Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về giá tính lệ phí và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 32/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 29/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ TÍNH LỆ PHÍ VÀ TỶ LỆ (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ CHỊU LPHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn c Luật t chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 nôm 2015;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính ph về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 301/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phí trước b;

Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Xây dựng - Cục Thuế tnh tại Tờ trình 434/TTLN/STC-SXD-CT ngày 28 tháng 02 năm 2017 và Sở Tài chính tại Công văn số 1013/STC-QLG-CS ngày 27 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá tính lệ phí và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tnh Kon Tum:

1. Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà được tính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Trong đó, đơn giá nhà, công trình xây dựng thực hiện theo đơn giá nhà, công trình xây dựng đang có hiệu lực thi hành do y ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

2. Về tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ áp dụng cụ thể như sau:

Thời gian sdụng

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lphí trước bạ

- Dưới 5 năm

85

- Từ 5 đến 10 năm

65

- Trên 10 đến 20 năm

35

- Trên 20 đến 50 năm

25

- Trên 50 năm

20

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 08 tháng 7 năm 2017 và thay thế Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành giá để tính lphí trước bạ nhà, đất và các tài sản khác trên địa bàn tnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
-
TT Tnh y (b/c);
- TT HĐND tỉnh (
b/c);
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp:
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh Truyền hình t
nh Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ t
nh;
- Công báo tỉnh;
- C
ng thông tin điện t tnh;
- CVP
, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: V
T, KT8, HTKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về giá tính lệ phí và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


783
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.16.123