Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1883/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính Sở Công Thương Trà Vinh 2015

Số hiệu: 1883/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 02/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 71 (bảy mươi mốt) thủ tục hành chính và bãi bỏ 83 (tám mươi ba) thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 10/7/2012; Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/9/2013; Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 12/4/2013; Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 29/8/2013; Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 12/02/2014; Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 29/4/2014; Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 (phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới và bãi bỏ được gửi trên hệ thống M.office dùng chung của tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1883/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Phần I: Danh mục thủ tục hành chính công bố mới

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

 

I. Lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dùng

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

TTHC công bố mới

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm).

TTHC công bố mới

 

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

TTHC công bố mới

 

4

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

TTHC công bố mới

 

5

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

TTHC công bố mới

 

6

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

TTHC công bố mới

 

II. Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

 

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

TTHC công bố mới

 

8

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

TTHC công bố mới

 

9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

TTHC công bố mới

 

10

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiên an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

TTHC công bố mới

 

11

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân.

TTHC công bố mới

 

12

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

TTHC công bố mới

 

13

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

TTHC công bố mới

 

III. Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu

 

14

Thủ tục xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công.

TTHC công bố mới

 

IV. Lĩnh vực: Điện

 

15

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương.

TTHC công bố mới

 

16

Thủ tục Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương:

TTHC công bố mới

 

17

Thủ tục Cấp giấy phép Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

TTHC công bố mới

 

18

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện cấp điện áp 0,4kV tại địa phương.

TTHC công bố mới

 

19

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV và có tổng công suất lắp đặt của các trạm biến áp dưới 03MVA đối với khu vực đô thị tại địa phương.

TTHC công bố mới

 

20

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

TTHC công bố mới

 

21

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ.

TTHC công bố mới

 

V. Lĩnh vực: Hóa chất

 

22

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

TTHC công bố mới

 

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

TTHC công bố mới

 

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

TTHC công bố mới

 

25

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

TTHC công bố mới

 

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

TTHC công bố mới

 

27

Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong ngành công nghiệp

TTHC công bố mới

 

28

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

TTHC công bố mới

 

29

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

TTHC công bố mới

 

30

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

TTHC công bố mới

 

VI. Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

 

31

Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và cấp lại Giấy xác nhận hết hiệu lực.

TTHC công bố mới

 

32

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

TTHC công bố mới

 

33

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

TTHC công bố mới

 

34

Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu và cấp lại Giấy xác nhận hết hiệu lực

TTHC công bố mới

 

35

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

TTHC công bố mới

 

36

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

TTHC công bố mới

 

37

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và cấp lại Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

TTHC công bố mới

 

38

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

TTHC công bố mới

 

39

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

TTHC công bố mới

 

40

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

TTHC công bố mới

 

41

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

TTHC công bố mới

 

42

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

TTHC công bố mới

 

43

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

TTHC công bố mới

 

44

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

TTHC công bố mới

 

45

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực.

TTHC công bố mới

 

46

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy.

TTHC công bố mới

 

47

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

TTHC công bố mới

 

48

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

TTHC công bố mới

 

49

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực.

TTHC công bố mới

 

50

Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

TTHC công bố mới

 

VII. Lĩnh vực: Khí dầu mỏ hóa lỏng

 

51

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

TTHC công bố mới

 

52

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hết hiệu lực.

TTHC công bố mới

 

53

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô.

TTHC công bố mới

 

54

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG hết hiệu lực.

TTHC công bố mới

 

VIII. Lĩnh vực: Thương mại Quốc tế, dịch vụ thương mại

 

55

Thủ tục Cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

TTHC công bố mới

 

56

Thủ tục Cấp gia hạn, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

TTHC công bố mới

 

57

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

TTHC công bố mới

 

58

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

TTHC công bố mới

 

IX. Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh

 

59

Thủ tục xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

TTHC công bố mới

 

60

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

TTHC công bố mới

 

X. Lĩnh vực: Xúc tiến Thương mại

 

61

Đăng ký thực hiện khuyến mãi

TTHC công bố mới

 

62

Sửa đổi, bổ sung Đăng ký thực hiện khuyến mãi

TTHC công bố mới

 

63

Xác nhận Thông báo thực hiện Khuyến mãi

TTHC công bố mới

 

64

Đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại

TTHC công bố mới

 

65

Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại

TTHC công bố mới

 

XI. Lĩnh vực: Công nghiệp và vật liệu nổ công nghiệp

 

66

Câp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

TTHC công bố mới

 

XII. Lĩnh vực: Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản rắn

 

67

Thủ tục xin tham gia Ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn.

TTHC công bố mới

 

XIII. Lĩnh vực: An toàn Công nghiệp

 

68

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

TTHC công bố mới

 

XIV. Lĩnh vực: Chất lượng sản phẩm hàng hóa

 

69

Thủ tục xác nhận hợp quy phân bón vô cơ

TTHC công bố mới

 

XV. Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh

 

70

Đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung

TTHC công bố mới

 

71

Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung

TTHC công bố mới

 

 

II- Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ:

Phần II: Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ

 

 

Lĩnh vực: Công nghiệp thực phẩm

 

Số hồ sơ

 

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm

T-TVH-255306-TT

TTHC bãi bỏ

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm trong trường hợp giấy phép hết hiệu lực.

T-TVH-255308-TT

TTHC bãi bỏ

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm trong trường hợp giấy phép hết hiệu lực.

T-TVH-206732-TT

TTHC bãi bỏ

4

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

T-TVH-255310-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

5

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

T-TVH-255282-TT

TTHC bãi bỏ

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu.

T-TVH-255297-TT

TTHC bãi bỏ

7

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực.

T-TVH-255300-TT

TTHC bãi bỏ

8

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy.

T-TVH-255304-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

9

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

T-TVH-224677-TT

TTHC bãi bỏ

10

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trong trường hợp Giấy chứng nhận hết hạn.

T-TVH-224682-TT

TTHC bãi bỏ

11

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

 

TTHC bãi bỏ

12

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

T-TVH-224685-TT

TTHC bãi bỏ

13

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trong trường hợp giấy chứng nhận hết hạn.

T-TVH-224686-TT

TTHC bãi bỏ

14

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

 

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Điện

15

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng điện Quy mô cấp điện áp đến 35KV.

T-TVH-206804-TT

TTHC bãi bỏ

16

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng điện Quy mô cấp điện áp đến 35KV.

T-TVH-206807-TT

TTHC bãi bỏ

17

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp Quy mô cấp điện áp đến 35KV.

T-TVH-206811-TT

TTHC bãi bỏ

18

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp Quy mô cấp điện áp đến 35KV.

T-TVH-206812-TT

TTHC bãi bỏ

19

Cấp giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhá máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương.

T-TVH-206815-TT

TTHC bãi bỏ

20

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực hoạt động phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương.

T-TVH-206816-TT

TTHC bãi bỏ

21

Cấp giấy phép hoạt động điện lực hoạt động bán buôn bán lẻ điện nông thôn.

T-TVH-206818-TT

TTHC bãi bỏ

22

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực hoạt động bán buôn bán lẻ điện nông thôn.

T-TVH-206819-TT

TTHC bãi bỏ

23

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

 

TTHC bãi bỏ

24

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng

 

TTHC bãi bỏ

25

Thủ tục Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

 

TTHC bãi bỏ

26

Thủ tục Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

 

TTHC bãi bỏ

27

Thủ tục cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

 

TTHC bãi bỏ

28

Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

 

TTHC bãi bỏ

29

Thủ tục Gia hạn Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW tại địa phương.

 

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Hóa chất

30

Đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

T-TVH-206837-TT

TTHC bãi bỏ

31

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

T-TVH-206842-TT

TTHC bãi bỏ

32

Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

T-TVH-206843-TT

TTHC bãi bỏ

33

Đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

T-TVH-206846-TT

TTHC bãi bỏ

34

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác

T-TVH-206847-TT

TTHC bãi bỏ

35

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp hết hiệu lực thi hành

T-TVH-206848-TT

TTHC bãi bỏ

36

Đề nghị cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

T-TVH-206852-TT

TTHC bãi bỏ

37

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

 

TTHC bãi bỏ

38

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

 

TTHC bãi bỏ

39

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

 

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

40

Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu và cấp lại Giấy xác nhận hết hiệu lực.

 

TTHC bãi bỏ

41

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

 

TTHC bãi bỏ

42

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

 

TTHC bãi bỏ

43

Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu và cấp lại Giấy xác nhận hết hiệu lực

 

TTHC bãi bỏ

44

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

 

TTHC bãi bỏ

45

Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

 

TTHC bãi bỏ

46

Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và cấp lại Giấy chứng nhận hết hiệu lực.

 

TTHC bãi bỏ

47

Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

 

TTHC bãi bỏ

48

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

 

TTHC bãi bỏ

49

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

 

TTHC bãi bỏ

50

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.

 

TTHC bãi bỏ

51

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

 

TTHC bãi bỏ

52

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

T-TVH-206651-TT

TTHC bãi bỏ

53

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hết hiệu lực.

T-TVH-206652-TT

TTHC bãi bỏ

54

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô.

T-TVH-206653-TT

TTHC bãi bỏ

55

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG hết hiệu lực.

T-TVH-206655-TT

TTHC bãi bỏ

56

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

T-TVH-255266-TT

TTHC bãi bỏ

57

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

T-TVH-255267-TT

TTHC bãi bỏ

58

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực.

T-TVH-255272-TT

TTHC bãi bỏ

59

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy.

T-TVH-255277-TT

TTHC bãi bỏ

60

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá.

 

TTHC bãi bỏ

61

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

 

TTHC bãi bỏ

62

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực.

T-TVH-255280-TT

TTHC bãi bỏ

63

Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.

T-TVH-255281-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Thương mại Quốc tế, dịch vụ thương mại

64

Thủ tục Cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

T-TVH-206674-TT

TTHC bãi bỏ

65

Thủ tục Cấp gia hạn, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

T-TVH-206680-TT

TTHC bãi bỏ

66

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

T-TVH-206681-TT

TTHC bãi bỏ

67

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

T-TVH-206683-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Bán hàng đa cấp

68

Thủ tục xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

 

TTHC bãi bỏ

69

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

 

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Xúc tiến Thương mại

70

Đăng ký thực hiện khuyến mãi

T-TVH-206702-TT

TTHC bãi bỏ

71

Sửa đổi, bổ sung Đăng ký thực hiện khuyến mãi

T-TVH-206705-TT

TTHC bãi bỏ

72

Xác nhận Thông báo thực hiện Khuyến mãi

T-TVH-206707-TT

TTHC bãi bỏ

73

Đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại

T-TVH-206724-TT

TTHC bãi bỏ

74

Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại

T-TVH-206727-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Công nghiệp và vật liệu nổ công nghiệp

75

Câp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

T-TVH-206820-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản rắn

76

Thủ tục xin tham gia Ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn.

 

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

77

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân.

 

TTHC bãi bỏ

78

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

 

TTHC bãi bỏ

79

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

T-TVH-255313-TT

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: An toàn Công nghiệp

80

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

 

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Chất lượng sản phẩm hàng hóa

81

Thủ tục xác nhận hợp quy phân bón vô cơ

 

TTHC bãi bỏ

Lĩnh vực: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

82

Đăng ký hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung

 

TTHC bãi bỏ

83

Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung

 

TTHC bãi bỏ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1883/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.449

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!