Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND chế độ chi đặc thù phòng chống Covid 19 Hà Nội

Số hiệu: 02/2021/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 23/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2021/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI ĐẶC THÙ TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại các văn bản: Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một schế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021; văn bản số 3389/VPCP-KHTH ngày 24/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế chi đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND ngày 18/6/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách; báo cáo giải trình, tiếp thu số 171/BC-UBND ngày 22/6/2021 của UBND Thành phố và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chế độ chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Chế độ hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đối với người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).

2. Chế độ bồi dưỡng và chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).

3. Chế độ hỗ trợ thêm cho các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 (Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo).

4. Chế độ hỗ trợ chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (Chi tiết tại Phụ lục 04 kèm theo).

5. Chế độ đối với ngưi phải kéo dài thời gian cách ly tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung (Chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo).

6. Chế độ hỗ trợ cho cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn Thành phố phải thực hiện cách ly tập trung (Chi tiết tại Phụ lục 06 kèm theo).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn và tổ chức triển khai việc thực hiện Nghị quyết này; rà soát nguồn và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách các cấp (có biện pháp bổ sung mục tiêu đối với các huyện, xã khó khăn) để thực hiện chính sách. Trường hợp có nội dung và mức chi đặc thù cần thiết trong phòng, chống dịch Covid-19 phải thực hiện ngay, giao Chủ tịch UBND Thành phố chủ động quyết định và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua ngày 23/6/2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Phụ lục 01 Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thưng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội;
- Ban công tác ĐB của UBTVQH;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Thư
ng trực Thành ủy Hà Nội;
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP Thành ủy, các Ban Đảng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

PHỤ LỤC 01

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM THIẾT YẾU ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ CÁCH LY TẠI KHU VỰC PHONG TỎA CÁCH LY
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu đối với người bị cách ly tại khu vực phong toả cách ly do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định.

2. Đối tượng áp dụng

Người bị cách ly tại khu vực phong toả cách ly do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các cp ra quyết định là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của thành phố Hà Nội.

3. Nội dung và mức chi

UBND các cấp có trách nhiệm bố trí ngân sách để đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với mức chi tối đa không quá 80.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp việc cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người bị cách ly tại khu vực phong tỏa cách ly được đảm bảo từ nguồn huy động và hỗ trợ hợp pháp khác thì kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước được giảm tương ứng để tránh chi trùng lắp.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước các cấp.

5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

Người bị cách ly tại khu vực phong toả cách ly do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp ra quyết định trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực được đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu theo quy định tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND Thành phố thì tiếp tục được hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND cho đến khi kết thúc thời gian phong tỏa cách ly./.

 

PHỤ LỤC 02

CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ TIỀN ĂN ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ hỗ trợ tiền ăn đối với người tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đối tượng áp dụng

a) Người trực tiếp tham gia thực hiện việc khoanh vùng, phong tỏa cách ly ở từng mức độ theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo chống dịch Covid- 19 các cấp ra quyết định (tham gia trực y tế, bảo vệ khu cách ly, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ người dân tại khu vực cách ly).

b) Người làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, gồm: Người thuộc bộ phận thu tiền khám chữa bệnh, bộ phận vật tư thiết bị y tế thực hiện vệ sinh trang thiết bị, máy móc, bơm tiêm điện; người làm công nghệ thông tin trực chống dịch; người làm nhiệm vụ sàng lọc và phân lung (không bao gồm các đối tượng đã được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19).

c) Người làm nhiệm vụ thuộc các cơ sở y tế dự phòng, gồm: Dược, vật tư y tế, truyền thông, bộ phận phân tích, tổng hợp số liệu; khử khuẩn, xử lý môi trường (không bao gồm các đối tượng đã được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19).

d) Người làm nhiệm vụ trực tiếp tham gia các hoạt động mai táng và hỏa táng đối với người chết do mắc Covid-19.

e) Lực lượng tham gia các chốt kiểm soát, giám sát việc cách ly xã hội tại các cửa ngõ ra, vào Thủ đô, các tuyến đường giao thông liên tỉnh, liên huyện, địa bàn, khu vực giáp ranh.

f) Lực lượng công an trực tiếp tham gia rà soát, điều tra, xác minh các đối tượng nhập cảnh trái phép (bao gồm cả người nước ngoài, người Việt Nam) và đối tượng người nước ngoài tạm trú trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

g) Người bảo vệ khu vực, địa điểm cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước.

h) Học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương từ ngân sách tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố huy động.

3. Nội dung và mức chi

3.1. Về chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phòng, chống dịch

a) Các đối tượng được quy định tại điểm a, b, c, d, e, f Mục 2 Phụ lục này được hưởng chế độ bồi dưỡng chống dịch 150.000 đồng/người/ngày.

b) Các đối tượng được quy định tại điểm h Mục 2 Phụ lục này được hưởng chế độ bồi dưỡng chống dịch: Mức 300.000 đng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/2/2021; mức 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP .

3.2. Về chế độ hỗ trợ tiền ăn

Các đối tượng được quy định tại điểm e, g, h Mục 2 Phụ lục này được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.

3.3. Về chế độ hỗ trợ chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt

Các đối tượng được quy định tại điểm h Mục 2 Phụ lục này được hỗ trợ chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian phải ở lại nơi tình nguyện 40.000 đồng/người/ngày.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước các cấp.

5. Thời gian thực hiện: Các đối tượng được hưởng các mức hỗ trợ nêu trên theo thời gian thực tế thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân công trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đối với chế độ đã thanh toán trong năm ngân sách 2021 sẽ được ngân sách nhà nước các cấp bố trí theo thực tế đã phát sinh, tối đa không quá mức chi quy định tại Phụ lục này./.

 

PHỤ LỤC 03

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ THÊM CHO CÁC LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ hỗ trợ thêm cho các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng được quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

b) Đối tượng được quy định tại điểm a, b, c, d, e, f, h Mục 2 Phụ lục 02 Nghị quyết này.

3. Nội dung và mức chi

Đối với các đối tượng được quy định tại điểm a Mục 2 Phụ lục này: Mức hỗ trợ thêm 70% mức chi chế độ phụ cấp, bồi dưỡng cho từng đối tượng tương ứng khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các đối tượng quy định tại điểm b Mục 2 Phụ lục này: Mức hỗ trợ thêm bằng 70% mức chi bồi dưỡng chống dịch quy định tại Mục 3.1 Phụ lục 02 Nghquyết này.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước các cấp.

5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/20217.

 

PHỤ LỤC 04

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SARS-COV-2
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ hỗ trợ chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho các đối tượng chưa được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo chỉ đạo, yêu cầu của Thành ủy, UBND Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

3. Nội dung và mức chi: Hỗ trợ 100% chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế (ngoài phần chi trả của quỹ BHYT nếu có).

Trưng hp việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 được đảm bảo từ nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác thì kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước được giảm tương ứng để tránh chi trùng lắp.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước các cấp.

5. Thời gian thực hiện: Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Đối với chế độ đã thanh toán trong năm ngân sách 2021 sẽ được ngân sách nhà nước các cấp bố trí theo thực tế đã phát sinh, tối đa không quá mức chi quy định tại Phụ lục này./.

 

PHỤ LỤC 05

CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẢI KÉO DÀI THỜI GIAN CÁCH LY TẠI CƠ SỞ Y TẾ, KHU CÁCH LY TẬP TRUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ đối với người phải kéo dài thời gian cách ly tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối tưng

Người phải kéo dài thời gian cách ly tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Nội dung và mức chi

Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày.

Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp việc đảm bảo chế độ ăn, ở miễn phí cho người cách ly trong thời gian kéo dài thời gian cách ly được đảm bảo từ nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trvà các nguồn vốn hợp pháp khác thì kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước đưc giảm tương ứng để tránh chi trùng lắp.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước các cấp.

5. Thời gian thực hiện: Trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Đối với chế độ đã thanh toán trong năm ngân sách 2021 sẽ được ngân sách nhà nước các cấp bố trí theo thực tế đã phát sinh, tối đa không quá mức chi quy định tại Phụ lục này./.

 

PHỤ LỤC 06

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, XỬ LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG NHẬP CẢNH TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHẢI THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định chế độ hỗ trợ cho cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn Thành phố phải thực hiện cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn Thành phố phải thực hiện cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thành phố.

3. Nội dung và mức chi

Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện kế hoạch áp giải, bàn giao đối tượng và chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày.

Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày.

Chi phí nêu trên được tính cho 1 đối tượng nhập cảnh trái phép. Trường hợp kinh phí hỗ trợ cho cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được đảm bảo từ nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ và các nguồn thu hợp pháp khác thì kinh phí bố trí từ ngân sách nhà nước được giảm tương ứng để tránh chi trùng lắp.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước các cấp.

5. Thời gian thực hiện: Theo thời gian thực tế thực hiện quản lý, xử lý các đối tượng nhập cảnh trái phép phải cách ly tập trung do cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với chế độ đã thanh toán trong năm ngân sách 2021 sẽ được ngân sách nhà nước các cấp bố trí theo thực tế đã phát sinh, tối đa không quá mức chi quy định tại Phụ lục này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/06/2021 quy định một số chế độ chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.540

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!