Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND quyết toán công trình nông thôn được hỗ trợ kinh phí Bắc Ninh

Số hiệu: 41/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 27/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2017/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG NÔNG THÔN ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA VẬT LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thanh toán, quyết toán đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP và các dự án được hỗ trợ kinh phí mua vật liệu theo quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2018.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- HĐND các huyện, thành phố, thị xã;
- Cục thuế, KBNN tỉnh Bắc Ninh;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG NÔNG THÔN ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA VẬT LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn được hỗ trợ kinh phí mua vật liệu theo quy định của UBND tỉnh (quy định hiện hành là Quyết định số 46/2016/QD-UBND) phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. UBND cấp xã có công trình hạ tầng nông thôn được hỗ trợ kinh phí mua vật liệu xây dựng;

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng công trình hạ tầng nông thôn được hỗ trợ kinh phí mua vật liệu.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý tài chính thôn

1. Nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới (nếu có);

2. Hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh theo chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn của tỉnh;

3.Ngân sách cấp huyện hỗ trợ (nếu có).

4. Ngân sách cấp xã;

5. Nguồn vốn khác: Nguồn huy động, đóng góp; tài trợ của tổ chức, cá nhân.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Lập kế hoạch, phân bổ vốn hỗ trợ

Thực hiện theo quy định về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn hiện hành. Riêng đối với hồ sơ phân bổ vốn gồm:

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Quyết định phê duyệt hồ sơ công trình đối với dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ;

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí kèm theo bảng xác định kinh phí hỗ trợ mua vật liệu xây dựng (theo mẫu đính kèm);

Kinh phí ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ các dự án được xác định bằng chiều dài hoặc diện tích công trình nhân (x) định mức tiêu hao vật liệu theo thiết kế mẫu, thiết kế điển hình nhân (x) đơn giá theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không cao hơn giá vật liệu do Sở Xây dựng ban hành cùng thời điểm. Nếu giá vật liệu không có trong công bố giá do Sở Xây dựng ban hành thì áp dụng giá thị trường trên địa bàn dự án thi công.

Trường hợp không xác định được theo phương pháp trên, UBND cấp xã lập bảng xác định giá trị VẬT LIỆU XÂY DỰNG gửi phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra xác nhận.

Điều 5. Thanh toán, tạm ứng vốn hố trợ từ ngân sách nhà nước

1. Căn cứ Quyết định phân bổ vốn của cơ quan có thẩm quyền, Phòng TCKH các huyện, thành phố, thị xã ra thông báo và nhập dự toán bổ sung có mục tiêu cho các xã, phường, thị trấn trên hệ thống tabmis;

2. Căn cứ đề xuất của các bộ phận liên quan, UBND cấp xã rút dự toán, tạm ứng kinh phí cho đơn vị được giao thi công xây dựng công trình, mức tạm ứng không quá 80% kinh phí hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ vật liệu tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND. Đối với dự án, gói thầu thực hiện theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng, cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ được chủ đầu tư tạm ứng, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua người đại diện của cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ và không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng vốn;

3. Hồ sơ thanh toán tạm ứng vốn thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10, Thông tư 349/2016/TT-BTC ngày 30.12.2016 của Bộ Tài chính.

Điều 6. Thanh toán, quyết toán vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Khi thực hiện xong toàn bộ việc mua vật liệu xây dựng, UBND cấp xã đôn đốc cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ mua VẬT LIỆU XÂY DỰNG làm thủ tục thanh toán phần còn lại và nộp hồ sơ, chứng từ để thanh toán, quyết toán phần kinh phí ngân sách hỗ trợ mua vật liệu, hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ;

- Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn mua VẬT LIỆU XÂY DỰNG;

- Biên bản nghiệm thu công trình.

- Bản sao thông báo giá VẬT LIỆU XÂY DỰNG tại thời điểm mua VẬT LIỆU XÂY DỰNG do Sở Xây dựng thông báo.

Điều 7. Quyết toán dự án hoàn thành

Khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30.12.2016 quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Các nguồn đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động, khi công trình hoàn thành, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động để hạch toán vào giá trị công trình, dự án để theo dõi, quản lý, không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất giải pháp tổ chức triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

2. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện quy định này.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về Quy định thanh toán, quyết toán đối với công trình hạ tầng nông thôn được hỗ trợ kinh phí mua vật liệu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.592

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!