Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 17/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH HU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2014/-UBND

Vị Thanh, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 02 năm 2000 (đã được sửa đổi, bổ sung ngày 03 tháng 6 năm 2008);

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn việc nhập khẩu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh;

Căn cứ Quyết định số 52/2011/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17 /2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về cơ chế phối hợp trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giám sát các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Quy chế này áp dụng:

a) Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong việc kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Tổ Công tác liên ngành).

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực được phân công; tránh chồng chéo, xót lọt, cản trở các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

2. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Công Thương và Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan khác trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Hoạt động phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động kiểm soát ma túy được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghiêm cấm việc lợi dụng Quy chế này để làm trái pháp luật và ảnh hưởng đến uy tín của mỗi lực lượng.

4. Hoạt động phối hợp phải đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu nghiệp vụ của mỗi lực lượng; khi phối hợp thực hiện một công việc cụ thể phải có kế hoạch và được phê duyệt của UBND tỉnh. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, giải quyết theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của mỗi lực lượng. Trong trường hợp không thống nhất hướng giải quyết thì phải báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

3. Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Chương II

MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp kiểm soát các hoạt động xuất, nhập khẩu, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất ma túy

1. Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, cá nhân hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Trách nhiệm của Sở Công Thương

a) Lập danh sách nắm và theo dõi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đang xuất, nhập khẩu, sản xuất kinh doanh, sử dụng và lưu trữ các loại tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp.

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy chế quản lý tiền chất như vận chuyển, bảo quản, xuất nhập khẩu, sản xuất, hệ thống sổ sách, chứng từ, định mức tiêu hao các loại tiền chất trên đơn vị sản phẩm để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát.

c) Hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý tiền chất vừa có tác dụng trong sản xuất công nghiệp vừa là hóa chất không thể thiếu trong sản xuất tiền chất, chống thất thoát và không để tội phạm ma túy lợi dụng để sử dụng sản xuất ma túy.

3. Trách nhiệm Sở Y tế

a) Lập danh sách nắm và theo dõi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, kinh doanh, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc thuộc diện quản lý của Sở Y tế.

b) Tăng cường công tác quản lý và hướng dẫn các đối tượng trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất để bảo đảm thực hiện đúng quy định theo Thông tư số 10/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc nghiện, Thông tư số 11/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc.

c) Tăng cường công tác chủ động kiểm soát chế độ phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.

4. Trách nhiệm Công an tỉnh

a) Phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả nội dung phối hợp.

b) Chỉ đạo đơn vị, lực lượng điều tra, xử lý vụ việc có liên quan đến ma túy, nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các hoạt động có liên quan đến ma túy như thu giữ, niêm phong, bảo quản, giám định, tiêu hủy các chất ma túy…, không để thất thoát chất ma túy.

c) Tổ chức điều tra, xác minh, xử lý hoặc kiến nghị, đề xuất xử lý những dấu hiệu vi phạm trong các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

5. Trách nhiệm của UBND huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất tại địa phương.

Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động được quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quy chế này với Sở Công Thương, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan khác.

Trong quá trình kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, cơ quan phối hợp có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan đề nghị. Nếu từ chối cung cấp thông tin, tài liệu, cơ quan được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm thông báo Sở Công Thương, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan khác về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và những thông tin khác có liên quan trong quá trình kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có biện pháp chủ động ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả.

3. Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

a) Thu thập, quản lý thông tin về các hoạt động được quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quy chế này;

b) Kịp thời trao đổi thông tin với Công an tỉnh để có biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

4. Công an tỉnh chủ trì, tổ chức họp giao ban định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc đột xuất khi cần thiết để đánh giá công tác phối hợp quản lý các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, trao đổi thông tin có liên quan và đề ra nhiệm vụ, nội dung phối hợp được quy định tại Điều 3, Quy chế này.

Điều 6. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát

1. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Tổ Công tác liên ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan thi hành pháp luật về phòng, chống ma túy trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm chủ động hoặc phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 1 quy chế này.

2. Định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc đột xuất Tổ Công tác liên ngành tổ chức kiểm tra các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh.

3. Các hành vi vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sẽ được bàn giao cho cơ quan Nhà nước thích hợp để xử lý theo thẩm quyền; nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật

Các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện có thành tích xuất sắc sẽ được khen thưởng kịp thời; nếu vi phạm hoặc cố tình không thực hiện quy chế phối hợp khi được yêu cầu thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Y tế trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Hàng năm, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổng hợp kết quả thực hiện Quy chế này báo cáo UBND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được áp dụng theo các văn bản mới đó.

4. Nếu xét thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung Quy chế, các đơn vị có liên quan phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242