

Cuối tháng theo chương trình công tác hàng tháng, quý của Chính phủ

Danh mục văn bản phải ban hành

Xây dựng các văn bản

LDDB; LĐ các đơn vị

Hàng tháng

Tổng số văn bản phải ban hành; số văn bản chưa hoàn thành.

Cuối tháng theo chương trình công tác hàng tháng, quý của Chính phủ

Danh mục văn bản phải ban hành

Kiểm tra việc thực hiện

Ban ISO

Hàng tháng

Số văn bản đã được ban hành, số văn bản chưa hoàn thành

Cuối tháng

Số công văn đi

3. MỤC TIÊU SỐ 3:

Xây dựng cơ chế chính sách để điều hành, bảo đảm đạt được mục tiêu giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng trên 7,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 165 tỷ USD, tăng 10%; Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu ngành Công Thương; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt các giải pháp phát triển thị trường trong nước bảo đảm đạt mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11-12%.

CÔNG VIỆC, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CẦN THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

TẦN SUẤT/ THỜI HẠN HOÀN THÀNH

PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG

TẦN SUẤT BÁO CÁO

HỒ SƠ CẦN LƯU

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất công nghiệp cả về ngành kinh tế kỹ thuật, vùng và giá trị mới, tăng hàm lượng khoa học công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm; Tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương; tiếp tục thực hiện quyết liệt việc tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tăng cường các hoạt động triển lãm quốc tế chuyên ngành, hoạt động giao thương xúc tiến các ngành hàng xuất khẩu có tiềm năng; củng cố, phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống, tiềm năng và khai thác các thị trường mới ở Tây Á.

Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch trong các hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

LĐB; LĐ các đơn vị

Theo chương trình, kế hoạch chung của Chính phủ và của Bộ

Theo kết quả thực hiện và đánh giá của Chính phủ

Theo chương trình công tác hàng tháng, quý của Chính phủ, Bộ

Báo cáo tổng kết Bộ

4. MỤC TIÊU SỐ 4:

Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, giữ vững chứng chỉ ISO trong những năm tiếp theo.

CÔNG VIỆC, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CẦN THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

TẦN SUẤT/ THỜI HẠN HOÀN THÀNH

PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG

TẦN SUẤT BÁO CÁO

HỒ SƠ CẦN LƯU

Phổ biến cho cán bộ, công chức Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng năm 2015

LĐB; LĐ các đơn vị

Trước ngày 10 tháng 3 năm 2015

100% cán bộ, công chức được phổ biến

Ngay sau khi phổ biến

Mail hoặc công văn thông báo tới các đơn vị

Cử cán bộ tham dự lớp tập huấn Chuyên gia đánh giá trưởng đánh giá nội bộ

Ban chỉ đạo ISO và Tổ giúp việc

Tháng 8 và tháng 10 năm 2015

Danh sách hoặc Chứng chỉ tham gia khóa học

Sau mỗi kỳ thi tuyển

Danh sách lãnh đạo chuyên viên tham gia khóa học

Đánh giá nội bộ

Ban ISO, Tổ giúp việc và các chuyên gia đánh giá trưởng, đánh giá nội bộ

Định kỳ mỗi năm 01 lần

Các điểm phù hợp và không phù hợp

Một lần sau đợt đánh giá

Phiếu yêu cầu hành động, khắc phục

Phổ biến nâng cao nhận thức ISO & 5S cho Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị

Ban chỉ đạo ISO và Tổ giúp việc

Trước tháng 12 năm 2015

100% cán bộ,công chức mới được thi tuyển vào Cơ quan Bộ

Ngay sau khi phổ biến

Danh sách CBCN dự nghe phổ biến

MỤC TIÊU SỐ 5

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đạt chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ xếp thứ 2/19 Bộ, Cơ quan ngang Bộ./.

CÔNG VIỆC, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CẦN THỰC HIỆN

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

TẦN SUẤT/ THỜI HẠN HOÀN THÀNH

PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG

TẦN SUẤT BÁO CÁO

HỒ SƠ CẦN LƯU

Lập kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch rà soát, đánh giá, cập nhật các thủ tục hành chính năm 2014

Vụ TCCB, PC

Thực hiện KH từ đầu năm

Các công việc triển khai /tổng số công việc theo kế hoạch, quyết định

Cuối mỗi tháng hoặc theo chương trình, kế hoạch đề ra

Kết quả công việc

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính, rà soát, đánh giá, cập nhật các thủ tục hành chính

Các đơn vị

Hàng tháng

Các công việc triển khai /tổng số công việc theo kế hoạch, quyết định

Cuối mỗi tháng hoặc theo chương trình, kế hoạch đề ra

Kết quả công việc

Kiểm tra việc thực hiện

Ban ISO

Hàng tháng

Các công việc đã hoàn thành,các công việc chưa hoàn thành

Cuối quý

Số công văn đi, kết quả công việc

 


BỘ CÔNG THƯƠNG

THEO DÕI THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

Lần ban hành: 01

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Theo dõi thực hiện Mục tiêu

Tháng, năm 2015

Ghi chú

01/2015*

02/2015

03/2015

4/2015

5/2015

6/2015

 

1. Bảo đảm 100% hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, cá nhân được xử lý, giải quyết đúng quy định.

2. Bảo đảm 100% các văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác của Bộ Công Thương được giải quyết và ban hành đúng thời gian quy định (trừ một số trường hợp cá biệt).

3. Xây dựng cơ chế chính sách để điều hành, bảo đảm đạt được mục tiêu giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng trên 7,8% ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 165 tỷ USD, tăng 10%; Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu ngành Công Thương; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt các giải pháp phát triển thị trường trong nước bảo đảm đạt mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11-12%.

4. Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất  lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, giữ vững chứng chỉ ISO trong những năm tiếp theo.

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đạt chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ xếp thứ 2/19 Bộ, Cơ quan ngang Bộ./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CHÚ Ý: Cột các tháng ghi kết quả thực hiện theo mức độ khác nhau: Tốt, Trung bình và Kém

 

Đại diện lãnh đạo - QMR

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

THEO DÕI THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

Lần ban hành: 01

Ngày hiệu lực: 01/01/2015

Theo dõi thực hiện Mục tiêu

Tháng, năm 2015

Ghi chú

7/2015*

8/2015

9/2015

10/2015

11/2015

12/2015

 

1. Bảo đảm 100% hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, cá nhân được xử lý, giải quyết đúng quy định.

2. Bảo đảm 100% các văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình công tác của Bộ Công Thương được giải quyết và ban hành đúng thời gian quy định (trừ một số trường hợp cá biệt).

3. Xây dựng cơ chế chính sách để điều hành, bảo đảm đạt được mục tiêu giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng trên 7,8% ; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 165 tỷ USD, tăng 10%; Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu ngành Công Thương; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt các giải pháp phát triển thị trường trong nước bảo đảm đạt mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11-12%.

4. Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, giữ vững chứng chỉ ISO trong những năm tiếp theo.

5. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đạt chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ xếp thứ 2/19 Bộ, Cơ quan ngang Bộ./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* CHÚ Ý: Cột các tháng ghi kết quả thực hiện theo mức độ khác nhau: Tốt, Trung bình và Kém

 

 

Đại diện lãnh đạo - QMR

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2053/QĐ-BCT về Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2015 của Bộ Công Thương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.735
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53