Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015

Số hiệu: 05/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 18/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG NGAO SINH SẢN VÀ CHẾ BIẾN NGAO TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao giai đoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 11/TTr-SKHĐT ngày 09/01/2012 và Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 04/BC-STP ngày 06/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015”.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Thái Thụy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã ven biển thuộc hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GIỐNG NGAO SINH SẢN VÀ CHẾ BIẾN NGAO TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh cho phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình (gọi chung là nhà đầu tư).

Điều 3. Điều kiện được nhận ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

1. Có dự án đầu tư được các cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Địa điểm đầu tư sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao phải nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ

Hỗ trợ sau đầu tư, việc hỗ trợ được thực hiện sau khi dự án đi vào hoạt động.

Chương II

CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 5. Ưu đãi về đất đai

1. Nhà đầu tư có dự án đầu tư sản xuất giống ngao sinh sản được thuê đất và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

2. Nhà đầu tư thực hiện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và được trừ dần vào tiền thuê đất theo quy định.

Điều 6. Ưu đãi và hỗ trợ về tín dụng

Nhà đầu tư có dự án sản xuất giống ngao sinh sản được ưu đãi và hỗ trợ về tín dụng như sau:

1. Được vay vốn phục vụ sản xuất theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

2. Được hỗ trợ 50% lãi suất tiền vay của các tổ chức tín dụng cho đầu tư tài sản cố định trực tiếp phục vụ sản xuất giống ngao sinh sản (bao gồm: Nhà sản xuất; ao chứa nước cấp, nước thải; trạm bơm nước mặn, nước ngọt; bể chứa nước mặn, nước ngọt; tháp lọc nước và các trang thiết bị phục vụ sản xuất). Số vốn được hỗ trợ lãi suất không quá số vốn đầu tư tài sản cố định trực tiếp cho sản xuất sau khi đã trừ đi số vốn tự có của nhà đầu tư nêu trong dự án đã được chấp thuận đầu tư. Thời gian hỗ trợ không quá 02 năm kể từ ngày vay vốn.

Điều 7. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất giống ngao sinh sản tập trung

Ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng công trình đường giao thông, cấp điện đến chân hàng rào các vùng sản xuất giống ngao sinh sản tập trung theo quy hoạch.

Điều 8. Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cho cơ sở chế biến ngao

Nhà đầu tư có dự án chế biến ngao được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm của tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2009-2015.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách.

b) Chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan thẩm định dự án, phương án hỗ trợ đầu tư sau khi dự án đi vào hoạt động.

c) Theo dõi tình hình thực hiện cơ chế, chính sách, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ.

d) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khi cần thiết.

2. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn nhà đầu tư về trình tự, thủ tục thực hiện cấp phát, thanh quyết toán vốn hỗ trợ theo quy định.

b) Đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán vốn hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng vốn hỗ trợ theo cơ chế, chính sách và theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải triển khai thực hiện cơ chế, chính sách theo đúng quy định hiện hành.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục về đất đai và trình tự, thủ tục hưởng ưu đãi về đất đai theo quy định.

5. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thái Bình: Chỉ đạo các ngân hàng thương mại chi nhánh Thái Bình hướng dẫn về trình tự, thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư được vay vốn; hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục nhận ưu đãi và hỗ trợ về tín dụng theo quy định.

6. Cục Thuế tỉnh: Hướng dẫn nhà đầu tư trình tự, thủ tục hưởng chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất theo quy định.

7. Các sở, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức thực hiện các nội dung tại quy định này.

8. Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Tiền Hải có trách nhiệm lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng vùng sản xuất giống ngao sinh sản tập trung trình các ngành chức năng thẩm định, cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2012/QĐ-UBND về Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống ngao sinh sản và chế biến ngao tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50