Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 02/2017/TT-BCTphương pháp trình tự lập thẩm định phê duyệt giá truyền tải điện

Số hiệu: 02/2017/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 02/2017/TT-BCT hướng dẫn về giá truyền tải điện với các quy định về cách tính giá truyền tải điện, trình tự lập giá truyền tải điện, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện được Bộ Công thương ban hành ngày 10/02/2017.

 

- Theo đó, Thông tư số 02/2017 hướng dẫn phương pháp xác định giá truyền tải điện như sau:
 
+ Giá truyền tải điện hàng năm được áp dụng thống nhất trên cả nước và không phụ thuộc vào khoảng cách truyền tải điện. Giá truyền tải điện vẫn phải đảm bảo thu hồi chi phí hợp lệ và có lợi nhuận để vận hành lưới truyền tải điện đạt chất lượng.
 
+ Cũng theo Thông tư 02/TT-BCT, giá truyền tải điện bằng tổng doanh thu truyền tải điện cho phép năm N của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chia cho tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N. Trong đó, năm N là năm dương lịch tính từ 01/01 đến hết 31/12 của năm áp dụng giá.
 
Tổng doanh thu truyền tải điện cho phép hàng năm cũng được Thông tư số 02 hướng dẫn cụ thể, bằng Tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép + Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền tải điện cho phép - Lượng điều chỉnh doanh thu năm N.
 
- Theo Thông tư 02/2017, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia phải lập giá truyền tải điện cho năm N và gửi cho Tập đoàn Điện lực. Cục Điều tiết điện lực sẽ thẩm định đối với giá truyền tải điện đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua. Cục có trách nhiệm trình Bộ Công Thương phê duyệt giá truyền tải điện.
 
- Hồ sơ giá truyền tải điện theo quy định tại Thông tư số 02/BCT gồm có:
 
+ Tờ trình phê duyệt giá truyền tải điện năm N.
 
+ Thuyết minh và các bảng tính giá truyền tải điện năm N như Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải; thuyết minh và tính toán tổng chi phí vốn, vận hành và bảo dưỡng, tổng doanh thu truyền tải điện cho phép năm N.
 
+ Các tài liệu khác kèm theo như Danh mục và giá trị các dự án đầu tư đã hoàn thành, dự kiến đưa vào vận hành; Bảng tổng hợp về số lao động năm N-1 và kế hoạch năm N; Báo cáo tài chính năm N-2 đã được kiểm toán; Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh.
 
Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện có hiệu lực ngày 27/03/2017 và thay thế Thông tư 14/2010/BCT, Thông tư 03/2012/BCT.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, b sung một s điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đi, bổ sung một s điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.

2. Thông tư này áp dụng đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, Công ty mua bán điện, các Tổng công ty Điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Điểm giao nhận điện là điểm giao nhận điện giữa Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia với Tổng công ty Điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện.

2. Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện là đơn vị chỉ huy, điều khiển quá trình phát điện, truyền tải điện, phân phối điện trong hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện.

3. Đơn vị phải trả chi phí truyền tải điện là Công ty mua bán điện, Tổng công ty Điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện.

4. Năm N là năm dương lịch tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của năm áp dụng giá.

5. Năm N-1 là năm dương lịch liền trước năm N.

6. Năm N-2 là năm dương lịch liền trước năm N-1.

7. CPI là chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê công bố.

8. Tài sản truyền tải điện gồm lưới điện truyền tải, các công trình xây dựng và các trang thiết bị phụ trợ khác được sử dụng cho hoạt động truyền tải điện do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sở hữu.

Chương II

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Điều 3. Phương pháp xác định giá truyền tải điện

1. Giá truyền tải điện hàng năm áp dụng thống nhất toàn quốc không phụ thuộc vào khoảng cách truyền tải điện và điểm giao nhận điện.

2. Giá truyền tải điện được xác định hàng năm theo nguyên tắc đảm bảo thu hồi đủ chi phí hợp lệ và có lợi nhuận cho phép để vận hành lưới truyền tải điện đạt chất lượng quy định và đáp ứng các chỉ tiêu tài chính cho đầu tư, phát triển lưới truyền tải điện.

3. Giá truyền tải điện năm N () được xác định căn cứ vào tổng doanh thu truyền tải điện cho phép năm N của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N, được tính theo công thức sau:

Trong đó:

 Tổng doanh thu truyền tải điện cho phép năm N của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (đồng);

Tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N (kWh).

Điều 4. Phương pháp xác định tổng doanh thu truyền tải điện cho phép hàng năm

Tổng doanh thu truyền tải điện cho phép năm N () bao gồm các thành phần chi phí vốn cho phép (), chi phí vận hành và bảo dưỡng cho phép () và lượng điều chỉnh doanh thu năm N, được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

: Tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép năm N của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (đồng);

 : Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền tải điện cho phép năm N của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (đồng);

 : Lượng điều chỉnh doanh thu năm N bao gồm lãi tiền gửi dự kiến của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm N (được xác định bằng lãi tiền gửi của năm N-2), thu nhập từ thanh lý, bán tài sản cố định, vật tư thiết bị dự kiến năm N (căn cứ kế hoạch thanh lý, bán tài sản và vật tư thiết bị năm N).

Điều 5. Phương pháp xác định tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép

1. Tổng chi phí vốn truyền tải điện cho phép năm N () được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

: Tổng chi phí khấu hao tài sản cố đnh d kiến năm N ng);

: Tổng chi phí tài chính dự kiến bao gồm lãi vay ngắn hạn, dài hạn, trái phiếu, thuê tài chính và các khoản phí để vay vốn phải trả năm N cho tài sản truyền tải điện (đồng);

: Chênh lệch tỷ giá thực hiện dự kiến phát sinh do trả nợ vay bng ngoại tệ năm N (đồng);

: Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại dự kiến năm N (đồng);

: Lượng phân bổ dự kiến năm N của khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa được phân bổ của các năm trước;

LNN: Lợi nhuận truyền tải điện cho phép dự kiến năm N (đồng).

2. Tổng chi phí khấu hao tài sản cố định dự kiến năm N () được xác định theo quy định về thời gian sử dụng và phương pháp trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính.

3. Tổng chi phí tài chính dự kiến năm N () được xác định theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thuê tài chính của các tài sản truyền tải điện.

4. Chênh lệch tỷ giá thực hiện dự kiến phát sinh do trả nợ vay bằng ngoại tệ năm N () được xác định theo quy định tài chính kế toán.

5. Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại dự kiến năm N () được xác định theo quy định tài chính kế toán.

6. Lượng phân bổ dự kiến năm N của khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa được phân bổ của các năm trước () được xác định theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

7. Lợi nhuận cho phép dự kiến năm N (LNN) được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

: Vốn chủ sở hữu đến ngày 30 tháng 6 năm N-1 (đồng);

ROEN: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu năm N áp dụng cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (%), được xác định theo phương án giá bán lẻ điện hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Phương pháp xác định tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền tải điện cho phép

1. Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng truyền tải điện cho phép năm N () được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

: Tổng chi phí vật liệu dự kiến năm N (đồng);

: Tổng chi phí tiền lương dự kiến năm N (đồng);

: Tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến năm N (đồng);

: Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài dự kiến năm N (đồng);

: Tổng chi phí bằng tiền khác dự kiến năm N (đồng).

2. Phương pháp xác định chi phí vật liệu

a) Tổng chi phí vật liệu dự kiến năm N () bao gồm chi phí vật liệu trong định mức và chi phí vật liệu sự cố, cụ thể như sau:

- Chi phí vật liệu định mức bao gồm: Chi phí dầu máy, dầu mỡ bôi trơn, vật liệu, công cụ, dụng cụ trực tiếp và gián tiếp cho nhà xưởng, công tác thí nghiệm, vật liệu cho sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, vật liệu, công cụ, dụng cụ, máy, đồ dùng cho công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng đường dây, trạm biến áp, máy biến áp, công tác văn phòng, cơ quan và các chi phí khác có liên quan được xác định theo định mức quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành;

- Chi phí vật liệu sự cố là khoản chi phí vật liệu dùng cho các sự cố bất thường, khách quan được xác định theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

b) Tổng chi phí vật liệu dự kiến năm N được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

: Tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N (kWh);

ĐGVL: Định mức chi phí vật liệu xác định theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành (đ/kWh);

: Chỉ số trượt giá năm N lấy bằng CPI năm N-2 nhưng không vượt quá 2,5% (%);

: Chi phí vật liệu sự cố dự kiến năm N (đồng).

3. Phương pháp xác định chi phí tiền lương

a) Tổng chi phí tiền lương dự kiến năm N () của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia bao gồm tổng chi phí tiền lương và các chi phí có tính chất lương;

b) Chi phí tiền lương được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưng đối với người lao động và tiền lương, thù lao, tiền thưng đối với người quản lý trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

c) Các chi phí có tính chất lương bao gồm: Thường an toàn điện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn được xác định theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Phương pháp xác định chi phí sửa chữa lớn

Tổng chi phí sửa chữa lớn dự kiến năm N () bao gồm chi phí phục vụ công tác sửa chữa lớn các công trình phục vụ khâu truyền tải điện, được xác định theo định mức của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

5. Phương pháp xác định chi phí dịch vụ mua ngoài

a) Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài dự kiến năm N () bao gồm:

- Chi phí trả cho tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị cung cấp các dịch vụ sau: Điện, nước, dịch vụ điện thoại, viễn thông, sách báo;

- Chi phí thuê tư vấn kiểm toán;

- Chi phí thuê tài sản;

- Chi phí bảo hiểm tài sản;

- Chi phí cho các dịch vụ khác có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ để phục vụ cho công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng trạm và đường dây truyền tải điện.

b) Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài dự kiến năm N được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

: Tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N (kWh);

ĐGMN: Định mức chi phí dịch vụ mua ngoài xác định theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành (đ/kWh);

: Chỉ số trượt giá năm N xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này (%).

6. Phương pháp xác định chi phí bằng tiền khác

a) Tổng chi phí bằng tiền khác năm N () bao gồm: Chi phí bằng tiền khác trong định mức, chi phí bằng tiền khác sự cố, các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và chi phí tiền ăn ca;

b) Tổng chi phí bằng tiền khác năm N được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

: Tổng sản lượng điện năng truyền tải dự kiến năm N (kWh);

ĐGK : Định mức chi phí bằng tiền khác xác định theo quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành (đ/kWh);

: Chỉ số trượt giá năm N xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này (%);

: Chi phí bằng tiền khác sự cố năm N (đồng);

: Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất năm N (đồng);

: Chi phí tiền ăn ca năm N (đồng).

c) Chi phí bằng tiền khác theo định mức năm N bao gồm: Công tác phí; chi phí hội nghị, tiếp khách; chi phí đào tạo; chi phí nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến; chi phí dân quân tự vệ, bảo vệ, phòng chống bão lụt, phòng cháy chữa cháy; chi phí bảo hộ lao động, trang phục làm việc, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và môi trường; chi phí nước uống trong giờ làm việc, bồi dưỡng hiện vật ca đêm, độc hại; chi phí sơ cấp cứu tai nạn lao động, thuốc chữa bệnh thông thường, phục hồi chức năng cho người lao động và chi phí tuyển dụng;

d) Chi phí bằng tiền khác sự cố năm N () là khoản chi phí bằng tiền khác dùng cho các sự cố bất thường, khách quan được xác định theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

đ) Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất năm N () được xác định trên cơ sở thực hiện trong năm N-2;

e) Chi phí tiền ăn ca năm N () được xác định theo quy định hiện hành.

Chương III

TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT GIÁ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Điều 7. Trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện

1. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm lập giá truyền tải điện cho năm N, trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua, gửi một bản sao báo cáo về Cục Điều tiết điện lực để biết.

2. Trước ngày 15 tháng 11 hàng năm (năm N-1), Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm trình Cục Điều tiết điện lực thẩm định để trình Bộ trưng Bộ Công Thương phê duyệt giá truyền tải điện năm N.

3. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ giá truyền ti điện và được sử dụng tư vấn để thẩm định hồ sơ giá truyền tải điện trong trường hợp cần thiết. Trường hợp hồ sơ giá truyền tải điện không hợp lệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm hoàn chnh, bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực.

4. Trước ngày 05 tháng 12 hàng năm (năm N-1), Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo thẩm định giá truyền tải điện năm N.

5. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm (năm N-1), Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt giá truyền tải điện năm N.

Điều 8. Hồ sơ giá truyền tải điện

1. Tờ trình phê duyệt giá truyền tải điện năm N.

2. Thuyết minh và các bảng tính giá truyền tải điện năm N, gồm:

a) Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lượng điện truyền tải, t lệ tổn thất truyền tải, tình hình thực hiện doanh thu, các chi phí năm N-1; phân tích, đánh giá tình hình thực hiện lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, các ch tiêu tài chính như tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, cơ cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay, tỉ lệ tự đầu tư, tỉ lệ thanh toán nợ đến ngày 30 tháng 6 năm N-1;

b) Thuyết minh và tính toán tổng chi phí vốn cho phép năm N () của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, gồm:

- Tổng chi phí khấu hao năm N: Bảng tổng hợp trích khấu hao tài sản cố định năm N và bảng tính chi tiết chi phí khấu hao cơ bản theo từng loại tài sản cố định trong năm N;

- Tổng chi phí tài chính và các khoản chênh lệch tỷ giá năm N: Bảng tính chi tiết chi phí tài chính, chi tiết lãi vay và các khoản chênh lệch tỷ giá trong năm N;

- Vốn chủ sở hữu ước tính đến hết năm N-1 và dự kiến năm N: Thuyết minh và bảng tính chi tiết tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu năm N-1 và năm N;

- Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, t lệ tự đầu tư, tlệ thanh toán nợ dự kiến năm N.

c) Thuyết minh và tính toán tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng cho phép năm N () của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, gồm:

- Tổng chi phí vật liệu năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí vật liệu ước thực hiện của năm N-1 và dự kiến của năm N theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

- Tổng chi phí tiền lương năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí tiền lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư này;

- Tổng chi phí sửa chữa lớn năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí sửa chữa lớn trong năm N theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư này;

- Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí dịch vụ mua ngoài theo các hạng mục ước thực hiện năm N-1 và dự kiến của năm N theo quy định tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư này;

- Tổng chi phí bằng tiền khác năm N: Thuyết minh và bảng tính chi phí bằng tiền khác ước thực hiện năm N-1 và dự kiến cho năm N theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 Thông tư này.

d) Thuyết minh và tính toán tổng doanh thu truyền tải điện cho phép năm N.

3. Các tài liệu kèm theo, gồm:

a) Danh mục và giá trị các dự án đầu tư đã hoàn thành, dự kiến đưa vào vận hành tới ngày 31 tháng 12 năm N-1 và năm N (theo từng tháng) phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và kế hoạch mở rộng lưới truyền tải điện hàng năm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã được duyệt;

b) Bảng tổng hợp về số lao động năm N-1 và kế hoạch năm N;

c) Danh mục các hạng mục sửa cha lớn tài sản cố định năm N-1 và dự kiến cho năm N;

d) Báo cáo tài chính năm N-2 đã được kiểm toán do Cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh;

đ) Định mức các thành phần chi phí sử dụng trong hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thanh toán hợp đồng dịch vụ truyền tải điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Công ty mua bán điện, Tổng công ty Điện lực và khách hàng mua điện trực tiếp từ lưới truyền tải điện có trách nhiệm thanh toán chi phí truyền tải điện cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia theo hợp đồng ký kết.

Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

1. Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện xây dựng giá truyền tải điện hàng năm theo quy định tại Thông tư này.

3. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm xây dựng giá truyền tải điện hàng năm trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam và gửi báo cáo Cục Điều tiết điện lực theo quy định tại Thông tư này.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2017. Thông tư số 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưng Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện; Thông tư số 03/2012/TT-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưng Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện hết hiệu lực thi hành từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm trình hồ sơ giá truyền tải điện năm 2017 theo quy định tại Thông tư này.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao;
- T
òa án Nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia;
- Công ty mua bán điện;
- Các Tổng công ty Điện lực;
-
Lưu: VT, ĐTĐL, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

---------------

No. 02/2017/TT-BCT

Hanoi, February 10, 2017

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON METHODS AND PROCEDURES FOR FORMULATION, ASSESSMENT AND APPROVAL FOR ELECTRICITY TRANSMISSION PRICE

Pursuant to the Government's Decree No. 95/2012/ND-CP dated November 12, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to Law on Electricity dated December 03, 2004; Law on amendments to a number of articles of Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/ND-CP dated October 21, 2013 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Electricity and the Law on amendments to a number of articles of Law on Electricity;

At the request of general director of Electricity Regulatory Authority,

The Minister of Industry and Trade promulgates regulations on methods and procedures for formulation, assessment and approval for electricity transmission price.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Circular stipulates methods and procedures for formulation, assessment and approval for electricity transmission cost.

2. This Circular applies to Vietnam Electricity, National Power Transmission Corporation, system and market operator, Electric Power Trading Company, power corporations and customers who buy electricity directly from transmission system.

Article 2. Interpretation of terms

In this Circular, some terms are construed as follows:

1. Delivery point refers to a point of electrical energy delivery between National Power Transmission Corporation and power corporations and customers who buy electricity directly from the transmission system (hereinafter referred to as “customers”).

2. System and market operator refers to the unit that leads and controls electricity generation, transmission and distribution in the national electricity system, manages electricity market transactions.

3. Electricity transmission price payers include Electric Power Trading Company, power corporations and customers.

4. Year N refers to calendar year starting from January 01 to the end of December 31 of the year when the price takes effect.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Year N-2 refers to calendar year preceding Year N-1.

7. CPI refers to consumer price index announced by General Statistics Office.

8. Electricity transmission assets include transmission grids, construction works and other utilities used for electricity transmission and owned by National Power Transmission Corporation.

Chapter II

ELECTRICITY TRANSMISSION PRICE DETERMINATION METHOD

Article 3. Electricity transmission price determination method

1. Annual electricity transmission price shall be applied in an uniformity across the country regardless of transmission and delivery point distance.

2. Electricity transmission price shall be annually determined on the principle of ensuring recovery of appropriate expenses and gaining permissible profits to maintain normal operation of the electricity transmission network as required and meet financial criteria for investment and development of electricity transmission network.

3. Electricity transmission price of Year N  shall be based on total permissible electricity transmission revenue in Year N of the National Power Transmission Corporation and total generation output expected in Year N, and calculated in the following formula:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where:

 Total permissible electricity transmission revenue in Year N of the National Power Transmission Corporation (VND);

Total generation output expected in Year N (kWh).

Article 4. Method for determination of total permissible electricity transmission revenue

Total permissible electricity transmission revenue in Year N  including permissible capital costs , permissible operation and maintenance costs  and adjustments to revenue in Year N shall be determined in following formula:

Where:

: Total electricity transmission revenue permissible in Year N of the National Power Transmission Corporation (VND);

 : The National Power Transmission Corporation’s total permissible costs for operation and maintenance of the electricity transmission network in Year N (VND);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Method for determination of total permissible capital costs for electricity transmission

1. Total permissible capital costs for electricity transmission in Year N  shall be determined in following formula:

Where:

: Total expenses for fixed asset depreciation expected in Year N (VND);

: Total expected financial expenses including short-term, long-term loans, bonds, finance leases and loan application fees in Year N for electricity transmission assets (VND);

: Exchange differences expected to arise from payment of debt in foreign currency in Year N (VND);

: Exchange differences expected to arise from re-valuation in Year N (VND);

LNN: Permissible profits from electricity transmission expected in Year N (VND).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Total financial expense expected in Year N  shall be determined according to credit contracts, finance lease contracts for electricity transmission assets.

4. Exchange differences expected to arise from payment of debt in foreign currency in Year N  shall be determined according to regulations on finance and accounting.

5. Exchange differences expected to arise from re-valuation in Year N  shall be determined according to regulations on finance and accounting.

6. Permissible profits expected in Year N (LNN) shall be determined in following formula:

Where:

: Owner’s capital to June 30 in Year N-1 (VND);

ROEN: Ratio between pre-tax profits and owner’s capital in Year N applicable to National Power Transmission Corporation (%), shall be determined according to electricity retail price method or decisions made by competent agencies.

Article 6. Method for determination of total permissible expenses for operation and maintenance of electricity transmission network

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where:

: Total expenses for materials expected in Year N (VND);

: Total payroll expenses expected in Year N (VND);

: Total overhaul expected in Year N (VND);

: Total expenses for outside services expected in Year N (VND);

: Other cash-related expenses expected in Year N (VND);

2. Method for determination of expenses for materials

a) Total expenses for materials expected in Year N  include expenses for materials within norm and expenses for materials in case of incidents, particularly as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Expenses for materials in case of incidents refer to the expenses for materials used in case of unusual and objective events that are determined according to Vietnam Electricity’s regulations.

b) Total expenses for materials expected in Year N shall be determined in following formula:

Where:

: Total generation output expected in Year N (kWh);

DGVL: Norm of expenses for materials that are determined according to competent agencies' regulations (VND/kWh);

: Price slippage in Year N is taken as equal to CPI in Year N-2 but does not exceed 2.5%;

: Expenses for materials in case of incidents expected in Year N (VND);

3. Method for determination of payroll expenses

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Payroll expenses shall be determined according to regulations on management of labor, wage and bonus paid to employees and managers in single member limited liability companies of which 100% of charter capital is owned by the state;

c) Wage-related expenses: Electricity safety, medical insurance, social insurance, employment insurance and union fees that are determined according to relevant law provisions.

4. Method for determination of expenses for overhaul

Total expenses for overhaul expected in Year N  including expenses for electricity transmission network overhaul tasks determined according to the norms by competent agencies.

5. Method for determination of expenses for outside services

a) Total expenses for outside services expected in Year N :

- Expenses paid to organizations and/or individuals that provide following services: Electricity, water, telephone, telecommunication, books;

- Expenses for employment of audit consultants;

- Expenses for hire of property;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Expenses for other contracted services to support management, operation and maintenance of transmission lines.

b) Total expenses for outside services expected in Year N shall be determined in following formula:

Where:

: Total generation output expected in Year N (kWh);

DGMN: Norm of expenses for outside services determined according to competent agencies' regulations (VND/kWh);

: Year N slippage index determined according to Point b, Clause 2, this Article (%).

6. Method for determination of other cash-related expenses

a) Total other cash related expenses in Year N  including: Other cash-related expenses within norm, other cash-related expenses for incidents, taxes, fees, charges, land rents and shift meal expenses;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Where:

: Total generation output expected in Year N (kWh);

DGK : Norm of other cash-related expenses that is determined according to competent agencies' regulations (VND/kWh);

: Year N slippage index determined according to Point b, Clause 2, this Article (%).

: Other cash-related expenses for incidents expected in Year N (VND);

: Taxes, fees, charges, land rents in Year N (VND);

: Expenses for shift meals in Year N (VND).

c) Other cash-related expenses within norm in Year N including: Business trips, conferences, guest reception; training; scientific research, initiatives, innovations; local militia, storm & flood prevention and combat, fire and explosion prevention; labor protection, working uniforms, labor safety, industrial and environmental hygiene; drinking water during working hours, in-kind bonus for night shift workers, people working in poisonous atmosphere; emergency medical treatment for occupational accidents, conventional medicine, rehabilitation for employees and recruitment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Taxes, fees, charges and land rents in Year N  that are determined on the basis of performance in Year N-2;

e) Expenses for shift meals in Year N  that are determined according to current regulations.

Chapter III

PROCEDURES FOR FORMULATION, ASSESSMENT AND APPROVAL FOR ELECTRICITY TRANSMISSION PRICE

Article 7. Procedures for formulation, assessment and approval for electricity transmission price

1. National Power Transmission Corporation shall be responsible for formulating the electricity transmission price for Year N and submit it to Vietnam Electricity for approval, and report to the Electricity Regulatory Authority.

2. Before November 15 annually (Year N-1), Vietnam Electricity shall be responsible for submitting the electricity transmission price in Year N to the Electricity Regulatory Authority for assessment and approval.

3. The Electricity Regulatory Authority shall be responsible for assessing electricity transmission price documents and allowed to employ consultants to carry out the assessment in case of need. If the documents are found ineligible as prescribed in Article 8 herein, Vietnam Electricity shall be responsible for making supplements within five working days since receipt of the request from the Electricity Regulatory Authority.

4. Before December 05 annually (Year N-1), the Electricity Regulatory Authority shall be responsible for submitting the report on assessment of electricity transmission price in Year N to the Minister of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Electricity transmission price documents

1. Written statement for approval for electricity transmission price in Year N.

2. Explanations and calculations of transmission price in Year N, including:

a) Analysis and assessment of performance of output generation targets, transmission loss ratio, revenues, expenses in Year N-1; analysis and assessment of achievement of profits, performance of equity capital, financial criteria such as return on equity, equity capital structure and loans, self-financing ratio, debt payment ratio until June 30 of Year N-1;

b) Explanations and calculations of total permissible capital costs in Year N  of the National Power Transmission Corporation, including:

- Total expenses for depreciation in Year N: Summary of fixed asset depreciation in Year N and detailed calculation of basic depreciation of individual fixed asset types in Year N;

- Total financial expenses and exchange differences in Year N: Detailed calculation of financial expenses, loan interests and exchange differences in Year N;

- Equity capital estimated until the end of Year N-1 and expected in Year N: Explanations and detailed calculations of increase and decrease in equity capital in Year N-1 and Year N;

- Profits, return on equity, self-financing ratio, debt payment ratio expected in Year N.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Total expenses for materials in Year N: Explanations and calculations of expenses for materials estimated in Year N-1 and expected in Year N as prescribed in Clause 2, Article 6 herein;

- Total payroll expenses in Year N: Explanations and calculations of payroll expenses as prescribed in Clause 3, Article 6 herein;

- Total expenses for overhaul in Year N: Explanations and calculations of expenses for overhaul in Year N as prescribed in Clause 4, Article 6 herein;

- Total expenses for outside services in Year N; Explanations and calculations of expenses for outside services by work item estimated in Year N-1 and expected in Year N as prescribed in Clause 5, Article 6 herein;

- Other cash-related expenses in Year N: Explanations and calculations of other cash-related expenses estimated in Year N-1 and expected in Year N as prescribed in Clause 6, Article 6 herein;

d) Explanations and calculations of total permissible electricity transmission revenue in Year N.

3. Accompanying documents:

a) Lists of investment projects expected to be put into operation until December 31 of Year N-1 and Year N (by month) in accordance with approved national electricity development master plan and annual electricity transmission network expansion plan by the National Power Transmission Corporation;

b) Summary of number of employees in Year N-1 and expected in Year N;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Financial statements in Year N-2 audited by an independent audit agency: Balance sheets, business performance, cash flow statements, explanations;

dd) Norms for expense components in the documents approved by competent authorities.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 9. Payment under electricity transmission service contract

Vietnam Electricity or Electric Power Trading Company, power corporations and customers shall be responsible for making payment of electricity transmission price for National Power Transmission Corporation under the signed contract.

Article 10. Responsibility of relevant units

1. The Electricity Regulatory Authority shall be responsible for instructing and inspecting the implementation of this Circular and settling disputes arising therefrom.

2. Vietnam Electricity shall be responsible for directing National Power Transmission Corporation to formulate electricity transmission price on an annual basis as prescribed herein.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Effect

1. This Circular takes effect since March 27, 2017. The Minister of Industry and Trade’s Circular No. 14/2010/TT-BCT dated April, 2010 stipulating methods and procedures for formulation, promulgation and management of electricity transmission price; the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 03/2012/TT-BCT dated January 19, 2012 amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 14/2010/TT-BCT shall become invalid since the effective date of this Circular.

2. Within 15 days since this Circular takes effect, Vietnam Electricity shall be responsible for making the submission of the electricity transmission price documents in 2017 as prescribed herein.

 

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 02/2017/TT-BCT ngày 10/02/2017 quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.190

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80