Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 156/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 236/2009/TT-BTC quản lý và sử dụng phí lệ phí lãnh sự

Số hiệu: 156/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 08/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 156/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 236/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự tại Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài; việc giao nộp phí, lệ phí lãnh sự vào Quỹ Tạm giữ NSNN được ban hành ngày 08/10/2015.

 

1.Sửa đổi, bổ sung mục III phần A Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ban hành kèm theo Thông tư 236/2009/TT-BTC như sau:

Thị thực các loại được sửa đổi tại Thông tư 156 về phí và lệ phí lãnh sự tại Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài:

- Loại thị thực có giá trị nhập xuất cảnh 01 lần thu 25 USD/chiếc

- Loại thị thực có giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần cũng được sửa đổi tại Thông tư số 156/2015:

+Loại có giá trị đến 03 tháng thu lệ phí lãnh sự 50 USD/Chiếc

+Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng có lệ phí lãnh sự 95 USD/Chiếc

+Loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm nộp lệ phí lãnh sự 135 USD/Chiếc

+Loại có giá trị trên 01 năm đến 02 năm thu lệ phí lãnh sự 145 USD/Chiếc

+Loại có giá trị trên 02 năm đến 05 năm phải nộp lệ phí lãnh sự 155 USD/Chiếc

- Chuyển thị thực còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới có lệ phí lãnh sự là 5 USD/Chiếc

2. Bãi bỏ khoản phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại mục V phần A Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ban hành kèm theo Thông tư 236/2009/TT-BTC.

Thông tư 156 về sửa đổi phí và lệ phí lãnh sự còn quy định việc nộp số tiền phí và lệ phí lãnh sự thực thu vào Quỹ Tạm giữ của ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và sử dụng số tiền phí, lệ phí lãnh sự vào đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Thông tư số 156/2015/BTC có hiệu lực từ ngày 23/11/2015.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 236/2009/TT-BTC NGÀY 15/12/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VÀ LỆ PHÍ LÃNH SỰ ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN LÃNH SỰ VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định s57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định s 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đi, bsung một sđiều của Nghị định s 57/2002/NĐ-CP;

Căn cNghị định s215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 nam 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bsung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài như sau:

Điều 1. Mức thu

1. Sửa đổi, bổ sung mục III phần A Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ban hành kèm theo Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính như sau:

STT

Danh mục lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu

III

Thị thực các loại

 

 

1

Loại thị thực có giá trị nhập xut cảnh 01 ln

Chiếc

25 USD

2

Loại thị thực có giá trị nhập xut cảnh nhiu lần:

 

 

a)

Loại có giá trị đến 03 tháng

Chiếc

50 USD

b)

Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng

Chiếc

95 USD

c)

Loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm

Chiếc

135 USD

d)

Loại có giá trị trên 01 năm đến 02 năm

Chiếc

145 USD

e)

Loại có giá trị trên 02 năm đến 05 năm

Chiếc

155 USD

3

Chuyn thị thực còn giá trị từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới

Chiếc

5 USD

2. Bãi bỏ khoản phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại mục V phần A Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự ban hành kèm theo Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính.

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính như sau:

a) Người đứng đầu Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm xem xét, quyết định lựa chọn ngân hàng có uy tín đmở tài khoản của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phục vụ hoạt động của Cơ quan đại diện, đảm bảo an toàn tiền gửi Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

b) Bộ Ngoại giao chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức thực hiện hạch toán kế toán khoản thu phí, lệ phí lãnh sự; khi phát sinh số thu, nộp 70% (bảy mươi phần trăm) số tiền phí, lệ phí lãnh sự và số tiền lãi gửi ngân hàng thực phát sinh vào Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

c) Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao hàng năm của khối Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; Bộ Ngoại giao có thể sử dụng Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đđảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, mức ti đa không vượt quá dự toán chi ngân sách nhà nước được giao và kinh phí đu tư xây dựng cơ bản cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sau khi làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước.

d) Định kỳ vào tháng đầu của quý sau (riêng số phát sinh quý IV năm hiện hành, sẽ làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước vào tháng đầu quý I năm sau - trong thời gian chỉnh lý quyết toán), Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm nộp số phí, lệ phí lãnh sự (phần 70%) và số tiền lãi gửi ngân hàng thực phát sinh vào Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước. Số kinh phí thực rút từ Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước để chi tiêu, Kho bạc Nhà nước ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước tương ứng nhu cầu chi tiêu quý sau của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

e) Trường hợp số dư Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thp hơn nhu cu chi tiêu, Bộ Ngoại giao chuyn kinh phí (phn chênh lệch) cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đđảm bảo kinh phí chi tiêu.

g) Trường hợp số dư Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài lớn hơn so với dự toán được giao của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì:

- Đối với các địa bàn khó khăn trong việc chuyn đi ra ngoại tệ mạnh, phí chuyển tiền cao thì cho phép Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được để lại số dư Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước đđảm bảo kinh phí hoạt động cho thời gian sau.

Căn cứ tình hình thực tế của các địa bàn, Bộ Ngoại giao quy định danh mục các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khó khăn trong việc chuyn đổi ra ngoại tệ mạnh, phí chuyển tiền cao thông báo đến các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để thực hiện và Kho bạc Nhà nước để kiểm soát. Hàng năm, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm rà soát đsửa đi bsung danh mục này cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Đối với các địa bàn thuận lợi trong việc chuyển đi ngoại tệ, sau ngày 31 tháng 12 năm thực hiện và trước ngày 31 tháng 01 năm sau (thời gian chỉnh lý ngân sách hàng năm), khối Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện chuyển số tiền còn lại tại Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước không có nhu cầu sử dụng về nộp vào Quỹ ngoại tệ tập trung của ngân sách nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước đhạch toán thu vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2015. Thay thế Thông tư số 200/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.

2. Các nội dung khác liên quan đến phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài không đề cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đxem xét, hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Nội chính;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No.: 156/2015/TT-BTC

Hanoi, October 08th, 2015

 

CIRCULAR

AMENDING CIRCULAR No. 236/2009/TT-BTC DATED 15/12/2009 BY THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING THE COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF CHARGES AND FEES BY OVERSEAS VIETNAMESE DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR MISSIONS

Pursuant to the Law on entry, exit, transit and residence of foreigners in Vietnam No. 47/2014/QH13 dated June 16, 2014;

Pursuant to the Law on overseas representative missions of the Socialist Republic of Vietnam No. 33/2009/QH12 dated June 18, 2009;

Pursuant to the Law on State budget No. 01/2002/QH11 dated December 16, 2002;

Pursuant to the Ordinance on Fees and Charges No. 38/2001/PL-UBTVQH10 dated August 28th, 2001;

Pursuant to Decree No. 57/2002/ND-CP dated June 03, 2002 by the Government detailing the implementation of the Ordinance on Fees and Charges and Decree No. 24/2006/ND-CP dated March 06, 2006 by the Government on amendments to Decree No. 57/2002/ND-CP;

Pursuant to Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 by the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Finance hereby promulgates the Circular amending Circular No. 236/2009/TT-BTC dated 15/12/2009 by the Ministry of Finance guiding the collection, remittance, management and use of charges and fees by overseas Vietnamese diplomatic missions and consular missions as follows:

Article 1. Charge and fee rates

1. Section III part A of consular charge and fee tariff enclosed with Circular No. 236/2009/TT-BTC dated 15/12/2009 by the Ministry of Finance is amended as follows:

No.

List of charges and fees

Unit

Rates

III

Visa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

 For single entry and exit

Visa

25 USD

2

 For multiple entries and exits:

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Valid for 03 months

Visa

50 USD

b)

Valid for between 03 months and 06 months

Visa

95 USD

c)

Valid for between 06 months and 01 year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

135 USD

d)

Valid for over 01 year to 02 years

Visa

145 USD

e)

Valid for over 02 years to 05 years

Visa

155 USD

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Transfer of valid visa from old to new passport

Visa

5 USD

2. Charges for processing of applications for Visa exemption certificates for overseas Vietnamese prescribed in Section V Part A of the consular charge and fee tariff enclosed with Circular No. 236/2009/TT-BTC dated 15/12/2009 by the Ministry of Finance is annulled.

3. Clause 1 Article 6 of Circular No. 236/2009/TT-BTC dated 15/12/2009 by the Ministry of Finance is amended as follows:

a) Heads of overseas Vietnamese representative missions are responsible for considering and deciding reputable banks to open accounts of overseas Vietnamese representative missions to serve their activities, ensuring the security of the state budget custody funds at overseas Vietnamese representative missions

b) The Ministry of Foreign Affairs shall direct Vietnam’s representative bodies overseas to  record the collected consular charges and fees; if there is an amount collected, the Ministry of Foreign Affairs shall remit 70% (seventy percent) of consular charge and fee amounts and the actual interest on the bank deposits into the state budget custody funds at overseas Vietnamese representative missions

c) Pursuant to the State budget spending estimate assigned annually by competent authorities of overseas Vietnamese representative missions; the Ministry of Foreign Affairs may use the state budget custody funds at overseas Vietnamese representative missions to ensure the continuing expenditures for activities with maximum amount not exceeding the assigned State budget spending estimate and the fundamental construction expenditure for overseas Vietnamese representative missions after completing the entry of state budget revenues and expenditures.

d) Periodically, in the first month of the following quarter, overseas Vietnamese representative missions shall remit the consular charges and fees (70%) and the actual interest on bank deposits into the state budget custody funds. The actual funding provided from the state budget custody funds is used for daily spending, State Treasuries shall make entries of revenues and expenditures of the state budget according to the spending demand in the following quarter of overseas Vietnamese representative missions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) If the remaining amount of the state budget custody fund at a overseas Vietnamese representative mission is higher than the allocated funding:

- Regarding administrative division with disadvantages in conversion of funding into strong foreign currency, the overseas Vietnamese representative mission may retain the remaining amount of the state budget custody fund to ensure the expenditure for future activities.

Depending on the actual conditions of administrative division, the Ministry of Foreign Affairs shall provide the list of overseas Vietnamese representative missions having disadvantages in the conversion of currency into strong foreign currency and notify the overseas Vietnamese representative missions and the State Treasuries of the list for implementation. Every year, the Ministry of Foreign Affairs shall conduct a review so as to make amendment to the list according to the actual conditions.

- Regarding administrative division having advantages in the conversion of foreign currency, between December 31th and January 01st (the time of annual correction of budget), overseas Vietnamese representative missions shall send the remaining amount of the state budget custody fund that is un-used to the concentrated foreign currency account of state budget opened at the State Treasuries.

Article 2. Organization of implementation

1. This Circular comes into effect from November 23, 2015 and replaces Circular No. 200/2013/TT-BTC dated 20/12/2013 amending Circular No. 236/2009/TT-BTC dated 15/12/2009 by the Ministry of Finance.

2. Other contents related to consular charges and fees applicable to overseas Vietnamese diplomatic missions and consular missions other than those mentioned in this Circular shall comply with regulations in Circular No. 236/2009/TT-BTC dated 15/12/2009 by the Ministry of Finance.

3. Organizations and individuals subject to paying charges and fees and relevant agencies are responsible for implementing this Circular. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Finance for consideration and guidance./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Vu Thi Mai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 156/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 sửa đổi Thông tư 236/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.748

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!