Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 910/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Đức Luận
Ngày ban hành: 10/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Phê duyệt định mức xe ô tô phục vụ công tác tại đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Y tế

Ngày 10/4/2024, Bộ Y tế ban hành Quyết định 910/QĐ-BYT về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Danh mục định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, cụ thể như sau:

- Cục Quản lý Y Dược cổ truyền: 01 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Cục Quản lý Dược: 01 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Cục Y tế dự phòng: 01 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Cục Dân số: 01 xe 7 chỗ 1 cầu, 02 xe 7 chỗ 2 cầu, 02 xe 9 chỗ 1 cầu.

- Cục An toàn thực phẩm: 02 xe 7 - 9 chỗ 2 cầu.

- Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, trong đó:

+ Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: 04 xe (02 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 7-8 chỗ 2 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu).

+ Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: 02 xe (01 xe 7 chỗ 1 Cầu, 01 xe 7-8 chỗ 2 cầu).

- Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng: 01 xe 5 chỗ 1 cầu, 01 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu.

- Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương: 02 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu.

- Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội: 02 xe 7 chỗ 1 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu.

- Bệnh viện 74 Trung ương: 02 xe 5 chỗ 1 cầu, 01 xe 16 chỗ 1 cầu.

- Viện Dược liệu: 02 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương: 02 xe 7 chỗ 2 cầu.

- Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế: 01 xe 7 chỗ 2 cầu, 01 xe 4 chỗ 1 cầu.

Quyết định 910/QĐ-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2024.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 910/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Xét Tờ trình phê duyệt định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp liên quan trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: Văn thư, KH-TC3;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đức Luận

PHỤ LỤC:

ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ
(ban hành kèm theo Quyết định số: 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 của Bộ Y tế)

TT

Tên đơn vị

Định mức

Chủng loại xe

1

Cục Quản lý Y Dược cổ truyền

1

1 xe 7 chỗ 2 cầu

2

Cục Quản lý Dược

2

1 xe 7 chỗ 1 cầu, 1 xe 7 chỗ 2 cầu

3

Cục Y tế dự phòng

1

1 xe 7 chỗ 2 cầu

4

Cục Dân số

5

1 xe 7 chỗ 1 cầu, 2 xe 7 chỗ 2 cầu, 2 xe 9 chỗ 1 cầu

5

Cục An toàn thực phẩm

2

2 xe 7 - 9 chỗ 2 cầu

6

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

6

Trong đó:

- Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: 04 xe (2 xe 7 chỗ 1 cầu, 1 xe 7-8 chỗ 2 cầu, 1 xe 16 chỗ 1 cầu)

- Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: 2 xe (1 xe 7 chỗ 1 cầu, 1 xe 7-8 chỗ 2 cầu)

7

Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

3

1 xe 5 chỗ 1 cầu, 1 xe 7 chỗ 1 cầu, 1 xe 16 chỗ 1 cầu

8

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

3

2 xe 7 chỗ 1 cầu, 1 xe 16 chỗ 1 cầu

9

Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội

3

2 xe 7 chỗ 1 cầu, 1 xe 16 chỗ 1 cầu

10

Bệnh viện 74 TW

3

2 xe 5 chỗ 1 cầu, 1 xe 16 chỗ 1 cầu

11

Viện Dược liệu

2

2 xe 7 chỗ 2 cầu

12

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

2

2 xe 7 chỗ 2 cầu,

13

Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế

2

1 xe 7 chỗ 2 cầu, 1 xe 4 chỗ 1 cầu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/04/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


291

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!