Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 397/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 397/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIX ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chương trình hành động số 10-Ctr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 17/SKHĐT-VX ngày 06/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIX ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu:

- Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng trên cả 3 yếu tố cơ bản sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng hội nhập và giao lưu kinh tế quốc tế và khu vực.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp đủ về số lượng, có chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó chú ý đào tạo cán bộ miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức vững vàng về chính trị, có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân, có trí tuệ, tư duy đổi mới và năng lực hoạt động thực tiễn, nhằm lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tuyển chọn, đào tạo, thu hút cán bộ chuyên môn, khoa học, công nghệ có trình độ cao; ưu tiên các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao, có năng lực cạnh tranh tìm việc làm, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt chú ý đào tạo công nhân lành nghề cho các khu, cụm công nghiệp và lao động xuất khẩu.

2. Chỉ tiêu:

Đến năm 2020:

- Đào tạo 20 - 25 tiến sĩ; 550 - 600 thạc sĩ với chuyên ngành và cơ sở đào tạo phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao giáo dục toàn diện, phổ cập giáo dục bậc trung học ở những nơi có điều kiện (15% số xã, phường, thị trấn).

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đạt 56%.

- Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 28.000 - 32.000 lao động.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức của cấp tỉnh, cấp huyện đạt chuẩn chức danh theo quy định. Trong đó ít nhất 6% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

- 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn chức danh theo quy định, trong đó có ít nhất 60% có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng trở lên.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ

Nội dung nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chương trình hành động về Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020 theo phụ lục đính kèm Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án chủ động triển khai thực hiện theo quy định; lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND xem xét, phê duyệt; đồng thời thực hiện lồng ghép kinh phí được giao năm 2017 để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án; đồng thời, tổng hợp nhu cầu, cân đối kinh phí triển khai thực hiện hàng năm, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành Kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về phát triển nguồn nhân lực theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung, nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

I.

Nhiệm vụ và giải pháp 1: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về đào tạo phát triển nguồn nhân lực

1

Phổ biến, quán triệt tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XIX về phát triển nguồn nhân lực. Quán triệt quan điểm con người là nền tảng, yếu tố quyết định trong phát triển bền vững kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong phát triển nguồn nhân lực

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; Các sở, ban, ngành

2016 - 2017

II.

Nhiệm vụ và giải pháp 2: Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục thực hiện phổ cập bậc giáo dục trung học ở những nơi có điều kiện

1

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh)

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016 - 2020

2

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về đổi mới giáo dục gắn với Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thường xuyên

3

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ nhà giáo; phối hợp với các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng riêng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục về tiêu chuẩn chức vụ, hạng viên chức, nghề nghiệp đạt trình độ chuẩn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan, đơn vị có liên quan

2017 - 2020

4

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện các giải pháp nâng cao giáo dục toàn diện, phổ cập giáo dục bậc trung học ở những nơi có đủ điều kiện (15% số xã, phường, thị trấn).

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan, đơn vị liên quan

2017 - 2020

5

Tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Phòng GDĐT trong thực hiện phát triển đội ngũ nhà giáo nhằm đánh giá hiện trạng và đề ra giải pháp thực hiện mục tiêu theo Kế hoạch Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo

2017 - 2020

6

Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Nội vụ

2017 - 2020

7

Tiếp tục thực hiện công tác hướng nghiệp và phân luồng sau trung học cơ sở; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2017 - 2020

III.

Nhiệm vụ và giải pháp 3: Nâng cao công tác quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức

1

Rà soát, đánh giá lại toàn bộ chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị. Xác định nhu cầu, ngành nghề và định hướng đào tạo phù hợp từng năm, từng giai đoạn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

2

Rà soát, hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo cụ thể gắn với yêu cầu thực tiễn của quản lý trong từng ngành, lĩnh vực, từng địa phương, từng bước thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú ý cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2017

3

Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, có chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, trong đó chú ý đào tạo cán bộ miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Thực hiện chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo (Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016 - 2020

4

Đào tạo tiếng dân tộc thiểu số dành cho cán bộ, công chức, viên chức là người Kinh công tác tại các huyện miền núi

Sở Nội vụ

Ban dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

5

Đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ để đáp ứng điều kiện cử đi học ở nước ngoài và hội nhập quốc tế

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo

2017 - 2020

6

Tiếp tục thực hiện hình thức cử tuyển gắn với bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

IV.

Nhiệm vụ và giải pháp 4: Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao

1

Xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ kinh phí đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và sinh viên đại học chính quy đạt thành tích học tập xuất sắc đi đào tạo nâng cao trình độ để phục vụ công tác tại địa phương sau khi tốt nghiệp

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ

2017

2

Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút và ưu đãi đối với chuyên gia đầu ngành, nhân lực có trình độ cao phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

Sở Nội vụ

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính; Các sở ngành liên quan

2017

3

Thực hiện chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ (Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh)

Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh

Các sở: Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường

2016 - 2020

4

Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành hoạt động, phát huy hiệu quả

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành liên quan

2017 - 2020

V.

Nhiệm vụ và giải pháp 5: Đào tạo đội ngũ công nhân, lao động có tay nghề cao

1

Rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

2017

2

Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề cho lao động nông thôn nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới và đáp ứng yêu cầu lao động có tay nghề cho các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án lớn trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban Quản lý Khu kinh tế; Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

3

Rà soát, xây dựng chính sách hỗ trợ về kinh phí học nghề phù hợp với các đối tượng đặc thù như: Bộ đội xuất ngũ, học sinh dân tộc thiểu số, người khuyết tật học nghề, lao động thuộc diện thu hồi đất - tái định cư, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các sở: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT

2017

4

Khuyến khích các doanh nghiệp thành lập cơ sở dạy nghề. Đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế

2017 - 2020

VI.

Nhiệm vụ và giải pháp 6: Kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

1

Phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy cán bộ, công chức, viên chức. Chuẩn hóa, nâng chuẩn, nhằm nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đội ngũ giảng viên tại các cơ sở đào tạo. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các cơ sở đào tạo liên quan

2017 - 2020

2

Kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các cơ sở đào tạo liên quan

2017 - 2020

3

Tăng cường đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Các cơ quan, đơn vị có liên quan

2017 - 2020

4

Nâng cấp Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật thành Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch; xây dựng Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn thành trường nghề trọng điểm quốc gia hoạt động theo cơ chế tự chủ. Phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn mở khoa y, xây dựng Trường Đại học Quy Nhơn thành Trường Đại học đào tạo đa ngành theo hướng nghiên cứu, tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực. Tạo điều kiện cho các Trường Đại học Quang Trung, Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Bình Định đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo

Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Văn phòng UBND tỉnh; Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Tài chính

2017 - 2020

5

Sắp xếp lại các cơ sở dạy nghề trực thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh theo hướng sáp nhập về một đầu mối quản lý

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy; Các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ngành liên quan

2019 - 2020

6

Củng cố các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên do huyện, thị xã, thành phố quản lý đảm bảo đủ năng lực để thực hiện các chức năng đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng, giáo dục thường xuyên và giáo dục hướng nghiệp

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2017

VII.

Nhiệm vụ và giải pháp 7: Cơ chế, chính sách và tài chính để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

1

Tăng cường nguồn lực đầu tư cho Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2017 - 2020

2

Mở rộng các hình thức tín dụng ưu đãi cho các cơ sở giáo dục, đào tạo và cho học sinh, sinh viên để học nghề, học đại học, cao đẳng, hỗ trợ người lao động học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ theo yêu cầu của tỉnh

Sở Tài chính

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội; Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ

2017 - 2020

3

Chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề và lao động xã hội trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Thể thao, Lao động Thương binh và Xã hội

2017 - 2020

4

Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2017 - 2020

5

Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

2018 - 2020

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


732
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122