Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 52/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 19/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BỔ SUNG NĂM 2001.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 08/2001/QĐ-UB ngày 19 tháng 01 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 1246/KHĐT-TH ngày 08 tháng 5 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2001 với tổng vốn đầu tư là 45.630.000.000 (bốn mươi lăm tỷ sáu trăm ba mươi triệu) đồng, danh mục dự án đầu tư theo biểu đính kèm.

Điều 2.- Việc đảm bảo nợ vay đối với các dự án nêu trên thực hiện theo quy định tại điều 1, Quyết định số 44/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 7 năm 2000 của  Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi khoản 1 và 2, điều 8, chương III, trong Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 của  Ủy ban nhân dân thành phố  về quản lý vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố.

Điều 3.- Lãi suất cho vay vốn đối với các dự án kích cầu thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo được áp dụng như sau :

+ Lãi suất năm đầu : 0,7%/tháng (theo biểu đính kèm).

+ Lãi suất từ năm thứ hai trở đi được tính theo nguyên tắc lãi suất bình quân huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của 04 ngân hàng thương mại quốc doanh trên dịa bàn thành phố cộng thêm phí dịch vụ 0,84%/năm.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố và chủ đầu tư các dự án trong danh mục đính kèm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- HĐQL Quỹ Đầu tư PTĐT
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ, TH (4b)
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.743

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41