Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 132/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 132/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 14/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/KH-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/BCĐ ngày 13/3/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) năm 2018 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy kết quả đã đạt được trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đảm bảo dân chủ trong mọi sinh hoạt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

2. Tiếp tục quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy quyền làm chủ, động viên sức mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là dân chủ trực tiếp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đảm bảo thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

4. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; quá trình triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các địa phương và doanh nghiệp xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung QCDC; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của cơ sở; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc.

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ

Tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là các quan điểm chỉ đạo của Đảng nêu trong Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI), gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) ban hành Hướng dẫn khung, các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình giảm nghèo bền vững…Chú trọng tuyên truyền sâu rộng đến các vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) QCDC các cấp và Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực của BCĐ thực hiện QCDC cơ sở các cấp, các ngành; rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế hoạt động của BCĐ phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trong đó chú trọng công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC đối với các đơn vị trực thuộc; từng thành viên BCĐ phải nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công; các BCĐ cần thành lập đoàn kiểm tra, giám sát nắm bắt tình hình hoạt động lĩnh vực được phân công, nếu có vấn đề nổi cộm, ách tắc phải giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết kịp thời.

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm; bảo vệ và động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể đấu tranh chống tiêu cực; kiểm tra, giám sát thành tích xuất sắc trong việc thực hiện QCDC ở các loại hình.

3. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các địa phương và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC ở cơ sở cho phù hợp tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung QCDC; công tác củng cố, kiện toàn BCĐ, rà soát kế hoạch thực hiện QCDC; công tác tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc.

4. Các nội dung chủ yếu về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

a) Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đối với các loại hình, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ đảm bảo thiết thực, hiệu quả; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tránh việc triển khai hình thức, chiếu lệ. Đẩy mạnh thực hiện QCDC trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, quan tâm thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp theo tinh thần Thông báo số 22-TB/TW, ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

b) Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường phối hợp với HĐND, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án ở cơ sở, giám sát hoạt động của các cơ quan chính quyền và cán bộ, công chức trong thực hiện QCDC; gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; phối hợp các ngành liên quan mở lớp tập huấn về QCDC cho cán bộ đoàn thể cấp xã và thôn, buôn, khu phố.

c) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị nhân dân khu dân cư và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, thông qua đó thực hiện tốt công tác công khai dân chủ theo quy định.

d) Các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp rà soát, bổ sung xây dựng các quy chế (Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế tổ chức Hội nghị người lao động, Quy chế Đối thoại); thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đối thoại theo quy định.

e) Thực hiện dân chủ trong công tác qui hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và bố trí sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, thực hiện tốt các chế độ chính sách.

g) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm về thực hiện QCDC gắn với “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện QCDC ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở của Ban Thanh tra nhân dân, của tổ chức công đoàn.

h) Gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với công tác cải cách hành chính, dân chủ trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân. Thường xuyên kiểm tra nhắc nh, đôn đốc thực hiện QCDC; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đi mới tác phong, lề lối làm việc.

i) Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối, vi phạm trật tự, kỷ cương, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ và gây bức xúc trong cán bộ, nhân dân. Bảo vệ và động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể đấu tranh chống tiêu cực; đồng thời ngăn chặn, xử lý những biểu hiện tiêu cực, trù dập, gây mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị.

5. Công tác kiểm tra

a) Nội dung kiểm tra bao gồm kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (Đối với các cơ quan hành chính: Kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện QCDC; nội quy, quy chế của cơ quan; quy chế công khai tài chính; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Kiểm tra việc xây dựng quy chế thực hiện dân chủ, công khai tài chính và việc thu, chi quỹ thỏa thuận trong các đơn vị).

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung kiểm tra việc thực thi công vụ, nhất là tinh thần thái độ, trách nhiệm, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý để kịp thời chấn chỉnh và xử lý.

6. Sơ kết, tổng kết

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm việc thực hiện QCDC 6 tháng, một năm của các cơ quan, đơn vị và địa phương cơ sở; có thể tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết nhưng phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thời gian: Báo cáo sơ kết 6 tháng (theo yêu cầu Sở Nội vụ); Báo cáo tổng kết một năm gửi trước ngày 15/11/2018 (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở theo Kế hoạch; chủ động tham mưu và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở với Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh, UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra và chủ trì công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh (trong Quý III/2018).

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với các doanh nghiệp về nội dung thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo pháp luật lao động trong các doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, thường xuyên, đột xuất việc thực hiện Kế hoạch cho UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định.

4. Báo Phú Yên, Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên tăng cường thời lượng, tin, bài tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện QCDC và kết quả hoạt động thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- BCĐ thực hiện QCDC tỉnh (b/c);
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);
- Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NCTi.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 132/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.290

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226