Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 12/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 17/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 175/TTr-SCT ngày 07 tháng 02 năm 2017 và Giám đốc Sở Tư pháp Báo cáo thẩm định số 289/BC-STP ngày 30 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Y tế, Tư pháp, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Hội, Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- TT HĐND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P. ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha157.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan (sau đây gọi chung là cơ quan) trong quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Việc quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật.

3. Theo chức năng, nhiệm vụ, từng cơ quan phải chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong hoạt động quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Việc phối hợp kiểm tra, xử lý phải thông qua hình thức văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm cung cấp, trao đổi thông tin nhanh chóng, kịp thời khi phát hiện các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp thì phải tiến hành lập biên bản vi phạm trình cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Phối hợp hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra, hoạt động bán hàng đa cấp, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc cung cấp các thông tin về dấu hiệu vi phạm hoạt động bán hàng đa cấp đến các cơ quan liên quan để xử lý theo quy định.

5. Định kỳ 6 tháng một lần, Sở Công Thương chủ trì tổ chức họp giao ban giữa các cơ quan liên quan, trường hợp họp đột xuất, các cơ quan liên quan đăng ký về Sở Công Thương để thống nhất tổ chức họp.

6. Định kỳ các cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo tình hình liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp thuộc phạm vi được giao nhiệm vụ quản lý, gửi Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh hoặc trường hợp đột xuất khi có yêu cầu.

7. Phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp để công tác phối hợp giữa các cơ quan đạt hiệu quả hơn.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phân công đơn vị chức năng theo dõi, giải quyết các nội dung liên quan đến công tác phối hợp, quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Sở Công Thương làm đầu mối trong quá trình phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

2. Các cơ quan có thể trao đổi thông tin thông qua hình thức gặp trực tiếp, thông qua văn bản hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc.

3. Đối với từng vụ việc mang tính chất phức tạp cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, Sở Công Thương tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả, gửi Sở Công Thương để tổng hợp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN

Điều 5. Sở Công Thương

1. Là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật và đề xuất xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

2. Thực hiện việc xác nhận và tiếp nhận hồ sơ: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định trên địa bàn tỉnh.

3. Gửi Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ; Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh cho các đơn vị, cơ quan có liên quan trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Công Thương hoặc qua đường văn bản để phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc Sở phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp đến các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp và việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

7. Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh và theo nội dung Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp khi cần thiết; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về bán hàng đa cấp theo quy định.

8. Khi tiếp nhận được các thông tin, tài liệu về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, Sở Công Thương có trách nhiệm chuyển thông tin, tài liệu đến cơ quan liên quan để chủ động xác minh, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

9. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ: Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp, Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

10. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền (Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương) thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

11. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, sửa đổi những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 6. Công an tỉnh

1. Phân công đơn vị chức năng thực hiện nội dung quy chế phối hợp.

2. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân tỉnh ban hành các quy định trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động bán hàng đa cấp và việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp, người bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

5. Xác minh, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Sở Y tế

1. Chỉ đạo, giao Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm và các nội dung khác liên quan thực phẩm do ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh cho các đơn vị hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền được quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cấp giấy xác nhận theo thẩm quyền được quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế cho các đơn vị bán hàng đa cấp có thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

5. Phân công đơn vị đầu mối trực thuộc thực hiện quy chế phối hợp. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 8. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho người dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Kịp thời công bố công khai các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp để cảnh báo người dân về những dấu hiệu vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Phân công đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

Điều 9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý bán hàng đa cấp, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, các dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

3. Định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý, gửi Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh, trường hợp đột xuất thì kịp thời báo cáo Sở Công Thương để phối hợp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị, tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phản ánh kịp thời UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


352
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10