Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2018 triển khai Quyết định 1045/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 107/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Hải Anh
Ngày ban hành: 26/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1045/QĐ-TTG NGÀY 17/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; gắn kết nội dung về phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa - xã hội.

- Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, giải pháp, biện pháp và kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo mỗi giai đoạn phát triển đất nước.

2. Yêu cầu

- Truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia góp phần phát huy và hướng đến những giá trị tốt đẹp, lâu bền, tạo động lực và khuyến khích nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; gắn với thực tiễn, cập nhật theo từng thời kỳ, giai đoạn phát triển, xây dựng đất nước, bám sát các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

- Lồng ghép nội dung chương trình với các nhiệm vụ có liên quan nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong công tác truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG

1. Truyền thông về chủ trương, chính sách phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia:

- Truyền thông sâu rộng về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, các chương trình nghị sự và sự kiện quốc tế về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà Việt Nam tổ chức, tham gia; phổ biến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của các tổ chức uy tín trên thế giới tới các tổ chức và người dân.

- Truyền thông về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, quá trình thực hiện và những kết quả đạt được.

- Truyền thông về các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, thi đua xây dựng đất nước, các điển hình tiên tiến và các việc làm thiết thực góp phần thực hiện phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Truyền thông các nội dung về lĩnh vực kinh tế

Truyền thông về các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững, thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; tăng cường nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia.

3. Truyền thông các nội dung về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Truyền thông về các mục tiêu phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ cơ bản, các phúc lợi xã hội.

4. Truyền thông các nội dung về lĩnh vực môi trường

Truyền thông về các nội dung khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia; cách sống hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước.

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí hằng năm, tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan, đơn vị mình để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì triển khai thực hiện và theo dõi, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình, Ban biên tập các Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan đến phát triển kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường; biên tập, xây dựng các tài liệu về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí phục vụ công tác tuyên truyền theo quy định.

2. Sở Tài chính

Hằng năm căn cứ khả năng ngân sách, cân đối bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh tại tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan đến phát triển kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông biên tập, xây dựng các tài liệu về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phục vụ công tác tuyên truyền những nội dung liên quan tới nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh

- Căn cứ mục đích, yêu cầu và nội dung truyền thông (quy định tại mục I và II của Kế hoạch) các cơ quan báo chí; các Cổng/trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, tổ chức; hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, dành thời lượng phát sóng, cung cấp những thông tin về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh chú trọng xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai sản xuất, biên tập các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự về quá trình thực hiện, những kết quả đạt được về các mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh tới các tổ chức và người dân trên địa bàn.

- Bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ truyền thông về phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số 1045/QĐ-TTg ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 05 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh Phạm Mạnh Duyệt;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; (thực hiện)
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào;
- Phòng KGVX (Tùng);
- Lưu VT, KGVX (Giang).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2018 triển khai Quyết định 1045/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình truyền thông về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


799

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146