Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1027/QĐ-UBND kinh phí trồng rừng trồng cây phân tán Lâm Đồng 2016

Số hiệu: 1027/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 19/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1027/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ TRỒNG RỪNG, TRỒNG CÂY PHÂN TÁN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 11/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 736/STC-NS ngày 06/4/2016 và của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 804/SNN-KH ngày 12/5/2016 về việc đề xuất phân b kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2016 cho các địa phương, đơn vị, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đng

Stt

Địa bàn

Nguồn kinh phí

Tổng

Ghi chú

Ngân sách tỉnh (đã giảm trừ 10% theo Quyết định s 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ Tài chính)

Nguồn kinh phí từ nguồn thu DVMTR

1

Thành phĐà Lạt

288,90

1.000,00

1.288,90

 

2

Huyện Lạc Dương

180,00

200,00

380,00

3

Huyện Đơn Dương

180,00

300,00

480,00

4

Huyện Đức Trọng

252,00

720,00

972,00

5

Huyện Lâm Hà

252,00

300,00

552,00

6

Huyện Đam Rông

252,00

200,00

452,00

7

Huyện Di Linh

252,00

400,00

652,00

8

Huyện Bảo Lâm

252,00

650,00

902,00

9

Thành phố Bảo Lộc

270,00

400,00

670,00

10

Huyện Đạ Huoai

180,00

300,00

480,00

11

Huyện Đạ Tẻh

180,00

500,00

680,00

12

Huyện Cát Tiên

180,00

600,00

780,00

13

Sở Nông nghiệp và PTNT

45,00

50,00

95,00

Hướng dn, kim tra, nghiệm thu, thanh quyết toán,...

14

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

-

900,00

900,00

Cp cây ging cho các đơn vị kinh doanh du lch trên đa bàn

15

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh

-

107,27

107,27

Chăm sóc rừng năm 3 tại khu quy hoạch Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh

16

Chi cục Kiểm lâm

71,10

119,52

190,62

Tuyên truyn trên Đài PTTH tỉnh, kiểm tra, theo dõi, quản lý bảo vệ, nghiệm thu, tổng hợp,...

Tổng cộng

2.835,00

6.746,80

9.581,80

 

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hp Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Trưởng ban Ban quản lý dán đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./-

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, LN, TC, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1027/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán ngày 19/05/2016 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.750

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!