Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2019 về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 1683/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 07/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1683/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN CƠ SỞ SÁP NHẬP TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH VÀ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương;

Căn cứ Thông tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý;

Căn cứ Kết luận số 657-KL/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 313/TTr-SYT ngày 15/02/2019; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 182/TTr-SNV ngày 08/4/2019 về việc Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện) trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế, cụ thể như sau:

1. Tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Thanh Hóa và Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa trực thuộc Sở Y tế.

2. Tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thành phố Sầm Sơn và Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn trực thuộc Sở Y tế.

3. Tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thị xã Bỉm Sơn và Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn trực thuộc Sở Y tế.

4. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Mường Lát trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Mường Lát và Trung tâm Y tế huyện Mường Lát trực thuộc Sở Y tế.

5. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Quan Hóa và Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa trực thuộc Sở Y tế.

6. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Quan Sơn và Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn trực thuộc Sở Y tế.

7. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Bá Thước trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Bá Thước và Trung tâm Y tế huyện Bá Thước trực thuộc Sở Y tế.

8. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Lang Chánh và Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh trực thuộc Sở Y tế.

9. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ngọc Lặc và Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc trực thuộc Sở Y tế.

10. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Cẩm Thủy và Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy trực thuộc Sở Y tế.

11. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thường Xuân và Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân trực thuộc Sở Y tế.

12. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Như Xuân trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Như Xuân và Trung tâm Y tế huyện Như Xuân trực thuộc Sở Y tế.

13. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Như Thanh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Như Thanh và Trung tâm Y tế huyện Như Thanh trực thuộc Sở Y tế.

14. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thạch Thành và Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành trực thuộc Sở Y tế.

15. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thọ Xuân và Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân trực thuộc Sở Y tế.

16. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Triệu Sơn và Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn trực thuộc Sở Y tế.

17. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Đông Sơn và Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn trực thuộc Sở Y tế.

18. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Thiệu Hóa và Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa trực thuộc Sở Y tế.

19. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Vĩnh Lộc và Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc trực thuộc Sở Y tế.

20. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Hà Trung trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Hà Trung và Trung tâm Y tế huyện Hà Trung trực thuộc Sở Y tế.

21. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Nông Cống trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Nông Cống và Trung tâm Y tế huyện Nông Cống trực thuộc Sở Y tế.

22. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Yên Định trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Yên Định và Trung tâm Y tế huyện Yên Định trực thuộc Sở Y tế.

23. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Nga Sơn và Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn trực thuộc Sở Y tế.

24. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Hậu Lộc và Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc trực thuộc Sở Y tế.

25. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Hoằng Hóa và Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa trực thuộc Sở Y tế.

26. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Quảng Xương và Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương trực thuộc Sở Y tế.

27. Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Tĩnh Gia và Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia trực thuộc Sở Y tế.

Điều 2. Vị trí pháp lý; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện

1. Vị trí pháp lý:

a) Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

b) Trung tâm Y tế huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế tuyến tỉnh; chịu sự quản lý nhà nước của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

c) Trụ sở: Trung tâm Y tế huyện đặt tại huyện, thị xã và thành phố.

2. Chức năng:

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh; quản lý và nâng cao sức khỏe cho người dân;

b) Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và dinh dưỡng cộng đồng;

c) Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp;

d) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo quy định của cấp có thẩm quyền và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng; thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật; khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định; tham gia khám giám định y khoa, khám giám định pháp y khi được trưng cầu;

đ) Thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; phối hợp thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định;

g) Thực hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế; tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về y tế, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn;

h) Chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản và các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn huyện;

i) Thực hiện đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và các đối tượng khác theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe và hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật;

k) Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật;

l) Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế ở địa phương theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; tổ chức điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật; thực hiện kết hợp quân - dân y theo tình hình thực tế ở địa phương;

m) Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế theo quy định của pháp luật;

n) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;

o) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

q) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và cấp có thẩm quyền giao.

4. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Trung tâm:

- Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Trước mắt, sau khi sáp nhập, Trung tâm Y tế huyện có thể có nhiều hơn 02 Phó Giám đốc, nhưng phải ít hơn tổng số cấp trưởng và cấp phó hiện có của 02 đơn vị; Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp, bố trí và thực hiện các biện pháp giảm số lượng cấp phó của Trung tâm Y tế huyện, bảo đảm đến năm 2022, Trung tâm Y tế huyện có số lượng Phó Giám đốc đúng quy định.

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước cấp trên trực tiếp về mọi hoạt động của Trung tâm.

- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc về từng mặt công tác, do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những quyết định của mình. Phó Giám đốc được quyền thay Giám đốc giải quyết những công việc theo giấy ủy quyền và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với Giám đốc.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo quy định của pháp luật và Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức hiện hành của UBND tỉnh.

b) Các phòng chức năng, có 03 phòng, gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe;

- Phòng Dân số.

c) Các khoa, phòng chuyên môn, có 05 khoa, phòng, gồm:

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - Y tế công cộng và Dinh dưỡng;

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Khoa Cận lâm sàng;

- Phòng khám đa khoa.

d) Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Các phòng chức năng có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; các khoa có Trưởng khoa, không quá 02 Phó trưởng khoa.

Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chức năng, Trưởng khoa, Phó trưởng khoa do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của pháp luật và Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức hiện hành của UBND tỉnh.

5. Số lượng người làm việc:

a) Số lượng người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định trên cơ sở vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Trung tâm và các phòng, khoa, nằm trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, được UBND tỉnh giao hàng năm hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, khối lượng công việc, Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm xây dựng lại Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ, báo cáo Sở Y tế, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện và đi vào hoạt động; tổ chức bàn giao số lượng người làm việc, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định, tài chính, tài sản, trang thiết bị của Trung tâm Dân số - KHHGD, trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận, quản lý.

- Chỉ đạo các Trung tâm Dân số - KHHGD huyện, thị xã, thành phố thống kê, tổng hợp số lượng người làm việc, danh sách cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản và trang thiết bị hiện đang quản lý, hồ sơ tài liệu của đơn vị, bàn giao cho Trung tâm Y tế cấp huyện tiếp nhận, quản lý.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện tiếp nhận và xây dựng phương án rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản, trụ sở làm việc theo đúng quy định; tiến hành rà soát, phân loại, giải quyết số lao động theo hướng: Đối với những trường hợp được cấp có thẩm quyền ký hợp đồng lao động hoặc cho phép ký hợp đồng lao động theo quy định và bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn thì tuyển dụng vào các vị trí việc làm tại các phòng, khoa của Trung tâm Y tế; đối với những trường hợp ký hợp đồng lao động không đúng quy định thì phải thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động và tổ chức tuyển dụng theo nguyên tắc nêu trên.

- Chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện xây dựng lại Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ báo cáo Sở Y tế, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

2. Giám đốc Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức triển khai Quyết định của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện và đưa Trung tâm Y tế huyện đi vào hoạt động; tổ chức bàn giao số lượng người làm việc, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định, tài chính, tài sản, trang thiết bị của các Trung tâm Y tế tuyến tỉnh được tổ chức lại cho Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận.

- Hướng dẫn Sở Y tế, Trung tâm Y tế huyện xây dựng phương án sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức, lao động của các Trung tâm Dân số - KHHGD huyện, thị xã, thành phố được sáp nhập theo cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của Trung tâm Y tế huyện; xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ của Trung tâm huyện.

3. Giám đốc Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các Trung tâm Dân số - KHHGD huyện, thị xã, thành phố thực hiện xử lý, bàn giao tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn việc phân bổ, điều chuyển và thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Y tế cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật.

4. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển Trung tâm Y tế theo kế hoạch hoạt động trong những năm tiếp theo.

5. Giám đốc Sở Xây dựng

Chủ trì, hướng dẫn Sở Y tế, các Trung tâm Dân số - KHHGD huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ tài liệu, tham mưu cho UBND tỉnh và bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm Y tế cấp huyện đi vào hoạt động; đồng thời xử lý, điều chuyển các trụ sở của các Trung tâm Dân số - KHHGD huyện, thị xã, thành phố cho các đơn vị theo quy định của pháp luật.

6. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố

Tổng hợp, thống kê, lập danh sách cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, các chứng từ, hồ sơ tài liệu có liên quan để tiến hành thủ tục chuyển giao nguyên trạng về Trung tâm Y tế huyện sau khi được tổ chức lại.

7. Trung tâm Y tế huyện

- Tiếp nhận cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ cán bộ từ Dân số - KHHGD chuyển sang.

- Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng tiếp nhận từ Trung tâm Dân số - KHHGD; tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và trụ sở báo cáo Sở Y tế, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Xây dựng lại Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc thực hiện theo cơ chế tự chủ báo cáo Sở Y tế, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dân số - KHHGD và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; Giám đốc các Trung tâm Y tế tuyến huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2019 về tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69