Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm quả mãng cầu do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 14/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 22/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2012/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÀ ĐEN” CHO SẢN PHẨM QUẢ MÃNG CẦU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP , ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; được sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 122/2010/NĐ-CP , ngày 31 tháng 12 năm 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 845/CT – TTg, ngày 02/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-SHTT, ngày 10/8/2011 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý số 00027 cho sản phẩm quả mãng cầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại tờ trình số 78/TTr- KHCN, ngày 21 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm quả mãng cầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÀ ĐEN” DÙNG CHO SẢN PHẨM: QUẢ MÃNG CẦU
( Ban hành kèm quyết định số 14/2012/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu đã được Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định số 1804/QĐ-SHTT, ngày 10 tháng 8 năm 2011 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý số 00027 cho sản phẩm quả mãng cầu “Bà Đen”.

Những nội dung về phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu không nêu trong quy định này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các chủ thể (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP QUẢN LÝ SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÀ ĐEN” DÙNG CHO SẢN PHẨM QUẢ MÃNG CẦU

Điều 3. Phân công trách nhiệm phối hợp quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu.

Phân công trách nhiệm phối hợp quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu giữa các sở, ban, ngành, Hiệp hội, Hợp tác xã mãng cầu Bà Đen và các huyện, thị xã như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ

Là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trao quyền quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản phục vụ quản lý, sử dụng và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu;

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và phổ biến các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý Bà Đencho các cán bộ của các sở, ngành, hiệp hội, hợp tác xã và các huyện, thị xã; có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động quản lý Chỉ dẫn địa lý theo phân công tại quy chế này; hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác và phát triển giá trị thương mại của Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu;

d) Cấp, sửa đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét thu hồi quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý theo quy định tại quy chế này;

đ) Thực hiện quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý mãng cầu “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu;

g) Phối hợp với đơn vị tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho chỉ dẫn địa lý mãng cầu Bà Đen ở nước ngoài để hỗ trợ thị trường kinh doanh mãng cầu Bà Đen.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì quản lý bên ngoài đối với sản phẩm quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” (còn gọi là cơ quan kiểm soát bên ngoài, hay cơ quan kiểm soát ngoại vi): phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thuộc vùng có trồng mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”, thực hiện kiểm tra, kiểm soát bên ngoài theo Quy chế kiểm soát bên ngoài đối với sản phẩm quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”;

b) Chịu trách nhiệm quản lý: Chất lượng sản phẩm quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” trong sản xuất, lưu thông tiêu thụ sản phẩm trên thị trường theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn điều kiện bắt buộc trong sản xuất, bảo quản quả mãng cầu theo quy trình sản xuất sản phẩm bảo đảm vệ sinh an tòan thực phẩm tiến tới đáp ứng tiêu chuẩn GAP về chất lượng và các hoạt động quản lý ngoại vi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mãng cầu trên địa bàn tỉnh nhằm giữ tính đặc thù và phát triển chất lượng của mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”;

d) Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định điều kiện sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp, sửa đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu theo quy định tại quy chế này;

đ) Ban hành các văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”;

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban kiểm soát chỉ dẫn địa lý.

Thành phần Ban Kiểm soát bao gồm:

- Trưởng ban là đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Các thành viên: Là đại diện các Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Chi Cục Quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, các đơn vị có chức năng liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Hợp tác xã mãng cầu, đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Quản lý việc sử dụng tem, dấu hiệu Chỉ dẫn địa lý Bà Đen dùng cho sản phẩm quả mãng cầu trên thị trường;

- Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bà Đen dùng cho sản phẩm quả mãng cầu của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý Bà Đen;

- Xem xét đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi sử dụng trái phép Chỉ dẫn địa lý Bà Đendùng cho sản phẩm quả mãng cầu và các hành vi vi phạm quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bà Đendùng cho sản phẩm quả mãng cầu.

3. Sở Y tế

Sở Y tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau thu hoạch đối với quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”.

4. Sở Công thương

a) Chịu trách nhiệm hỗ trợ các tổ chức, đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai thác thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu cho mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”.

b) Phối hợp cùng các sở ngành có liên quan đề xuất công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch và chế biến đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và sở, ngành có liên quan kiểm soát về sử dụng tem, nhãn và truy nguyên nguồn gốc, xuất xứ lô hàng mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” trong lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.

d) Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các hoạt động nhằm phát hiện và xử lý các vi phạm, xâm phạm Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” trong lưu thông, tiêu thụ trên thị trường theo quy định của pháp luật.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch quảng bá đến du khách trong và ngoài nước biết đến các sản phẩm đặc sản của tỉnh như: Xây dựng tour du lịch đến các vườn “Mãng cầu Bà Đen”; đưa trái mãng cầu vào các khu, tuyến, điểm du lịch nhằm giới thiệu sản phẩm phục vụ xuất khẩu tại chỗ cho khách du lịch có nhu cầu.

6. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch

a) Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, in ấn tờ rơi tham gia quảng bá; xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” ra các thị trường nội địa, thị trường nước ngoài thông qua các cuộc hội thảo, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước;

b) Chủ động cập nhật thông tin quảng bá thương hiệu mang Chỉ dẫn địa lý Bà Đen cho sản phẩm quả mãng cầu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang Web của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong vùng mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu.

a) Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu tại địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định của pháp luật;

b) Cử cán bộ tham gia cùng với các sở, ngành, hiệp hội, hợp tác xã mãng cầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu theo quy định tại quy chế này;

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong vùng đăng bạ Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy chế quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

8. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cơ quan quản lý liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

9. Hiệp hội, hợp tác xã mãng cầu

Hiệp hội, hợp tác xã mãng cầu chịu trách nhiệm:

a) Quản lý việc sử dụng tem Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu bao gồm:

- Phát hành tem và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quả mãng cầu sử dụng tem Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu trong hoạt động thương mại;

- Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát nội bộ việc sử dụng tem, nhãn mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu của các thành viên thuộc hiệp hội, hợp tác xã;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế quản lý nội bộ việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu của các thành viên thuộc hiệp hội, hợp tác xã;

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế kiểm soát, giám sát việc thực hiện các tiêu chí bắt buộc trong quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý của các thành viên thuộc hiệp hội, hợp tác xã;

d) Chủ động và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường, xây dựng kênh tiêu thụ sản phẩm quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” của các thành viên thuộc hiệp hội, hợp tác xã;

đ) Vận động thành lập các hội, chi hội sản xuất, kinh doanh mãng cầu Bà Đen, các tổ nhóm liên kết, hợp tác giữa người sản xuất mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” và nhà thương mại để tăng cường quản lý nội bộ và tiêu thụ sản phẩm quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”;

e) Phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các cơ quan liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền đối với Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu.

f) Hướng dẫn cho các thành viên thuộc Hiệp hội, Hợp tác xã về cách thức ứng dụng các kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, đóng gói và phương thức hợp tác giữa người sản xuất và nhà thương mại - tiêu thụ sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho mãng cầu “Bà Đen”.

10. Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất kinh doanh quả mãng cầu trên địa bàn tỉnh

a) Được quyền đứng tên là chủ thể đại diện các thành viên của tổ chức để được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế nội bộ quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu;

c) Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ, thực hiện tốt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm tiến tới đáp ứng tiêu chuẩn GAP trong sản xuất, chế biến, đóng gói nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì tính đặc thù, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”.

11. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.

Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tuyên truyền, đăng tải các thông tin liên quan về sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” để người sản xuất, người tiêu dùng biết về sản phẩm quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”; thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được cấp hoặc bị thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý mãng cầu Bà Đen.

Điều 4. Chế độ báo cáo

Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có liên quan, Hiệp hội, Hợp tác xã mãng cầu, tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”gửi báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu đến Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý.

1. Quyền lợi

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý theo quy định tại quy chế này, được sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, đồng thời:

a) Được gắn logo lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh quả mãng cầu; lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, trữ để bán mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”;

b) Được tham gia vào các chương trình tập huấn, đào tạo về quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng cho sản phẩm quả mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”;

c) Được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

2. Trách nhiệm

a) Lưu giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, xuất trình cho các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu;

b) Thực hiện nghiêm túc các quy trình sản xuất bắt buộc; sản xuất theo GAP; đảm bảo chất lượng, tính đặc thù của mãng cầu mang Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen”; đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho quả mãng cầu khi đưa sản phẩm ra thị trường;

c) Không được chuyển giao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu cho tổ chức, cá nhân khác;

d) Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành; thường xuyên tự kiểm soát, giám sát việc sử dụng trong nội bộ của tổ chức, đơn vị;

đ) Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra, kiểm soát Chỉ dẫn địa lý khi đến kiểm tra, kiểm soát tại đơn vị; cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, kiểm soát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài liệu, báo cáo đã cung cấp.

Điều 6. Nguồn kinh phí quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu

Được sử dụng từ các nguồn sau đây:

1. Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.

2. Kinh phí sự nghiệp các ngành có cơ quan, đơn vị được phân công trách nhiệm quản lý Chỉ dẫn địa lý quy định tại Điều 3 quy chế này.

3. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Hàng năm các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu;

+ Đối với các hoạt động sử dụng kinh phí sự nghiệp các ngành, được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

+ Đối với các nội dung chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh được bố trí trong Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh; trong các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ (nếu có).

Chương III

HÀNH VI XÂM PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÀ ĐEN” DÙNG CHO SẢN PHẨM QUÃ MÃNG CẦU

Điều 7. Xử lý vi phạm

Các hành vi vi phạm quy chế quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” dùng cho sản phẩm quả mãng cầu và xâm phạm quyền đối với Chỉ dẫn địa lý khi:

1. Tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc bao che cho những hành vi vi phạm, xâm phạm quyền Chỉ dẫn địa lý thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật;

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý; xâm phạm quyền đối với Chỉ dẫn địa lý gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội, làm ảnh hưởng đến danh tiếng, chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo

1. Mọi khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát; cấp, thu hồi quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, tuỳ theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm ngoài việc bị xử lý bằng các biện pháp quy định tại Quy chế này, còn có thể bị xử lý bằng các biện pháp khác theo Quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bà Đen” cho sản phẩm quả mãng cầu do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.124
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14