Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3446/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 07/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3446/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH PHỤ LỤC I KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2016/QĐ-UBND NGÀY 20/12/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2014;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đkinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 5188/TTr-GTVT ngày 03 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục I kèm theo Quyết định 65/2016/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương như sau (chi tiết phụ lục đính kèm):

+ Xe từ 12 ghế ngồi đến dưới 30 ghế ngi, xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn đến dưới 8 tấn;

+ Xe trên 30 ghế ngồi, xe ti có ti trọng từ 8 tấn trở lên;

Nay sửa thành:

+ Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn đến 8 tấn;

+ Xe trên 30 ghế ngồi, xe ti có tải trọng trên 8 tấn;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ đkinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TC, KH-ĐT, TP;
- Kho bạc Nhà nước t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo, Website tỉnh;

- Sở Tư pháp (CSDLQG về pháp luật)
- LĐVP, Km, Thắng, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3446/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 về đính chính Phụ lục I kèm theo Quyết định 65/2016/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.214

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198