Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 70/KH-UBND 2019 công tác phòng chống tham nhũng An Giang

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 19/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007, năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, chú trọng quán triệt mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn với việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 1666/CT- UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang và Văn bản số 696- CV/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát hiện, xử lý “Tham nhũng vặt” và tăng cường công tác giám định.

- Tăng cường phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, ở những ngành, lĩnh vực, địa phương có dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi tham nhũng, bao che, ngăn cản việc chống tham nhũng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống đối với học sinh trung học phổ thông, sinh viên, học viên.

2. Triển khai và thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp về phòng, chống tham nhũng

Triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Quy định số 584- QĐ/TU ngày 10/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm tra, giám sát việc kê khai, tài sản của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thuộc cấp mình và cấp dưới quản lý; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/10/2014, Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 18/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 21/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, xem trọng việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản… Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ... nhằm mục đích phòng, ngừa tham nhũng.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải gương mẫu, liêm khiết; quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh phát hiện, xử lý “Tham nhũng vặt” theo Công văn số 696- CV/TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng với phương châm “giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là ở lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận quan tâm như đất đai, môi trường, khoáng sản; tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản; chương trình mục tiêu quốc gia; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...

Tăng cường việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Tập trung giải quyết kịp thời, có chất lượng các vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng thuộc thẩm quyền, thông tin phản ánh tố cáo về tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng.

Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra nhà nước, tập trung vào những nơi có đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tự kiểm tra về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Tăng cường phối hợp với cơ quan đảng, cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra. Tăng cường công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Tăng cường công tác giám định tư pháp theo Công văn số 696-CV-TU ngày 04/01/2019 của Tỉnh ủy, trong đó tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức giám định tư pháp thực hiện tốt công tác giám định; nâng cao chất lượng đội ngũ giám định viên tư pháp, nhất là trong lĩnh vực tài chính - kế toán, tín dụng - ngân hàng, xây dựng để phục vụ tích cực việc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

5. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng.

Tạo điều kiện phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình, chuyên trang, chuyên mục phòng, chống tham nhũng về định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng phát hiện qua công tác thanh tra. Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016, Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 và Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng; việc định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. Tham mưu thực hiện có hiệu quả việc tăng cường công tác giám định tư pháp.

4. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong năm học 2018 - 2019.

6. Sở Thông tin và Truyền Thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa tin rộng rãi các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan thông tin, báo chí và Nhân dân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, NC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 70/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng ngày 19/02/2019 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.769

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!