Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 304/QĐ-TTg năm 2012 về Chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 304/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 304/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII.

Điều 2. Cơ quan chủ trì khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ quy định tại Chương trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục
- Lưu: VT, PL (6)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2 QUỐC HỘI KHÓA XIII
(Ban hành kèm theo Quyết định số 304/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên luật, ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình

1

Luật lưu trữ 01/07/2012

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 6/2012

2

Luật đo lường 01/7/2012

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan

Tháng 5/2012

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan

Tháng 11/2012

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan

Tháng 6/2013

5

Luật cơ yếu 01/02/2012

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ

Bộ Quốc phòng

Bộ Nội vụ

Tháng 5/2012

6

Nghị định về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

Bộ Quốc phòng

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế

Tháng 9/2012

7

Nghị định về tổ chức cơ yếu và quản lý người làm công tác cơ yếu

Bộ Quốc phòng

Bộ Nội vụ

Tháng 10/2012

8

Luật khiếu nại 01/7/2012

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại

Thanh tra Chính phủ

 

Tháng 5/2012

9

Luật tố cáo 01/7/2012

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật tố cáo

Thanh tra Chính phủ

 

Tháng 5/2012

10

Nghị định quy định về bảo vệ người tố cáo

Thanh tra Chính phủ

 

Tháng 5/2012

11

Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan

Quý IV/2012

12

Nghị định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Bộ Quốc phòng

Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

Tháng 11/2012

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 304/QĐ-TTg năm 2012 về Chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.858
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122