Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh kế hoạch kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010 (đợt 2) phân bổ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách Trung ương năm 2010 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 280/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/QĐ-UBND

 Quy Nhơn, ngày 15 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH KINH PHÍ HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ NĂM 2010 (ĐỢT 2), PHÂN BỔ NGUỒN VƯỢT THU VÀ KẾT DƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 3260/BKHĐT-TH ngày 24/5/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn kế hoạch năm 2011 từ nguồn vượt thu và kết dư Ngân sách Trung ương năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2958/QĐ-CTUBND ngày 17/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 11/2010;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-CTUBND ngày 28/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2010 cho công trình Đê sông Hà Thanh, thôn An Long 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-CTUBND ngày 28/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 11/2010 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 và điều chỉnh tên danh mục công trình thuộc kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tháng 11/2010 (đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-CTUBND ngày 28/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục, chủ đầu tư và kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010 (đợt 2),

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 148/TTr-SKHĐT ngày 08/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010 (đợt 2), phân bổ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách Trung ương năm 2010 như sau:

1. Kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010 (đợt 2): Điều chỉnh giảm 66 tỷ đồng từ 12 danh mục công trình (đã bố trí tại Quyết định 2958/QĐ-CTUBND, ngày 17/12/2010) như Phụ lục 01 đính kèm.

2. Nguồn vượt thu và kết dư ngân sách Trung ương năm 2010:

- Phân bổ 126 tỷ đồng cho 11 danh mục công trình (66 tỷ đồng) và hỗ trợ đầu tư cho 03 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ-CP (60 tỷ đồng) như Phụ lục 02 đính kèm.

- Phân bổ 114 tỷ đồng để thu hồi các khoản ứng trước kế hoạch theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Phụ lục 03 đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 635/QĐ-CTUBND ngày 28/3/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K17.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 280/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh kế hoạch kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2010 (đợt 2) phân bổ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách Trung ương năm 2010 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.651

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168