Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 503/QĐ-BNN-TCTL năm 2017 công bố định mức dự toán do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 503/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 27/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn c Ngh đnh s 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 ca Chính ph quy đnh chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn;

Căn c Thông tư liên tch s 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 ca B Tài chính - B Khoa hc và Công ngh v vic hướng dn đnh mc xây dng, phân b d toán và quyết toán kinh phí đi vi nhim v khoa hc và công ngh có s dng ngân sách nhà nước;

Căn c Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn v quy đnh qun lý nhim v khoa hc và công ngh;

Căn c Quyết đnh s 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09/7/2013 ca B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn v vic phân cp cho Tng cc Thy li, Tng cc Thy sn, Tng cc Lâm nghip mt s nhim v thuc thm quyn qun lý ca B Nông nghip và Phát trin nông thôn;

Căn c Quyết đnh s 5460/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/12/2015 ca B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn v vic Công b Tiêu chun k thut: TCKT 05:2015/TCTL Công trình thy li - Tiêu chun đánh giá an toàn đp;

Căn c kết qu thm đnh ti Văn bn s 960/VKT-HT ngày 31/5/2016 ca Vin Kinh tế xây dng - B Xây dng v vic Thm tra đnh mc d toán Kim đnh an toàn đp;

Theo đ ngh ca Tng cc trưởng Tng cc Thy li,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b Đnh mc d toán: Kim đnh an toàn đp (Kèm theo H sơ gm bn Đnh mc d toán: Kim đnh an toàn đp vi 58 trang).

Điều 2. Phm vi áp dng và ni dung chính:

1. Phm vi áp dng:

Đnh mc này là cơ s đ các cơ quan, t chc, cá nhân căn c lp đ cương d toán, thm tra, thm đnh đ cương d toán, ký kết và thanh, quyết toán hp đng tư vn kim đnh an toàn đp do B Nông nghip và PTNT qun lý. Các cơ quan khác có th s dng tài liu này đ tham kho trong các d án kim đnh an toàn đp có điều kin tương t.

2. Ni dung chính:

- Mc hao phí vt liu;

- Mc hao phí lao đng;

- Mc hao phí máy.

Điều 2. Quyết đnh này có hiu lc thi hành k t ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng B, Tng cc trưởng Tng cc Thy li, Th trưởng các đơn v liên quan chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- B trưởng (đ b/c);
- Các S NN&PTNT;
- Các Tng cc, Cc, V thuc B;
- Các Ban QLDA;
- Trung tâm TH&TK - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCTL (KHCN-30b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 503/QĐ-BNN-TCTL năm 2017 công bố định mức dự toán do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


841

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242