Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 171/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 16/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 171/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI) TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Theo biên bản Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 7 năm 2005;
Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 108/VHNT ngày 18 tháng 8 năm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 558/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các Sở-ngành có liên quan và Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hồ chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 

Nơi nhận :
- Nhưđiều 3 ;
- Th­êng trùc Thµnh ñy;
- TTUB : CT, c¸cPCT ;
- Ban TTVH/TU, Ban DV Thµnh ñy ;
- Ban Tæ chøc Thµnh ñy ;
- Së TP, Së TC, Së Néi vô (2b) ;
- VPHĐ-UB : PVP/VX;
- TổVX ; Lưu (VX-Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số : 171/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

TÊN - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

Điều 1. Tên gọi : Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của giới Văn học, Nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh gồm các thành viên là các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành.

Mục đích của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh là tập hợp, đoàn kết các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành để phối hợp cộng tác và giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động văn học nghệ thuật, nhằm góp phần với cả nước xây dựng nền văn hóa, văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều 3. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố trong khuôn khổ pháp luật, là thành viên tập thể của Ủy ban Toàn Quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và của Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước thành phố. Trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 2:

NHIỆM VỤ

Điều 5. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ :

1. Phối hợp với các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành thành phố trên lãnh vực hoạt động Văn học, Nghệ thuật.

2. Thông tin cho các thành viên về những hoạt động trong lĩnh vực Văn học, Nghệ thuật, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các thành viên.

3. Góp phần cùng các thành viên phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ; giúp đỡ các Văn Nghệ sĩ cao tuổi còn có khả năng sáng tạo nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe đối với Văn Nghệ sĩ cao tuổi đã mất sức lao động.

4. Đề đạt ý kiến với cơ quan thẩm quyền trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật và với Văn Nghệ sĩ, nhằm phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật và cải thiện điều kiện làm việc của Văn Nghệ sĩ.

5. Giữ mối quan hệ hợp tác với các tổ chức văn học, nghệ thuật, trong khu vực và trên thế giới theo quy định của Nhà nước.

6. Hợp tác với các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các Văn Nghệ sĩ trước đây đã từng sinh sống và hoạt động văn học, nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Nhà nước.

7. Trong trường hợp cần thiết, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan phát ngôn chung cho cả giới, trước những sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong nước và thế giới, trong phạm vi và trách nhiệm cho phép.

8. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với các Hội Văn học Nghệ thuật trong cả nước, đặt biệt với các Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh phía Nam nhằm giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp phát triển Văn học, Nghệ thuật trong khu vực.

Chương 3:

THÀNH VIÊN

Điều 6. Thành viên của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh gồm các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành thành phố:

1. Hội Nhà văn ;

2. Hội Sân khấu ;

3. Hội Âm nhạc ;

4. Hội Mỹ Thuật ;

5. Hội Nhiếp ảnh ;

6. Hội Điện ảnh ;

7. Hội Kiến trúc sư ;

8. Hội Nghệ sĩ Múa ;

9. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thành phố.

Điều 7. Nhiệm vụ của các thành viên :

1. Tôn trọng điều lệ của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định, nghị quyết và chủ trương công tác của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 8. Quyền lợi của các Thành viên :

1. Được thảo luận, phê bình và bàn bạc các công tác của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

2. Được cử Đại diện tham gia các cơ quan lãnh đạo của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

3. Được tham dự các sinh hoạt chính trị và nghề nghiệp do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

4. Được xin ra khỏi Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM.

Chương 4:

TỔ CHỨC

Điều 9. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh là Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố, 05 năm một lần. Trường hợp đặc biệt, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh có thể triệu tập Đại hội bất thường.

Điều 10. Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ và quyền hạn như sau :

1. Đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

2. Thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi và thông qua điều lệ mới.

3. Hiệp thương cử ra Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 11. Ban Chấp hành có nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu và lãnh đạo công tác của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh giữa hai kỳ Đại hội. Ban Chấp hành họp toàn thể 6 tháng một lần. Khi 2/3 thành viên Đoàn Chủ tịch đề nghị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch triệu tập Đại hội Đại biểu bất thường.

Điều 12. Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh hiệp thương cử ra Đoàn Chủ tịch gồm những người đứng đầu các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành và một số cá nhân Văn Nghệ sĩ tiêu biểu và công tác chuyên trách. Đoàn Chủ tịch hiệp thương cử ra Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký.

Đoàn Chủ tịch 03 tháng họp một lần, để kiểm điểm công tác điều hành và đề ra phương hướng hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Khi cần thiết Chủ tịch Đoàn Chủ tịch có thể triệu tập họp bất thường.

Điều 13. Cơ quan Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh gồm : Văn phòng, Tổ nghiên cứu tổng hợp và 03 tổ chức trực thuộc : Tuần báo Văn Nghệ, Nhà xuất bản Văn Nghệ và Câu lạc bộ Văn Nghệ.

Chương 5:

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH

Điều 14. Nguồn tài chính của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh gồm :

1. Kinh phí Nhà nước hỗ trợ hàng năm.

2. Thu nhập từ các hoạt động có thu được Nhà nước cho phép.

3. Viện trợ, giúp đỡ bằng tiền hoặc hiện vật của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

Chương 6:

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 15. Các thành viên có thành tích xuất sắc, tùy theo mức độ sẽ được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy khen hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng.

Những thành viên vi phạm điều lệ và làm trái với Nghị quyết của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, tuỳ theo mức độ sẽ có hình thức kỷ luật hoặc đề nghị lên cấp trên thi hành kỷ luật.

Các thành viên và cá nhân Văn nghệ sĩ có công lao trong thời kỳ kháng chiến, Liên hiệp Hội phối hợp với các Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành xét và đề nghị Nhà nước khen thưởng.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều lệ này có hiệu lực sau khi được Đại hội Đại biểu thông qua và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 17. Chỉ có Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền sửa đổi bổ sung Điều lệ với 2/3 số Đại biểu có mặt tán thành và được ủy Ban Nhân dân thành phố phê duyệt mới có giá trị thi hành./.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 171/2005/QĐ-UBND ngày 16/09/2005 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) tổ chức hoạt động Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.021

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!