Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2016 Hà Tĩnh

Số hiệu: 152/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Nguyễn Thị Nữ Y
Ngày ban hành: 12/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/2015/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015 trong bối cảnh kinh tế, chính trị khu vực, quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế - xã hội trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 tiếp tục đạt kết quả cao.

GRDP tăng 17,5% so với năm 2014. Tái cơ cấu các ngành được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Nhiều dự án, cơ sở sản xuất tiếp tục nâng cao công suất, phát huy hiệu quả, góp phần tăng năng lực sản xuất. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được một số kết quả quan trọng. Số mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hình thức tổ chức sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tăng nhanh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách tiếp tục tăng so với năm trước. Hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư tiếp tục được tăng cường, mở rộng. Hoạt động khoa học công nghệ và công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được quan tâm.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, có hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, nhất là thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kỷ niệm 250 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du.

Cải cách thủ tục hành chính có bước chuyển biến tích cực, nhất là việc cắt giảm thành phần hồ sơ và thời gian. Hoàn thành việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh, kịp thời đưa tổ chức bộ máy của các đơn vị ổn định và đi vào hoạt động. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, tình hình kinh tế, xã hội năm 2015 còn những tồn tại, hạn chế:

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) cao gấp 3 lần so với bình quân chung cả nước nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra, chưa bền vững, còn phụ thuộc nhiều vào tăng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (nhất là nguồn FDI), sản phẩm công nghiệp mang thương hiệu Hà Tĩnh còn ít.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, chất lượng chưa cao; sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp còn thấp. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều giữa các địa phương, vẫn còn một số xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 nhưng mức độ đạt chuẩn các tiêu chí còn thấp, cần phải nỗ lực phấn đấu rất cao mới có khả năng hoàn thành.

Quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản còn một số yếu kém chưa được khắc phục; tiến độ giao đất, giao rừng còn chậm. Việc quản lý vệ sinh môi trường còn buông lỏng.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án gặp nhiều khó khăn; một số dự án triển khai chậm tiến độ. Đầu tư phát triển hệ thống đô thị chưa tương xứng. Công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp còn hạn chế. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu.

Thu ngân sách chưa đạt kế hoạch. Một số nguồn thu đạt thấp như thuế ngoài quốc doanh, thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và các nguồn thu tại xã. Nợ xây dựng cơ bản tại một số địa phương còn cao, nhất là cấp xã.

Một số chính sách, quy định trên lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa được quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra thực hiện. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế. Cơ sở vật chất một số trường học và trạm y tế xã xuống cấp nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Công tác giải quyết việc làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn; tình trạng nợ hoặc không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động vẫn còn xảy ra; quản lý, chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho một số đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện chưa kịp thời.

Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, chỉ đạo, điều hành cũng như thực thi nhiệm vụ tại một số địa phương, đơn vị còn bất cập. Việc xây dựng đề án xác định vị trí việc làm tại nhiều đơn vị chưa đạt yêu cầu, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ còn chậm.

Tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; tai nạn do vi phạm các quy định về giao thông, an toàn lao động gia tăng. Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016

a) Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): 19,5%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 29,76%, nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản tăng 7,73%, dịch vụ tăng 10,84%. GRDP bình quân đầu người trên 46,6 triệu đồng. Chỉ số tăng trưởng sản xuất công nghiệp: 2,87 lần. Kim ngạch xuất khẩu: 350 triệu USD. Sản lượng lương thực: trên 51 vạn tấn. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 80 triệu đồng/ha/năm. Tỷ trọng chăn nuôi chiếm trên 51% cơ cấu giá trị nông nghiệp. Sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng trên 140.000 tấn; sản lượng thủy sản 46.500 tấn. Độ che phủ rừng đạt 53%. Tăng thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 9 tiêu chí. Bình quân mỗi xã có thêm 3 - 5 doanh nghiệp, 3 - 4 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác. Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt trên 14.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 7.500 tỷ đồng.

b) Về xã hội: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5-3% theo tiêu chí đa chiều. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 53%. Tạo việc làm mới cho 2,4 vạn lao động. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 72%. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống dưới 13,2%.

c) Về quốc phòng - an ninh: 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, 100% xã, phường ổn định chính trị.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Về phát triển kinh tế:

Tiếp tục xây dựng, rà soát, bổ sung các quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tăng cường công tác quản lý thực hiện quy hoạch; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; tập trung đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, duy trì tốc độ phát triển khu vực nông - lâm - thủy sản. Đẩy mạnh tăng thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu nguồn thu theo hướng tăng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tập trung cao cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án trọng điểm thi công đúng tiến độ cam kết và đảm bảo chất lượng đầu tư; khai thác tối đa công suất các nhà máy hiện có.

Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan ngoại giao để xúc tiến, vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài (ODA, FDI, NGO), các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, PPP,... để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, ba đô thị: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và thị xã Hồng Lĩnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là Dự án FOMOSA và các dự án quan trọng khác.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt tái cơ cấu ngành nông nghiệp; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; quan tâm phát triển thị trường khoa học công nghệ; triển khai xây dựng quy hoạch khu nông nghiệp công nghệ cao và các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Chỉ đo hoàn thành Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao; phát trin liên kết chăn nuôi bò thịt, bò sữa, sản xuất cây thức ăn chăn nuôi vi các hộ dân, gia trại, trang tri, tổ hợp tác, hợp tác xã. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hươu giống Quốc gia, Nhà máy chế biến nhung hươu.

Xúc tiến đầu tư thành công Dự án khôi phục và phát triển các sản phẩm nông sản đặc sản Việt Nam; hình thành chuỗi liên kết sản phẩm bưởi Phúc Trạch, cam chất lượng cao vùng đồi, rừng; triển khai xây dựng, thực hiện có hiệu quả Đề án khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng, phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Tây của tỉnh.

Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, tập trung ưu tiên các nguồn lực, đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; sớm xây dựng kế hoạch, lộ trình và cơ chế, chính sách cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch gắn với tăng cường quản lý thị trường, tiếp tục thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam và sử dụng sản phẩm sản xuất trong tỉnh.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là nguồn xã hội hóa đầu tư. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng, thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là đầu tư công.

Phấn đấu năm 2016 thực hiện vốn đầu tư xã hội đạt trên 66.350 tỷ đồng, trong đó vốn FDI khoảng 40.950 tỷ đồng (tương đương 1,95 tỷ USD).

Tạo điều kiện thuận lợi, nhanh gọn về thủ tục vay vốn; tổ chức tốt việc hướng dẫn cho vay các chương trình theo quy định của Chính phủ. Mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng đầu tư, tập trung vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư cho các dự án lớn, trọng điểm có tính quyết định trong việc thay đổi cơ cấu kinh tế. Phấn đấu tổng nguồn vốn huy động và quản lý tăng trên 18% so với cuối năm 2015; tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng tăng 15-17% so với cuối năm 2015; tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Chú trọng và ưu tiên gắn các mục tiêu phát triển bền vững với phát triển kinh tế. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp tỉnh và cấp huyện; thực hiện tốt công tác thu hồi đất, cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường; triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn theo các chương trình, đề án của tỉnh đã được phê duyệt.

b) Về văn hoá- xã hội:

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng lao động qua đào tạo.

Ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa quan trọng như Bảo tàng Hà Tĩnh, Nhà hát truyền thống, Công viên trung tâm thành phố, Trung tâm văn hóa cho công nhân tại Khu kinh tế Vũng Áng. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Cố Tổng bí thư Hà Huy Tập, 100 năm ngày sinh Thi hào Xuân Diệu và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng khác.

Đổi mới nội dung, hình thức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ khám, chữa bệnh, tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh. Quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện có hiệu quả Đề án 3713 gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, phấn đấu 100% văn bản, tài liệu được trao đổi dưới dạng điện tử và sử dụng chữ ký số trong nội bộ các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện và 65% cấp xã; cung cấp thêm 260 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 100% trang, cổng thông tin điện tử thực hiện công khai đủ thông tin theo quy định.

Triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

c) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tập trung công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tạo môi trường xã hội lành mạnh:

Chủ động nắm chắc, dự báo đúng và kiểm soát tình hình, giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiên quyết xử lý các đối tượng quá khích vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý đối với lao động nước ngoài trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các luật mới ban hành; tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động đưa kiến thức pháp luật đến với người dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên đôn đốc, giám sát các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực động viên các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, tạo đà phát triển cho kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;

- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu
: VT.

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Nữ Y

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 152/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.422

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!