Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 140/KH-UBND 2017 thực hiện 102/2017/NĐ-CP đăng ký biện pháp bảo đảm Cà Mau

Số hiệu: 140/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 2300/QĐ-BTP ngày 13/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ quy định của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, các biện pháp bảo đảm được đăng ký khi có yêu cầu phải phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung trong việc triển khai Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm ở địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

2. Xây dựng tài liệu tập huấn, tuyên truyền về những nội dung bản và những điểm mới của Nghị định 102/2017/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018.

3. Rà soát, cập nhật và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm.

4. Niêm yết công khai thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Sau khi được công bố.

5. Kịp thời triển khai Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Sau khi thông tư được ban hành.

6. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

7. Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ ngân sách nhà nước cấp hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.

IV. TCHỨC THC HIỆN

1. Sở Tư pháp: có trách nhiệm chủ trì tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm đúng thời hạn được nêu trong Kế hoạch này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

3. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và các điều kiện triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trư
ng (b/c);
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh
ủy, HĐND tnh (b/c);
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NN-TN; NC (Đ);
- Lưu VT. Tr 49/12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 140/KH-UBND ngày 29/12/2017 về thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


763

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!