Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3128/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể phần do Ban quản lý Dự án Lâm nghiệp thực hiện Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3128/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3128/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ PHẦN DO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP (WB3)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp & PTNT;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội Khoá 12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 1067 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 06/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kết quả đàm phán dự án “Phát triển ngành Lâm nghiệp” vốn vay Ngân hàng thế giới (WB3);
Căn cứ Hiệp định tín dụng cho không Quỹ uỷ thác thứ nhất số TF054523-VN ký ngày 04/4/2005 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB);
Căn cứ Quyết định số 448 QĐ/BNN-LN ngày 27/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Sổ tay thực hiện Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ văn bản số 1243/TTg-NN ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Báo cáo NCKT và Kế hoạch đấu thầu Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2707 QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể, Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp;
Căn cứ biên bản nghi nhớ của đoàn giám sát của ngân hàng thế giới (WB) từ ngày (21 - 27)/2010 và thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 01/11/2010;
Xét văn bản số 2145/DALN-WB3 ngày 02/11/2010 của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc điều chỉnh bổ sung gói thầu TV 32 – Phân tích khả thi địa điểm trồng rừng thuộc dự án Phát triển ngành lâm nghiệp (WB3) vào kế hoạch đấu thầu tổng thể;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung gói thầu vào phụ lục tại Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể, Dự án Phát triển phát triển ngành Lâm nghiệp với nội dung chủ yếu sau:

- Tên gói thầu: TV 32 – Phân tích khả thi địa điểm trồng rừng.

- Giá gói thầu dự kiến: 101.874 USD (đã bao gồm thuế)

- Nguồn vốn: Vốn vay WB.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: tự thực hiện (theo phương pháp Force Account – theo quy định của WB).

- Phương thức đấu thầu: 1 túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: dự kiến trong tháng 11 năm 2010.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: dự kiến 3 tháng.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Điều 2. Giao Trưởng Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp:

- Chịu trách nhiệm tổ chức các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu của Nhà tài trợ.

- Chịu trách nhiệm phê duyệt điều khoản tham chiếu, dự toán chi tiết giá gói thầu theo đúng chế độ, chính sách hiện hành để làm cơ sở xác định giá gói thầu, khối lượng trong hồ sơ mời thầu và ý kiến của WB tại thư ngày 01/11/2010.

Điều 3. Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 2707/QĐ-BNN-XD ngày 18/9/2006 về Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3).

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Vụ KH, TC;
- Tổng Cục Lâm nghiệp;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3128/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể phần do Ban quản lý Dự án Lâm nghiệp thực hiện Dự án phát triển ngành Lâm nghiệp (WB3) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.976
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112