Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 17/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN THỰC VẬT

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Nghị định 07/CP ngày 05 tháng 2 năm 1966 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng;
Căn cứ Thông tư 02/BNN-KN-KL/TT ngày 1/3/1997 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 07/CP;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và CLSP,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng và các văn bản kèm theo: Danh mục các nguồn gen trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt (Danh sách 1); Danh mục các nguồn gen cây trồng hạn chế trao đổi quốc tế (Danh sách 2); Đơn xin xuất (hoặc nhập) tài nguyên di truyền cây trồng (Mẫu 1); Bản kê lý lịch tài nguyên di truyền cây trồng đề nghị xuất/hoặc nhập (Mẫu 2).

Điều 2. Danh sách các nguồn gen trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt và Danh sách các nguồn gen cây trồng hạn chế trao đổi quốc tế sẽ được sửa đổi, bổ sung theo định kỳ cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen trong tong giai đoạn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây với Quy định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng cục Khuyến nông khuyến lâm, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 


QUY ĐỊNH

VỀ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN CÂY TRỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-BNN, ngày 17 tháng  01  năm 2002)

Tài nguyên di truyền cây trồng là tài sản quan trọng của mỗi quốc gia, được Nhà nước thống nhất quản lý. Việc trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng là xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập quốc tế của nước ta. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học và làm phong phú thêm nguồn gen cây trồng, góp phần vào sự phát triển nông nghiệp bền vững ở nước ta.

Điều 1: Quy định chung.

1.       Tại Quy định này, cơ quan hoặc tổ chức thực hiện việc trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng được gọi chung là người trao đổi.

2.        Quy định này chỉ áp dụng đối với việc trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng phục vụ cho  mục đích nghiên cứu khoa học, không bao gồm việc nhập khẩu giống thương phẩm. Việc trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng phải gắn liền với nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên di truyền mà người trao đổi được giao và với những nội dung hợp tác quốc tế cụ thể.

3.       Tài nguyên di truyền cây trồng trong quy định này được hiểu là những sinh vật sống hoàn chỉnh hay bộ phận sống của chúng (hạt, quả, củ, rễ, thân, cành, lá, cây con, mắt ghép, chồi,  hạt phấn, mô, tế bào, và đoạn ADN...) mang thông tin di truyền, có khả năng tạo ra cơ thể sống hoàn chỉnh.

4.       Tài nguyên di truyền của một loài cây trồng bao gồm các giống trồng trọt của loài đó và các đơn vị phân loại (taxon, thường là các loài và chi) cây hoang dại (wild relatives) có quan hệ họ hàng gần gũi với loài trồng trọt đó.

5.       Theo nguồn gốc xuất xứ và trung tâm đa dạng di truyền, các loài cây trồng được chia thành ba nhóm có tầm quan trọng khác nhau về trao đổi tài nguyên di truyền. Mỗi loài trong từng nhóm đều có các giống: địa phương, cải tiến, nhập nội và các đơn vị phân loại cây hoang dại gần gũi với loài đó.

Nhóm 1: Gồm các loài mà nước ta thuộc khu vực xuất xứ hoặc khu vực đa dạng di truyền cao.

Nhóm 2: Gồm các loài nhập nội vào nước ta từ lâu đời, đã trở thành cây địa phương của ta. 

Nhóm 3: Gồm các loài mới nhập nội gần đây.

Điều 2: Mục đích của quy định hợp tác và trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây  trồng.

1.       Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà nước về hợp tác và trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng của nước ta.

2.       Việc hợp tác trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng dựa trên cơ sở bình đẳng, các bên đều có lợi, ngăn chặn sự mất mát nguồn gen quý hiếm, bảo vệ và làm phong phú thêm đa dạng sinh học, cung cấp giống cho sản xuất nông lâm nghiệp cũng như vật liệu di truyền cho nghiên cứu khoa học và lai tạo giống ở nước ta.

 

Điều 3: Quản lý công tác trao đổi tài nguyên di truyền cây trồng.

1.       Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Cục Khuyến nông - Khuyến lâm chịu trách nhiệm  quản lý nhà nước về việc trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng.

2.       Người trao đổi khi có nhu cầu phải có hồ sơ xin phép trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng bao gồm:

- Đơn xin xuất hoặc nhập tài nguyên di truyền (Theo mẫu 1),

 - Lý lịch tài nguyên di truyền cần trao đổi quốc tế (Theo mẫu 2),

 - Các văn bản liên quan đến xuất hoặc nhập tài nguyên di truyền (Dự án hợp tác nghiên cứu, Hợp đồng nghiên cứu theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 của Quy định này).

 Cục trưởng Cục Khuyến nông - Khuyến lâm có trách nhiệm làm văn bản trình Bộ trưởng xem xét cấp giấy phép trao đổi tài nguyên di truyền cây trồng.

3.       Cục Khuyến nông - Khuyến lâm kết hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản, Trung tâm Tài nguyên di truyền thực vật và các cơ quan tham gia nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên di truyền cây trồng tổ chức xây dựng Danh mục nguồn gen cây trồng hạn chế hoặc chỉ trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt. Danh mục này được sửa đổi, bổ sung theo định kỳ cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ trong từng giai đoạn và được bảo quản theo chế độ tài liệu mật tại Cục Khuyến nông - Khuyến lâm.

4.       Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về: Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, An toàn vệ sinh thực phẩm và Vệ sinh môi trường của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 4: Nội dung trao đổi tài nguyên di truyền cây trồng

1.       Danh mục trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng gồm ba phần: Tài nguyên di truyền chỉ được phép trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt, tài nguyên di truyền trao đổi hạn chế và tài nguyên di truyền được trao đổi.

Danh sách 1: Danh sách tài nguyên di truyền chỉ được phép trao đổi quốc tế trong trường hợp đặc biệt, bao gồm: Các loài cây hoang dại có quan hệ họ hàng gần gũi với cây trồng đang dược chú ý khai thác, sử dụng và một số tài nguyên di truyền cây trồng quý hiếm có giá trị kinh tế kỹ thuật cao.

Danh sách 2: Danh sách tài nguyên di truyền trao đổi hạn chế bao gồm: Một số nguồn gen cây trồng địa phương có giá trị kinh tế kỹ thuật đang được sử dụng trong sản xuất và bảo tồn trong ngân hàng gen.

Ngoài Danh sách 1Danh sách 2 là tài nguyên di truyền cây trồng được trao đổi.

Để phục cho nhu cầu cấp thiết của việc xét duyệt trao đổi quốc tế tài nguyên di truyền cây trồng, cần xây dựng danh mục tài nguyên di truyền cây trồng trao đổi quốc tế thuộc Danh sách 1Danh sách 2.

Việc trao đổi tài nguyên di truyền cây trồng thuộc Danh sách 1 và Danh sách 2 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định.

Việc trao đổi tài nguyên di truyền cây trồng không thuộc thuộc Danh sách 1 Danh sách 2, do Cục Khuyến nông - Khuyến lâm quyết định.

2.       Khi cung cấp tài nguyên di truyền cây trồng cho một đối tác quốc tế, cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Khi Việt Nam yêu cầu thì đối tác có trách nhiệm cung cấp lại tài nguyên di truyền mà Việt Nam  đã cấp trước đó.

- Cung cấp cho Việt Nam số liệu đánh giá và sử dụng tài nguyên di truyền cây trồng của ta.

- Phải có sự thoả thuận (bằng văn bản) của Việt Nam thì mới cung cấp tài nguyên di truyền của ta cho đối tác thứ ba.

- Khi đối tác sử dụng tài nguyên di truyền do Việt Nam cung cấp thuộc quyền tác giả của Việt Nam để phổ biến trong sản xuất hoặc tạo ra giống mới, Việt Nam được hưởng quyền tác giả theo quy định của Công ước UPOV mà hai bên là các nước thành viên của UPOV; nếu không, đối tác chia sẻ quyền lợi với Việt Nam theo thoả thuận giữa hai bên theo thông lệ quốc tế.

Quy định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

 


 

Danh sách 2

DANH MỤC CÁC NGUỒN GEN CÂY TRỒNG HẠN CHẾ TRAO ĐỔI QUỐC TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  10/2002/QĐ-BNN, ngày 17 tháng  1  năm 2002)

 

TT

Nhóm, loài cây trồng

Tên giống

(Nguồn gen)

N. gốc,

T. tâm đa dạng

di truyền

của loài

Nguồn gen bản địa ở nước ta

Hạn chế trao đổi

 

Cơ quan đang lưu giữ nguồn gen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

HỌ HOÀ THẢO

Lúa, Oryza sativa

 

 

Việt Nam

 

 

 

1

 

Ba lá Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

2

 

Ba lá Kiến An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

3

 

Bầu

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

4

 

Bầu 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

5

 

Bầu 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

6

 

Bầu 18

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

7

 

Bầu 157

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

8

 

Bầu Hà Đông

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

9

 

Bầu Thái Bình

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

10

 

Bầu Thái Bình (đỏ)

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

11

 

Bầu Thái Bình (trắng)

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

12

 

Bầu dâu Phú Thọ

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

13

 

Bầu Vĩnh Phúc

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

14

 

Bầu Thanh Hoá

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

15

 

Bầu Yên Sơn

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

16

 

Bầu quảng Phú Thọ

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

17

 

Bầu Hương Hải Dương

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

18

 

Bầu quái

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

19

 

Canh nông Bắc Giang

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

20

 

Canh nông Bắc Ninh

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

21

 

Canh nông Mỹ Tho

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

22

 

Canh nông Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

23

 

Canh nông Tuyên Quang

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

24

 

Chanh

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

25

 

Chanh 20-5

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

26

 

Chanh 148

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

27

 

Chanh 162

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

28

 

Chanh Sơn Tây

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

29

 

Chanh Phú Thọ

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

30

 

Câu 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

31

 

Câu 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

32

 

Câu 3

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

33

 

Câu 45

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

34

 

Cút 45

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

35

 

Cút 46

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

36

 

Cút 47

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

37

 

Cút 48

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

38

 

Cút 49

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

39

 

Cút hương

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

40

 

Cút Hải Dương

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

41

 

Cút 389

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

42

 

Chùm quảng 1-1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

43

 

Chùm quảng 1-2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

44

 

Chùm quảng 1-3

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

45

 

Chùm quảng 1-4

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

46

 

Chùm quảng 2-1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

47

 

Chùm quảng 2-2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

48

 

Chùm quảng 2-3

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

49

 

Chùm quảng 2-4

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

50

 

Chùm quảng 2-5

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

51

 

Chiêm số 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

52

 

Chiêm số 1 Thanh Hoá

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

53

 

Chiêm 268

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

54

 

Chiêm 314

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

55

 

Chiêm 360

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

56

 

Chiêm 3-1968

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

57

 

Chiêm 4-1968

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

58

 

Chiêm bắc

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

59

 

Chiêm nam

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

60

 

Chiêm nam 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

61

 

Chiêm tây

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

62

 

Chiêm ngân

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

63

 

Chiêm nhỡ Bắc Ninh 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

64

 

Chiêm nhỡ Bắc Ninh 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

65

 

Chiêm râu

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

66

 

Chiêm râu Tây Bắc

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

67

 

Chiêm sách

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

68

 

Chiêm thanh

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

69

 

Chiêm viên

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

70

 

Chiêm xiêm

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

71

 

Chiêm khẩu lo

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

72

 

Chiêm trắng vỏ Hải Phòng

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

73

 

Chiêm trắng vỏ số 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

74

 

Chiêm trắng vỏ số 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

75

 

Chiêm trắng chân

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

76

 

Chiêm tía chân

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

77

 

Chiêm tía chân Thái Nguyên

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

78

 

Chiêm tứ thời

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

79

 

Chiêm Ngân Sơn

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

80

 

Chiêm Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

81

 

Chiêm Phú Xuyên

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

82

 

Chiêm bo

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

83

 

Chiêm cò Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

84

 

Chiêm cườm

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

85

 

Chiêm chớ

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

86

 

Chiêm ngù Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

87

 

Chiêm quéo Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

88

 

Chiêm sành Cẩm Khê

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

89

 

Chiêm di đông

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

90

 

Chiêm trắng

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

91

 

Chiêm tăng sản

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

92

 

Chiêm Nam Ninh Tràng Đà

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

93

 

Chiêm thống nhất 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

94

 

Chiêm thống nhất 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

95

 

Chiêm lốc Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

96

 

Dong trắng

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

97

 

Dòng chiêm 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

98

 

Dòng chiêm 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

99

 

Dòng chiêm 3

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

100

 

Dòng chiêm 4

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

101

 

Dòng chiêm 5

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

102

 

Dự chiêm 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

103

 

Dự chiêm 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

104

 

Dự cao cây

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

105

 

Hom Bình Lục

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

106

 

Hom Nam Định

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

107

 

Hom Nam Hà

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

108

 

Hom trục

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

109

 

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

110

 

Ré bầu

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

111

 

Ré lai

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

112

 

Ré thanh

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

113

 

Ré rõ

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

114

 

Ré thanh Hà Đông 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

115

 

Ré thanh Hà Đông 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

116

 

Ré thơm Hà Đông

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

117

 

Ré nam 64

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

118

 

Ré Thái Nguyên

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

119

 

Ré Bắc Ninh

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

120

 

Ré nước Thanh Hóa

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

121

 

Ré bằng Hà Đông

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

122

 

Ré quảng Hà Tĩnh

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

123

 

Sài đường 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

124

 

Sài đường 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

125

 

Sài đường Thanh Hoá 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

126

 

Sài đường Thanh Hoá 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

127

 

Sài đường Hà Nam 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

128

 

Sài đường Hà Nam 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

129

 

Sài đường Thái Nguyên

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

130

 

Sài đường Hải Dương

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

131

 

Sài đường Kiến An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

132

 

Sài đường Vĩnh Phúc

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

133

 

Sài đường Tuyên Quang

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

134

 

Sài Gòn 3

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

135

 

Sài Gòn 4

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

136

 

Sài gòn sớm Hà Nam

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

137

 

Sòi trắng gạo Hải Dương

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

138

 

Sòi Hải Dương

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

139

 

Sòi Nam Định

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

140

 

Tám chiêm Hà Nam

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

141

 

Tẻ chạo

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

142

 

Tẻ dong Ninh Bình

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

143

 

Tẻ hoa cà

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

144

 

Tẻ dai nương

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

145

 

Tẻ luối dai nương

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

146

 

Tép 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

147

 

Tép 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

148

 

Tép 4

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

149

 

Tép 6

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

150

 

Tép nai 60

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

151

 

Tép dong

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

152

 

Tép Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

153

 

Tép Thái Bình

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

154

 

Tép Hải Dương

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

155

 

Tép Hải Phòng

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

156

 

Tép trắng Thái Nguyên

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

157

 

Ven thương Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

158

 

Ven Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

159

 

Ven lụa Nghệ An

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

160

 

Đài trung 65

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

161

 

Nếp rồng Nghệ An 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

162

 

Nếp cái chiêm 1

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

163

 

Nếp cái chiêm 2

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

164

 

Nếp trơn

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

165

 

Chành râu

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

166

 

Chành trỡn

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

167

 

Nếp thơm

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

168

 

Nếp râu

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

169

 

Lúa ngoi

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

170

 

Nếp trụi

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

171

 

Chành trụi

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

172

 

Nếp trắng

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

173

 

Hom mận

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

174

 

Hom râu

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

175

 

Nếp đen (nếp cà cuống)

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

176

 

Nếp hạt tròn

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

177

 

Ré ngoi

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

178

 

Nếp ngoi

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

179

 

Nếp trục

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

180

 

Hom trụi (tẻ chiêm)

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

181

 

Nếp Mỹ

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

182

 

Chiêm  đá (chiêm trắng)

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

183

 

Ré trắng

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

184

 

Nếp hai chanh

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

185

 

Nếp quắn

 

X

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Ngô,

Zea mays

 

 

Mexico,

Trung Mỹ

 

 

 

1

 

 

 Các dòng đời thấp (dưới S6)

 

 

X

Viện Nghiên cứu Ngô

2

 

 

 

 

 

 Các dòng thuần

 

 

X

Viện Nghiên cứu Ngô

 

 

HỌ ĐẬU

 

 

 

 

 

 

Đậu xanh hạt đen,

Vigna grabescens

 

 

 

Đậu vỏ đen

 

 

Đông Á,

Đông Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Đậu đỗ thuộc chi

Vigna unguiculata

 

 

Đậu hoàng đáo

 

 

Đông Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Đậu lúa,

Vigna umbellata

 

Đậu nho nhe

 

 

Đông Nam Á

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

 

HỌ BẦU BÍ

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Dưa chuột,

Cucumis sativus

 

 

Phú Thịnh

 

Đông Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

2

 

 

 

 

 

 

 

Dưa chuột nếp

 

 

X

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

 

 

CÂY CÓ CỦ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

Khoai Môn-Sọ, Colocasia esculenta

 

 

 

 

 

Khoai môn Thuận châu

Khoai môn Lục yên

Khoai Mán Thanh Hoá

Khoai mặt quỉ Hoà Bình

Khoai lủi ngắn ngày

 

Đông Nam Á, Nam Á

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

 

 

1

2

Củ cái (Củ mỡ), Dioscorea alata

 

 

 

Củ bị

Củ phẩm

 

 

Châu Phi,

Đông Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

 

1

2

Khoai nưa,

Amorphophallus sp.

 

 

Khoai nưa ba lá

Khoai nưa Hà tĩnh

 

Đông Nam Á

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Gừng,

Zingiber sp.

 

 

 

Gừng gió

 

Đông Nam Á,

Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Nghệ vàng,

Curcuma domestica.

 

 

 

Nghệ đỏ

 

Đông Nam Á,

Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Nghệ đen,

 Curcuma zedoarica

 

 

 

Nghệ đen

 

Đông Nam Á,

Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Nghệ trắng,

Curcuma aromatica

 

 

 

Nghệ cảnh

 

Đông Nam Á,

Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Riềng,

Alpinia sp.

 

 

 

Riềng cảnh

 

Đông Nam Á,

Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Hoàng tinh,

Poligonum kingianum

 

 

Hoằng tinh miền trung

 

Đông Nam Á

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Sọ cảnh,

Caladium bicolor.

 

 

 

Sọ cảnh

 

Đông Nam Á,

Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Bình vôi,

Stephania rotunda

 

 

 

Bình vôi

 

Đông Nam Á,

Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Địa liền,

Kampfreria galanga

 

 

 

Địa liền,

 

Đông Nam Á,

Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Chóc gai,

Lasia spinosa

 

 

Chóc gai

 

Đông Nam Á,

 

 

 

X

 

 

X

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

Thiên niên kiện, Homalonema occulta

 

 

 

 

 

Thiên niên kiện,

 

 

 

Đông Nam Á,

Nam Á

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, Viện KHKTNNVN

 

CÂY ĂN QUẢ

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhãn,

Dimocarpus longan

 

 

Nhãn Lồng

 

Đông Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2

 

Nhãn Cùi

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3

 

Nhãn Bàm bàm

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4

 

Nhãn Đường phèn

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

5

 

Nhãn Hương Chi

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

6

 

PH. S 99 2.1

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

7

 

PH. S 99 2.2

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

8

 

PH. T 99.1.1

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

9

 

PH. T 99.1.2

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

10

 

PH. T 99.1.3

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

11

 

PH. T 99.2.2

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

12

 

PH. M 99.1.1

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

13

 

PH. M 99 2.1

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

14

 

PH. M 99 2.2

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

 15

 

PH. M 99 2.3

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

16

 

PH. M 99 2.4

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

17

 

PH. M 99 2.5

 

 

X

 

18

 

Nhãn tiêu da bò

 

 

 

 

19

 

Nhãn long

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

20

 

Nhãn long da sần

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

21

 

Nhãn long da me

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

22

 

Nhãn tiêu trắng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

23

 

 Nhãn đường phèn

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

24

 

Nhãn lồng Hưng Yên

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

25

 

Nhãn long tiêu sa

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

26

 

Nhãn nhục

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

27

 

Nhãn tiêu lá bầu

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

28

 

Nhãn xuồng cơm trắng

 

 

 

 

29

 

Nhãn thái long tiêu

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

30

 

Nhãn long da láng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

31

 

Nhãn xuồng cơm vàng

 

 

 

 

32

 

Nhãn xuồng mỡ  gà

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

33

 

Nhãn  super

 

 

 

 

34

 

Nhãn cơm vàng bánh xe

 

 

 

 

35

 

Nhãn tiêu  vàng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

36

 

Nhãn tiêu lá dài

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

37

 

Nhãn Sài Gòn

 

 

 

 

 

Chôm chôm

 

 

 

 

 

 

1

Nephelium lappaceum 

 

Java

Đông Nam Á

 

 

 

X

 

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

 

1

Vải,

Litchi sinensis

 

 

Vải chua Hà Tây

 

Đông Á

 

 

 

 

X

 

 

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2

 

Vải Đạo Đức  

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3

 

Vải Phúc

 

 

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

4

 

Vải Sai Nga

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

5

 

Vải lai Liên Sơn

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

6

 

Vải lai Lương sơn

 

 

X

Trung tâm cây ăn qủa Phú Hộ

7

 

Vải Hùng Long

 

 

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

8

 

Vải Lục Ngạn

 

 

X

Lục Ngạn - Bắc Giang

9

 

Vải Thiều Thanh Hà

 

 

X

Thanh Hà - Hải Dương, Viện nghien cứu Rau Quả

10

 

Vải Thiều Phú Hộ

 

 

X

Viện NC Rau Quả, Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

11

 

Vải vàng anh

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

12

 

Vải Đường Phèn

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

13

 

Vải Lai Yên Hưng

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

14

 

Miền bắc

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

Hồng,

Diospyros kaki

 

 

Đông Á

 

 

 

1

 

Hồng Hạc Trì

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2

 

Hồng Bảo Lương

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3

 

Hồng Lạng Sơn

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4

 

Hồng Sơn Dương

 

 

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

5

 

Hồng Thạch Hà

 

 

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

6

 

Hồng Nhân Hậu

 

 

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

7

 

Hồng Lục Yên

 

 

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

8

 

Hồng Đoàn Kết

 

 

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

9

 

Hồng Chày

 

 

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

10

 

Hồng Lâm Thao

 

 

X

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

 

 

 

1

Cam ngọt,

Citrus sinensis

 

 

 

Cam  Sông Con

 

Đông Á

Đông Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

 

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2

 

Cam Xã Đoài

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3

 

Cam ngọt

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4

 

Cam Tầu

 

 

X

Viện cây ăn quả Miền Nam

5

 

Cam Soàn

 

 

X

Viện cây ăn quả Miền Nam

6

 

Cam mật

 

 

X

Viện cây ăn quả Miền Nam

7

 

Cam chùm

 

 

X

Viện cây ăn quả Miền Nam

8

 

Cam mật dòng 1

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

9

 

Cam mật dòng 2

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

10

 

Cam mật dòng 3

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

11

 

Cam mật dòng 4

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

12

 

Cam mật dòng 5

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

13

 

Cam mật dòng 6

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

14

 

Cam tây

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

15

 

Cam soàn Cần Thơ

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

16

 

Cam soàn Chợ Lách

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

17

 

Chanh vỏ ngọt

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

 

 

Chanh,

Citrus aurantifolia

 

 

 

 

Đông Nam Á

 

 

 

1

 

Chanh Tứ Thời

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2

 

Chanh Đỏ

 

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3

Citrus spp.

Chanh Ngô

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4

 

Chanh California

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

5

 

 

 

 

Chanh côn

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

Tắc,

 

 

 

 

 

 

Citrus microcarpa   

 

Tắc bánh xe

 

Đông Nam Á

 

 

 

X

 

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

 

 

Quýt,

Citrus reticulata

 

 

Đông Nam Á

 

 

 

1

 

Quýt sen

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2

 

Quýt chum

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3

 

Quýt Tích Giang

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4

 

Quýt Đông Khê

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

5

 

Quýt đường Canh

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

6

 

Quýt đường Hương Sơn

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

7

 

Quýt vàng Bắc Sơn

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

8

 

Quýt chu sa

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

9

 

Mắc lừu

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

10

 

Quýt đường Bến Tre

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

11

 

Quýt tiêu

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

12

 

Cam

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

13

 

Quýt xiêm dòng 4

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

14

 

Quýt xiêm dòng 7

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

15

 

Quýt tiền nghệ

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

16

 

Quýt ta A

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

17

 

Quýt xiêm trắng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

18

 

Quýt xiêm đen

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

19

 

Quýt xiêm dòng 1

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

20

 

Quýt xiêm dòng 2

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

21

 

Quýt xiêm dòng  3

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

22

 

Quýt xiêm dòng 6

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

23

 

Quýt xiêm dòng 5

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

24

 

Quýt xiêm dòng 8

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

25

 

Quýt Tiền Sơn

 

 

 

 

26

 

Quýt ta Hà Nội

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

27

 

Quýt xiêm dòng 9

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

 

1

Bưởi,

Citrus maxima

 

 

Bưởi Diễn

 

Đông Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

Viện Nghiên cứu Rau Quả

2

 

Bưởi Phúc Trạch

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

3

 

Bưởi Thanh Ngọc

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

4

 

Bưởi Thanh Trà

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

5

 

Bưởi Năm Roi

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

6

 

Bưởi Đường lá cam

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

7

 

Bưởi da láng

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

8

 

Bưởi cả tử

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

9

 

Bưởi ổi

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

10

 

Bưởi Xiêm Vang

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

11

 

Bưởi Khương Bình Tịnh

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Quả

12

 

Bưởi đường da  láng

 

 

 

 

13

 

Bưởi đường lùn

 

 

 

 

14

 

Bưởi đường da cóc

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

15

 

Bưởi năm roi có hạt

 

 

 

 

16

 

Bưởi thanh trà

 

 

 

 

17

 

Bưởi da xanh

 

 

 

 

18

 

Bưởi lai

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

19

 

Bưởi B2

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

20

 

Bưởi đường Bến Tre

 

 

 

 

21

 

Bưởi đường lá cam

 

 

 

 

22

 

Bưởi đường bánh xe

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

23

 

Bưởi đường Hóc Môn

 

 

 

 

24

 

Bưởi đường hồng

 

 

 

 

25

 

Bưởi lông da sần

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

26

 

Bưởi năm roi không hạt

 

 

 

 

27

 

Bưởi ổi

 

 

 

 

28

 

Bưởi xiêm vang

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

29

 

Bưởi ngang dòng 1

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

30

 

Bưởi hồng đường

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

31

 

Bưởi ngag dòng 2

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

32

 

Bưởi thúng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

33

 

Bưởi lông da láng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

34

 

Bưởi lông lai

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

35

 

Bưởi chua dòng 4

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

36

 

Bưởi hồng đào

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

37

 

Bưởi bung

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

38

 

Mật ong

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

39

 

Bưởi B6

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

40

 

Bưởi B6-1

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

41

 

Bưởi B6-2

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

42

 

Bưởi B6-3

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

43

 

Bưởi B6-4

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

44

 

Bưởi B7

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

45

 

Bưởi B7-1

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

46

 

Bưởi B7-2

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

47

 

Bưởi B7-3

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

48

 

Bưởi B8

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

49

 

Bưởi chua dòng 5

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

50

 

Bưởi núm son

 

 

 

 

51

 

Bưởi chua dòng 3

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

52

 

Bưởi thanh lai

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

53

 

Bưởi thanh dây

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

54

 

Bưởi thanh da láng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

55

 

Bưởi chua dòng 6

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

56

 

Bưởi ghè

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

57

 

Bưởi da láng dòng 2

 

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

 

1

Citron,

Citrus medica

 

 

Kỳ đà

 

Đông Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

Trung tâm cây ăn quả Phú Hộ

2

 

Bòng

 

 

X

 

3

 

Thanh yên

 

 

X

 

4

 

Phật thủ

 

 

 

X

 

 

 

Citrus spanish

 

Đông Nam Á

 

 

 

1

 

Cam tàu

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

1

Citrus sp.

 

Cam sen

Đông Nam Á

 

 

 

X

 

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

2

 

Trấp

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

 

1

Hồng Xiêm,

Achras sapota

 

 

Hồng xiêm Xuân Đỉnh

 

Thái Lan

 

 

 

 

X

 

 

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

2

 

Hồng xiêm Thanh Hà

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

3

 

Mexico

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

4

 

Lồng mứt trái dài

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

5

 

Lồng mứt Tiền Giang

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

6

 

Dây đọt trắng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

7

 

Dây đọt đỏ

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

8

 

Lồng mứt Vĩnh Kim

 

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

 

1

Na,

Annona squamosa

 

 

Na dai Đồng Mỏ

 

Đông Nam Á

 

 

 

 

X

 

 

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

2

 

Na dai miền nam

 

 

X

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

3

 

Mãng cầu dai

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

4

 

Trắng sữa D1

 

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

Annona muricata

 

Mãng cầu xiêm

 

Đông Nam Á

 

 

 

X

 

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

 

 

Xoài ,

 

 

 

 

 

 

1

Mangifera indica

 

Xoài Yên Châu

Nam Á

 

 

 

X

 

Viện Nghiên cứu Rau Qủa

2

 

Cát Hoà Lộc

 

 

X

 

3

 

Cát Nghệ

 

 

X

 

4

 

Cát Chu

 

 

X

 

5

 

Xoài tượng

 

 

X

 

6

 

Xoài bưởi

 

 

 

X

 

7

 

Cát Hoà Lộc

 

 

 

 

8

 

Cát trắng

 

 

 

 

9

 

Cát đen

 

 

 

 

10

 

Cát tru

 

 

 

 

11

 

Cát bồ

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

12

 

Ghép xanh

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

13

 

Ghép nghệ

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

14

 

Xiêm núm

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

15

 

Xiểm trắng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

16

 

Hòn xanh

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

17

 

Châu hạng võ

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

18

 

Battambang

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

19

 

Tượng

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

20

 

Thanh ca tàu

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

21

 

Thanh dài

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

22

 

Hòn phấn 2 CT

 

 

X

Viện Nghiên cứu cây ăn quả Mìền Nam

23