Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 75/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 m 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình s 115/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Tháp trình Hội đng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phương án phân bngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo thm tra số 278/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2017:

1. Phê chun dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

1.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước:

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.610 tỷ đồng. Bao gồm:

- Thu nội địa: 6.515 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động XNK: 95 tỷ đồng.

b) Thu ngân sách địa phương: 10.329 tỷ đồng, gồm;

- Thu điều tiết ngân sách địa phương được hưởng theo phân cp: 4.898 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.431 tỷ đồng, gồm:

+ Bổ sung cân đối ngân sách: 4.693 tỷ đồng.

+ Bổ sung có mục tiêu: 738 tỷ đồng, trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia là 158 tỷ đng; mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng khác 579 tỷ đồng.

Trong tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 chưa bao gồm thu hồi nợ gốc các khoản vay của Ngân hàng Phát trin Việt Nam là 298 tỷ đồng.

1.2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2017 là 10.329 tỷ đồng, gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 2.636 tỷ đồng, gồm:

- Chi XDCB tập trung trong nước: 986 tỷ đồng.

- Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 450 tỷ đồng, tương ứng bng với dự toán thu năm 2017.

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.200 tỷ đồng.

Trong tổng chi đầu tư phát triển đã bao gồm chi trả các khoản vay cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 298 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên: 6.763 tỷ đồng, bao gồm:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 2.998 tỷ đng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 26 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp môi trường: 87 tỷ đồng.

- Các khoản chi thường xuyên còn lại: 3.651 tỷ đồng, trong đó bố trí kinh phí nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, tưới tiêu,...từ nguồn bù miễn thu thủy lợi phí là 179 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa theo Khoản 2, 3 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ là 222 tỷ đồng; kinh phí cho các xã thực hiện nông thôn mới là 50 tỷ đồng; kinh phí phát triển cây xanh đô thị là 30 tỷ đồng.

c) Dự phòng ngân sách: 190 tỷ đồng.

d) Chi bổ sung Quỹ Dự trữ Tài chính: 2 tỷ đồng.

đ) Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 738 tỷ đồng, gồm Chương trình mục tiêu Quốc gia là 158 tỷ đồng; mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (vn đầu tư XDCB) là 579 tỷ đồng và mục tiêu, nhiệm vụ khác (vốn sự nghiệp) là 0,3 tỷ đồng.

2. Phê chuẩn dự toán ngân sách cấp Tnh năm 2017, vi:

2.1. Tổng thu ngân sách cấp Tnh: 8.888 tỷ đồng, gồm:

a) Thu ngân sách cấp Tỉnh hưởng theo phân cấp: 3.457 tỷ đồng,

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 5.431 tỷ đồng,

2.2. Tổng chi ngân sách cấp Tỉnh: 8.888 tỷ đồng, gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 1.882 tỷ đồng, trong đó chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước: 557 tỷ đồng, chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.200 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên: 2.385 tỷ đồng, bao gồm:

- Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo và dạy nghề: 652 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 26 tỷ đồng.

- Chi sự nghiệp môi trường: 37 tỷ đồng.

- Các khoản chi thường xuyên còn lại: 1.669 tỷ đồng, trong đó bố trí kinh phí nạo vét kênh mương từ nguồn bù miễn thu thủy lợi phí, sự nghiệp có tính chất XDCB là 40 tỷ đồng; Đề án tái cơ cấu nông nghiệp từ nguồn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa là 53 tỷ đồng; kinh phí cho các xã thực hiện nông thôn mới là 50 tỷ đng; kinh phí phát triển cây xanh đô thị là 30 tỷ đng.

c) Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 02 tỷ đồng,

d) Dự phòng ngân sách cấp Tỉnh: 99 tỷ đồng,

đ) Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu: 738 tỷ đồng,

e) Chi bổ sung cho ngân sách huyện, thị xã, thành ph: 3.783 tỷ đồng, trong đó bổ sung cân đối ngân sách 3.465 tỷ đồng.

(Kèm theo các phụ lục số 1-HĐND, số 2-HĐND, số 3-HĐND,số 4-HĐND)

Điều 2. Các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

1. Công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành ngân sách các cấp; tchức điều hành ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

2. Theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

3. Tích cực chun bị các điều kiện đthực hiện lộ trình thực hiện giá dịch vụ công làm cơ sở giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

4. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn lĩnh vực đu tư phát trin từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm đy nhanh tiến độ giải ngân, sớm phát huy hiệu quả công trình. Đẩy nhanh công tác quyết toán vốn đầu tư, kiên quyết chế tài các chđầu tư chậm thực hiện công tác này.

5. Tạo môi trường thuận lợi, kịp thời hỗ trợ, tháo gkhó khăn cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh; rà soát quy trình thu tiền sử dụng đất đcải tiến, đơn giản hóa thủ tục; sử dụng một phần ngân sách tạo “quỹ đất sạch” để kêu gọi và tiếp nhận các dự án đầu tư.

6. Triệt đtiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Rà soát, quản lý chặt chcác khoản chi NSNN, bảo đảm đúng dự toán được giao. Theo dõi, dự báo diễn biến tình hình thu - chi ngân sách nhà nước của từng giai đoạn đcó phương án điều hành ngân sách phù hợp.

7. Chỉ đạo các ngành, các cấp kim tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy định về quản lý giá đối với những mặt hàng thuộc nhà nước định giá, mặt hàng thực hiện bình n giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

Điều 3. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tchức điu hành ngân sách theo dự toán ngân sách nhà nước đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Trường hợp có biến động lớn về thu, chi ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng phương án điều chỉnh, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phtập trung chỉ đạo thu, phấn đấu thu vượt dự toán đcó thêm nguồn thực hiện chính sách tiền lương, bổ sung vốn đầu tư phát trin và giải quyết các vn đ cp bách, đột xuất phát sinh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II), BCTĐB;
- Bộ
Tài chính;
- Ban Chỉ đạo Tây
nam bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);

- TT/T
U, UBND Tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đ
BQH Tỉnh, Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Sở Tài chính

- TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT,
KTNS.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

PHỤ LỤC SỐ 1- HĐND

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2017

A

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I+II)

6.610.000

I

Thu nội địa

6.515.000

-

Trong đó:

 

-

Thu tiền sử dụng đất

450.000

-

Thu xsố kiến thiết

1.200.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

95.000

B

Thu ngân sách đa phương (I+II)

10.329.155

I

Thu ngân sách địa phương (NSĐP) hưng theo phân cp

4.898.300

a

Các khoản thu NSĐP hưởng 100 %

2.228.965

b

Các khon thu phân chia NSĐP hưởng theo tlệ phn trăm (%)

2.669.335

II

Bổ sung từ ngân sách trung ương

5.430.855

a

Bổ sung cân đối ngân sách

4.693.126

b

Bổ sung các mục tiêu

737.729

C

Chi ngân sách địa phương (I+II)

10.329.155

I

Chi cân đối ngân địa phương

9.591.426

1

Chi đầu tư phát triển (*)

2.636.480

2

Chi thường xuyên

6.762.663

-

Bao gồm:

 

a

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

2.997.933

b

Chi khoa học và công nghệ

26.000

c

Chi sự nghiệp môi trường

87.259

d

Các khon chi thường xuyên còn lại

3.651.471

3

Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính

2.000

4

Dự phòng ngân sách

190.283

II

Chi các chương trình từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW

737.729

1

Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia

158.319

2

Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí xây dựng cơ bn)

579.113

3

Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng (kinh phí sự nghiệp)

297

 

 

 

Ghi chú:(*): Đã bao gm chi trả ncác khoản vay cho Ngân hàng Phát trin Việt Nam

 

PHỤ LỤC SỐ 2- HĐND

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

Đơn vtính: Triệu đồng

STT

Nội dung

D toán năm 2017

A

Ngun thu ngân sách cấp Tnh

8.888.065

I

Thu ngân sách cấn Tỉnh hưởng theo phân cấp

3.457.210

1

Các khon thu ngân sách cấp Tnh hưởng 100 %

1.480.385

2

Các khon thu phân chia NSĐP hưởng theo t lphần trăm ( % )

1.976.825

II

B sung từ ngân sách trung ương

5.430.855

1

B sung cân đi ngân sách

4.693.126

2

B sung có mục tiêu

737.729

B

Chi ngân sách cấp Tỉnh

8.888.065

I

Chi thuc nhim v ca ngân sách cấp Tnh theo phân cấp

4.367.687

1

Chi đầu tư phát triển

1.882.480

2

Chi thường xuyên

2.384.534

2.1

Chi sự nghiệp kinh tế

355.412

2.2

Chi sự nghiệp hoạt động môi trưng

37.338

2.3

Chi snghiệp văn xã

1.507.775

a

Chi sự nghiệp khoa học & công nghệ

26.000

b

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

652.153

c

Chi sự nghiệp y tế

709.109

d

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

34.454

e

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

4.800

f

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

17.059

g

Chi sự nghiệp đảm bo xã hội

64.200

2.4

Chi quản lý hành chánh

382.876

2.5

Chi an ninh - quốc phòng

87.586

a

An ninh

29.730

b

Quốc phòng

51.856

c

Biên phòng

6.000

2.6

Chi khác ngân sách

13.547

3

Chi bổ sung Qu Dtrữ tài chính

2.000

4

Dự phòng ngân sách

98.673

II

Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mc tiêu

737.729

III

Chi bổ sung cho ngân sách huyn, thxã, thành phố thuộc tỉnh

3.782.649

1

B sung cân đối ngân sách

3.464.851

2

Bổ sung có mục tiêu

317.798

 

PHỤ LỤC SỐ 3- HĐND

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

Đơn vtính: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dtoán năm 2017

A

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I+II)

6.610.000

I

Thu ni địa

6.515.000

1

Thu từ doanh nghiệp quốc doanh Trung ương qun lý

230.000

2

Thu từ doanh nghiệp quốc doanh địa phương qun

380.000

3

Thu từ khu vc đu tư nước ngoài

70.000

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

720.000

5

Lệ phí trước bạ

200.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

5.500

7

Thuế thu nhập cá nhân

410.000

8

Thu thuế bo vmôi trường

2.435.000

9

Thu phí, lệ phí

183.400

10

Tiền sử dụng đất

450.000

11

Thu tiền thuê đất, thuê mt nưc

55.000

12

Thu khác ngân sách

158.000

13

Thu tại xã, phường, thị trấn

18.100

14

Thu xổ số kiến thiết

1.200.000

II

Thu từ hot động xuất, nhp khu

95.000

B

Tổng thu ngân sách địa phương (I+II)

10.329.155

I

Thu NSĐP hưởng theo phân cấp

4.898.300

1

Các khon thu 100 %

2.228.965

2

Thu phân chia theo tlệ phần trăm (%)

2.669.335

II

Thu bổ sung từ NSTW

5.430.855

1

Bổ sung cân đối ngân sách

4.693.126

2

Bổ sung có mục tiêu

737.729

 

PHỤ LỤC SỐ 4- HĐND

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Đơn vtính: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán năm 2017

Tổng số

Chia ra

Ngân sách cấp Tỉnh (1)

Ngân sách huyện, thị xã, thành phố

 

Tổng chi ngân sách địa phương

10.329.155

5.105.416

5.223.739

I

Chi đầu tư phát triển

2.636.480

1.882.480

754.000

 

Bao gồm:

 

 

 

a

Chi xây dựng cơ bn tập trung trong nước

986.480

557.480

429.000

b

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

450.000

125.000

325.000

c

Chi đầu tư từ nguồn thu xsố kiến thiết

1.200.000

1.200.000

0

II

Chi thường xuyên (2)

6.762.663

2.384.534

4.378.129

 

Bao gồm:

 

 

 

a

Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề

2.997.933

652.153

2.345.780

b

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

26.000

26.000

0

c

Chi hoạt động sự nghiệp môi trường

87.259

37.338

49.921

d

Các khoản chi thường xuyên còn lại

3.651.471

1.669.043

1.982.428

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

2.000

2.000

0

IV

Dự phòng ngân sách

190.283

98.673

91.610

V

Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung mục tiêu

737.729

737.729

0

Ghi chú:

(1)- Dự toán chi ngân sách cấp Tnh chưa kchi bổ sung cho ngân sách huyện: 3.782.649 triệu đng.

Bao gồm: * Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.464.851 triệu đng.

* Thu bổ sung kinh phí bù miễn thu TLP, htrợ ĐP sn xuất lúa: 317.798 triệu đng.

(2)- Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm toàn bộ nhu cầu tiền lương theo mức lương cơ s 1.210.000 đng/tháng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


986
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77