Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2011/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trong thời gian qua, công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được các tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện. Số lượng giao dịch, hợp đồng liên quan đến thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố tăng lên đáng kể. Qua đó, cho thấy hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng trong quan hệ dân sự, đảm bảo sự an toàn cho các bên khi thực hiện thế chấp, nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả của hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm đúng pháp luật trong tình hình hiện nay, đồng thời nhằm triển khai kịp thời và hiệu quả việc thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi trong phạm vi trách nhiệm của mình, phải thực hiện triển khai đồng bộ, hiệu quả những nội dung quy định của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực, ngành mình quản lý nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật đăng ký giao dịch bảo đảm trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cùng cấp phải niêm yết công khai thủ tục hành chính về đăng ký giao dịch bảo đảm tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết hồ sơ đăng ký; đồng thời có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho tổ chức và người dân khi nhận được yêu cầu.

3. Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được quy định, có trách nhiệm niêm yết công khai các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để các tổ chức, doanh nghiệp biết thực hiện và phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động này.

4. Để tạo điều kiện cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND các huyện (trừ thành phố Quảng Ngãi) có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo UBND cấp xã niêm yết công khai thủ tục hành chính về chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Căn cứ vào tình hình, đặc điểm vùng miền cụ thể của địa phương mình quyết định việc ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện đăng ký thế chấp đối với hộ gia đình, cá nhân ở xa trụ sở UBND huyện. Trình tự, thủ tục đăng ký thế chấp tại UBND cấp xã được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm của Bộ Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh giúp UBND tỉnh: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm cho tổ chức, cá nhân liên quan; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho người làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm; ban hành, kiểm tra, rà soát các cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh;

b) Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai kiểm tra hoặc phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký giao dịch đảm bảo; theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh;

c) Chỉ đạo Phòng Công chứng thực hiện niêm yết công khai, giải quyết đúng quy định thủ tục hành chính về công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến các giao dịch dân sự này;

d) Lựa chọn, phân công, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch tại Sở Tư pháp; hàng năm xây dựng dự toán kinh phí cần thiết phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm và tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên của Sở Tư pháp.

6. Giám đốc các Sở Nội vụ, Tài chính cùng phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí cán bộ chuyên trách tham mưu về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và kinh phí chi cho hoạt động này tại Sở Tư pháp.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung của Chỉ thị này và giao Sở Tư pháp định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2011/CT-UBND ngày 28/01/2011 về việc về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn kèm theo Nghị định 83/2010/NĐ-CP của Chính phủ do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.033

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!