Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 85/KH-UBND về phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019

Số hiệu: 85/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 08/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ưu tiên, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (sau đây gọi tắt là SPCNCL) Thành phố; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quảng bá thương hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội và nâng cao uy tín Chương trình; tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội; nâng cao năng lực cạnh tranh của các SPCNCL.

3. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực; trong đó công nhận khoảng 60 - 70 sản phẩm trở thành SPCNCL Hà Nội năm 2019.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, tôn vinh về SPCNCL và Chương trình phát triển SPCNCL của thành phố Hà Nội

- Tuyên truyền, phổ biến, công khai các quy định, tiêu chí xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội trên các phương tiện truyền thông, trên Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã và Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về SPCNCL Hà Nội.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình đánh giá, xét chọn SPCNCL Hà Nội; Xây dựng phóng sự, tin bài truyền thông về SPCNCL trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo của thành phố Hà Nội; tờ rơi tuyên truyền về cơ chế, chính sách phát triển SPCNCL Hà Nội; bộ form mời doanh nghiệp tham gia chương trình; Kỷ yếu về SPCNCL Hà Nội năm 2019; Tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách, định hướng phát triển SPCNCL Thành phố; Tổ chức lễ công bố, tôn vinh các doanh nghiệp có SPCNCL Hà Nội năm 2019.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá doanh nghiệp được Thành phố công nhận SPCNCL Hà Nội trong các chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

2. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp

- Ưu tiên thu hút, xúc tiến đầu tư các dự án có quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với một trường; các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng công nghệ cao, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sức cạnh tranh của sản phẩm và hàng hóa xuất khẩu.

- Cung cấp thông tin thị trường trong nước, giới thiệu các SPCNCL Hà Nội và các doanh nghiệp có SPCNCL nhằm mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế.

- Ưu tiên xem xét đăng các SPCNCL Hà Nội sử dụng cho các công trình xây dựng trong Tài liệu Công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý của Sở Xây dựng.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có SPCNCL được tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương với doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các Chương trình xúc tiến của Thành phố và quốc gia.

3. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh

- Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp có SPCNCL liên quan đến đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép đầu tư dự án trên địa bàn thành phố đảm bảo quy định. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã quyết liệt thực hiện Kế hoạch s158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về cải cách hành chính Nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND Thành phố triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019, định hướng đến năm 2021.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai, đầu tư xây dựng, hoàn thành và thu hút các dự án đầu tư xây dựng lấp đầy khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin theo quy hoạch.

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Thành phố.

4. Tổ chức xét chọn, công nhận SPCNCL Hà Nội và triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển SPCNCL Thành phố Hà Nội

- Tổ chức vận động, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, lập hồ sơ tham gia Chương trình phát triển SPCNCL Hà Nội năm 2019.

- Tiếp nhận, phân tích, đánh giá hồ sơ đăng ký xét chọn SPCNCL Hà Nội theo Hệ thống tiêu chí đánh giá, xét chọn của Thành phố.

- Tổ chức xét chọn, công nhận khoảng 70 sản phẩm trở thành SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2019 theo Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội ban hành tại Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND Thành phố.

- Triển khai chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình SPCNCL thông qua các chương trình của Thành phố: Khuyến công, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Chương trình SPCNCL Thành phố và bộ cơ sở dữ liệu thương mại (matching).

5. Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ

- Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp có SPCNCL tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng đặc biệt là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị có tiềm năng xuất khẩu theo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hà Nội đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 03/7/2017 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất SPCNCL tăng cường các hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết thông qua tổ chức Hội nghị kết nối các doanh nghiệp SPCNCL Hà Nội với các doanh nghiệp vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận tạo chuỗi liên kết giá trị sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh thông qua các hoạt động:

a) Tổ chức các lớp đào tạo cho khoảng 1.300 cán bộ, quản lý của các doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ trong các nhóm ngành công nghiệp chủ lực tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các làng nghề trên địa bàn Thành phố. Khóa đào tạo về số hóa hoạt động của doanh nghiệp để tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0; Khóa đào tạo về hỗ trợ tiếp cận các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế: ISO 9001:2015, 5S...; Khóa đào tạo về kết nối - giao dịch trực tuyến (Matching - online); Khóa đào tạo về phương pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại...

b) Phổ biến mô hình doanh nghiệp SPCNCL Hà Nội tại các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn Thành phố.

6. Phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, nâng cao tay nghề lao động gắn với doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nhằm tăng nguồn cung lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; cải thiện chỉ số đào tạo lao động trong Bộ chỉ số CPI của Thành phố.

(Danh mục các nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện, gồm:

- Nguồn kinh phí ngân sách Thành phố: Các Sở, ban, ngành Thành phố cân đối từ nguồn chi nghiệp vụ của các Sở, ngành năm 2019 đã được UBND Thành phố giao hoặc đề nghị UBND Thành phố cấp bổ sung trên cơ sở hướng dẫn, thẩm tra của Sở Tài chính;

- Nguồn kinh phí doanh nghiệp đóng góp;

- Các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch này, có trách nhiệm:

1.1. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đánh giá, xét chọn SPCNCL theo Đề án Phát triển SPCNCL Hà Nội; đôn đốc các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Công Thương về kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

1.2. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tiếp xúc các doanh nghiệp, doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trên địa bàn Thành phố để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

1.3. Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình nâng cao năng lực quản trị, sản xuất kinh doanh; năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

1.4. Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quảng bá và tôn vinh thương hiệu SPCNCL Hà Nội, Chương trình SPCNCL Hà Nội trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương; Cổng thông tin điện tử Thành phố; quảng bá rộng rãi về Đề án phát triển SPCNCL của Thành phố.

1.5. Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan lập Kế hoạch và dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình phát triển SPCNCL trên địa bàn Thành phố cho năm 2020 trước ngày 15/9/2019.

1.6. Chủ trì, phối hợp Ban thi đua Khen thưởng Thành phố xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Đề án Phát triển SPCNCL Thành phố năm 2019.

2. Sở Tài chính

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch thành phố Hà Nội năm 2019 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định hiện hành.

3. Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề và các đơn vị liên quan

3.1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Đề án Phát triển SPCNCL Thành phố và Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch của ngành, đơn vị mình, triển khai các nội dung được giao (xong trong tháng 4/2019); thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6/2019), một năm (trước ngày 30/11/2019) và báo cáo UBND Thành phố theo yêu cầu (gửi Sở Công Thương tổng hợp).

3.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND Thành phố về Cải cách hành chính Nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

3.3. Phối hợp Sở Công Thương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ doanh nghiệp lập hồ sơ tham gia xét chọn, công nhận SPCNCL; cung cấp các thông tin chuyên ngành theo đề nghị của Sở Công Thương trong quá trình đánh giá, xét chọn SPCNCL Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời phản ánh gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công thương (để b/c);
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành;
- BQL các KCN và CX HN;
- Các Cục: Thuế; Hải quan; Thống kê;
- TT XTĐT, TM, DL TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PTTH Hà Nội;
- VPUB: CVP, các PCVP; TH, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KT (Vân, Hương)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Doãn Toản

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Nhiệm vụ

Nội dung

Tiến độ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tuyên truyền, nâng cao uy tín Chương trình phát triển SPCNCL Thành phố

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, công khai các quy định, tiêu chí xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội trên cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã và Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố, nâng cao uy tín Chương trình phát triển SPCNCL Thành phố Hà Nội.

Tháng 01 - 12/2019

Sở Công thương.

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các sở, ngành;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các Hội, hiệp hội.

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình; tôn vinh SPCNCL các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận SPCNCL Hà Nội năm 2019.

Tháng 10- 12/2019

Sở Công thương.

- Các sở, ngành: BQL KCN&CX, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, thông tin và Truyền thông.

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các Hội, hiệp hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá doanh nghiệp được công nhận SPCNCL Hà Nội.

Tháng 02 - 12/2019

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Sở Công thương; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP, các cơ quan Đài, báo.

2

Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp

Ưu tiên thu hút, xúc tiến đầu tư các dự án có quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường; các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ áp dụng công nghệ cao, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sức cạnh tranh của sản phẩm và hàng hóa xuất khẩu.

Tháng 01 - 12/2019

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Quản lý các Khu CN & CX;

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch.

- Các sở, ngành Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã...

Cung cấp thông tin thị trường trong nước, giới thiệu các SPCNCL Hà Nội và các doanh nghiệp có SPCNCL.

Tháng 3 - 11/2019

- Sở Công thương;

- Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch

- Các Hội, hiệp hội;

- Các sở, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan.

Ưu tiên xem xét đăng các SPCNCL Hà Nội sử dụng cho các công trình xây dựng trong Tài liệu Công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý của Sở Xây dựng.

Tháng 01 - 12/2019

- Sở Xây dựng.

- Sở Công thương;

- Các Hội, hiệp hội và các đơn vị có liên quan.

- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có SPCNCL được tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại, được kết nối giao thương trong và ngoài nước.

Tháng 01 - 12/2019

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố.

- Sở Công thương;

- Các sở, ngành Thành phố;

- Các Hội, hiệp hội và các đơn vị liên quan.

3

Cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh

Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho doanh nghiệp SPCNCL đến đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép đầu tư và thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng, đất đai, thuế tại dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố đảm bảo quy định.

Tháng 01 - 12/2019

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và trường, Xây dựng, BQL các Khu CN & CX, Cục Thuế, Hải quan Hà Nội

Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã

Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và hoàn thành thu hút các dự án đầu tư xây dựng Khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin theo Quy hoạch.

Tháng 01 - 12/2019

BQL các Khu CN và CX; Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công thương.

- Các sở, ngành Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã

Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Thành phố.

Tháng 02 - 11/2019

Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội

Sở Công thương và các đơn vị liên quan.

4

Hỗ trợ kiến tạo, phát triển SPCNCL Hà Nội năm 2019

Tổ chức hướng dẫn, vận động, hỗ trợ doanh nghiệp lập hồ sơ; Tiếp nhận, phân tích hồ sơ tham gia xét chọn, SPCNCL Hà Nội năm 2019.

Tháng 3 - 9/2019

Sở Công thương

- Các sở, ngành;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các Hội, hiệp hội.

Hội đồng đánh giá, xét chọn SPCNCL Thành phố tổ chức đánh giá, xét chọn, trình UBND Thành phố công nhận khoảng 70 SPCNCL Hà Nội năm 2019.

Tháng 08 - 10/2019

Sở Công thương (thường trực Chương trình)

- Các thành viên Hội đồng;

- Các sở, ngành; Cục Thuế, Hải quan, Thống kê;

- Các Hội, hiệp hội...

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác giao dịch thương mại thông qua bộ cơ sở dữ liệu thương mại (matching).

Tháng 4 - 11/2019

Sở Công thương

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Các Hội, hiệp hội và đơn vị có liên quan.

Xây dựng thương hiệu về SPCNCL Hà Nội, đăng ký và giới thiệu thương hiệu SPCNCL Hà Nội đến các doanh nghiệp.

Tháng 3 - 12/2019

Sở Công thương

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Các sở, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan.

5

Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng đặc biệt là các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển SPCNCL theo chuỗi giá trị có tiềm năng xuất khẩu theo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hà Nội đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 28/12/2012.

Tháng 01 - 12/2019

Sở Khoa học và Công nghệ.

- Các sở, ngành Thành phố

- Các Hội, hiệp hội

- Các đơn vị liên quan.

Tổ chức cung cấp thông tin thị trường, tiêu chuẩn hàng hóa theo hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tháng 4 - 11/2019

Sở Công thương.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

- Các Hội, hiệp hội

Tổ chức kết nối các hoạt động liên doanh, liên kết giữa các DN sản xuất SPCNCL của Hà Nội với các DN vùng thủ đô, các tỉnh lân cận.

Tháng 4 - 11/2019

Sở Công thương.

- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch

- Các Hội, hiệp hội.

Tổ chức các lớp đào tạo cho khoảng 1.300 cán bộ, quản lý của các doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất thủ công mỹ nghệ tại các Khu CN, cụm CN và các làng nghề trên địa bàn Thành phố (về số hóa hoạt động của doanh nghiệp để tiếp cận cách mạng CN 4.0; Hỗ trợ tiếp cận các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế: ISO 9001:2015; Về Matching - online; về phương pháp quản trị doanh nghiệp hiện đại...)

Tháng 3 đến tháng 11/2019

Sở Công thương

- BQL các Khu CN & CX;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Các Hội, hiệp hội.

Tổ chức 3 hội nghị phổ biến mô hình doanh nghiệp SPCNCL Hà Nội tại các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất, huyện Thường Tín.

Tháng 3 đến tháng 11/2019

Sở Công thương

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Chủ đầu tư các CCN;

- Các Hội, hiệp hội doanh nghiệp.

6

Phát triển nguồn nhân lực

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo thí điểm gắn với doanh nghiệp, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nhằm tăng nguồn cung lao động đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; cải thiện chỉ số đào tạo lao động góp phần nâng cao chỉ số CPI của Thành phố.

Tháng 01 đến tháng 12/2019

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Các Hội, hiệp hội doanh nghiệp.

- Các trường đào tạo nghề trên địa bàn Thành phố;

- Các đơn vị liên quan.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 85/KH-UBND về phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.160

DMCA.com Protection Status
IP: 3.219.31.204