Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 255/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 22/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 255/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2016”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Công văn số 2717/LĐTBXH-PC ngày 08/8/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2016;

Xét Tờ trình số 16/TTr-LĐTBXH ngày 22/01/2013 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2016”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, Liên đoàn Lao động tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ LĐTBXH (b/c);
- UBND các huyện, thành phố;
- PCT Nguyễn Tiến Hải;
- Cổng TTĐT, Công báo;
- LĐVP (H. Hùng);
- CVVX (T);
- Lưu: VT, Ktr13/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2016”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động” (gọi tắt là Đề án IV) đồng bộ với các Đề án khác thuộc Chương trình PBGDPL theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

2. Mục tiêu cụ thể

a) 95% người sử dụng lao động trở lên được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động;

b) 70% người lao động trở lên được phổ biến pháp luật về lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

c) Phấn đấu có 100% hòa giải viên cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, đảm bảo đủ sức hòa giải, giải đáp những thắc mắc về pháp luật lao động trong doanh nghiệp, góp phần có hiệu quả vào việc giải quyết những vụ tranh chấp lao động.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bình đẳng và tiến bộ theo nội dung Bộ luật sửa đổi năm 2012 và các văn bản pháp luật liên quan.

- Rà soát, kiện toàn đội ngũ, nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trong tỉnh. Có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu PB,GDPL về lao động đến năm 2016 và những năm tiếp theo. Không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên pháp luật lao động cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đề xuất ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật về lao động. Kiện toàn bộ máy hòa giải viên cơ sở; xây dựng tiêu chuẩn điều kiện làm việc, chế độ thù lao, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động.

- Xây dựng và nhân rộng loại hình “Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật”, bản tin pháp luật ở một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, thông qua đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động. Vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền như phát thanh trong nội bộ doanh nghiệp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động, các hình thức tuyên truyền, phổ biến tập trung, xen kẽ giữa các ca làm việc, các ngày nghỉ hàng tuần, thời điểm thích hợp của doanh nghiệp trong năm.

- Xây dựng nguồn tài liệu về pháp luật lao động; Chủ động biên soạn, biên tập các tài liệu nghiệp vụ và các tài liệu tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tượng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời lồng ghép các chương trình, đề án khác thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, việc làm, dạy nghề, bình đẳng giới nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước và lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp.

- Chọn địa bàn chỉ đạo điểm và các doanh nghiệp (mô hình tiêu biểu) về tuyên truyền pháp luật lao động để nhân rộng trong toàn tỉnh.

- Giám sát, đánh giá, tổng kết các hoạt động, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ đề ra.

2. Các giải pháp

2.1. Giải pháp về chính sách:

- Triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân tại doanh nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động như:

+ Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đóng góp kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại doanh nghiệp;

+ Chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại doanh nghiệp;

+ Khuyến khích đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động các quy định pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân thành một nội dung trong thỏa ước lao động tập thể cấp ngành và cấp doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, xây dựng và áp dụng chương trình PB,GDPL lao động riêng biệt cho các trường, các trung tâm dạy nghề, có nội dung thiết thực đáp ứng yêu cầu của người lao động. Đảm bảo cho người học nghề hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong quan hệ lao động.

- Sở Tài chính tham mưu đảm bảo kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và hòa giải viên cơ sở theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/4/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

2.2. Giải pháp cụ thể

- Huy động nguồn lực cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

+ Tăng cường sự đầu tư của nhà nước cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật khác liên quan hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân tại doanh nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động.

+ Các doanh nghiệp đóng góp tài chính và tự đảm bảo kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại doanh nghiệp.

+ Huy động các nguồn hỗ trợ khác (các dự án do nước ngoài tài trợ, lồng ghép các chương trình, dự án khác đang triển khai thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, việc làm, dạy nghề, bình đẳng giới....)

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động ở địa phương; kịp thời chỉ đạo chuyên môn sâu, xác định trọng tâm, trọng điểm đối tượng là người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐPH công tác PB,GDPL của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động bằng nhiều hình thức, lồng ghép với các phong trào, các hoạt động và quy định của doanh nghiệp, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia.

- Không ngừng đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động. Chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả tuyên truyền, giáo dục. Tổ chức các lớp học về pháp luật lao động tập trung cho Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và đại diện người sử dụng lao động. Thường xuyên mở các lớp học tập luật lao động tại các doanh nghiệp cho người lao động. Hàng năm tổ chức tập huấn để bồi dưỡng, bổ sung kiến thức pháp luật lao động cho các đối tượng.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát của MTTQ, các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương; huy động sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao động vào việc thiết kế, thực hiện và giám sát việc thực hiện các hoạt động của Đề án.

2.3. Các giải pháp về chuyên môn, kỹ thuật:

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và kỹ năng PB,GDPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc ngành Lao động - TBXH, thuộc hệ thống công đoàn và thuộc các tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động, từ tỉnh, huyện đến các khu công nghiệp và các doanh nghiệp.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm, trọng điểm theo từng đối tượng, từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh và theo từng địa bàn cụ thể, phù hợp.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp PB,GDPL: kết hợp các phương thức truyền thống với các phương thức hiện đại, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể.

- Kết hợp việc xây dựng mô hình điểm với nhân rộng điển hình, địa bàn chỉ đạo điểm kết hợp việc kịp thời biểu dương, khuyến khích các điển hình tiên tiến với việc xử phạt nghiêm minh, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật nói chung và pháp luật nói riêng.

3. Lộ trình thực hiện:

3.1. Năm 2013

- Các cơ quan Chủ trì của Đề án I, II, III và các Đề án có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết hàng năm; hướng dẫn các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động ở địa phương.

- Rà soát, thống kê cán bộ có chức năng tuyên truyền, PBPL lao động từ tỉnh đến huyện, thành phố. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất ban hành các chính sách phù hợp, đảm bảo cho báo cáo viên và tuyên truyền viên phát huy khả năng của mình.

- Kiện toàn bộ máy hòa giải viên và được tập huấn nghiệp vụ vào công tác hòa giải tại doanh nghiệp. Đồng thời kiện toàn bộ máy trọng tài lao động cấp tỉnh đi vào hoạt động.

3.2. Năm 2014

- Triển khai áp dụng đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động ở các doanh nghiệp cho từ 8.000 đến 10.000 lao động, kiện toàn bộ máy hòa giải viên ở cơ sở, Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh.

- Hướng dẫn cấp huyện, thành phố phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động ở địa phương, các doanh nghiệp vừa và sử dụng nhiều lao động có tủ sách pháp luật.

- Hoàn chỉnh chương trình PB,GDPL cho các trường, các trung tâm dạy nghề để đưa vào chương trình giảng dạy.

- Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu giáo dục pháp luật lao động.

- Kiểm tra, sơ kết và nhân rộng điển hình mô hình chỉ đạo trong toàn tỉnh.

3.3. Năm 2015 - 2016

- Tuyên truyền PB,GDPL cho lao động ở doanh nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện chương trình PB,GDPL lao động ở các trường, các trung tâm dạy nghề phù hợp với thực tiễn.

- Tiếp tục đẩy mạnh các mục tiêu của Đề án; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh.

- Hết năm 2016 tổng kết, rút kinh nghiệm, báo cáo.

4. Phân công trách nhiệm:

4.1. Sở Lao động - TB&XH (cơ quan Chủ trì)

- Chủ trì phối hợp các sở, ngành có liên quan xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể; tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định cần thiết phục vụ cho việc chỉ đạo, triển khai thực hiện có kết quả kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của tỉnh (Sở Tư pháp), Sở Tài chính dự toán kinh phí và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ cho việc triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy hòa giải viên ở cơ sở và tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng này đủ sức hoạt động có hiệu quả. Tham mưu UBND tỉnh thành lập và chỉ đạo hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành trên cơ sở kế hoạch này xây dựng kế hoạch phổ biến, GDPL cụ thể để thực hiện tại đơn vị; phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động cho các doanh nghiệp đảm bảo mỗi năm có ít nhất 8.000 - 10.000 lao động được phổ biến pháp luật lao động; và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng tủ sách pháp luật, thành lập Tổ hòa giải viên tại doanh nghiệp phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Tiểu Đề án 1: tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp.

- Định kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra, hướng dẫn; báo cáo Hội đồng phối hợp công tác PB,GDPL cấp trên và UBND tỉnh.

4.2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các Đề án có liên quan nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích tự chủ kinh phí của doanh nghiệp, chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, kết hợp đồng bộ với việc triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo nguồn và hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

4.3. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Tiểu Đề án 3: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở cùng với doanh nghiệp xây dựng tủ sách pháp luật và tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp. Vận dụng nhiều hình thức giáo dục pháp luật phù hợp, có hiệu quả. Giải quyết tốt các vụ tranh chấp lao động trong nội bộ doanh nghiệp. Tham gia các hoạt động chung của Đề án.

4.4. Sở Công Thương:

Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Tiểu Đề án 4: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia các hoạt động chung của Đề án.

4.5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện Tiểu Đề án 5: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và một số nội dung pháp luật khác liên quan tới hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động trong các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp; tham gia các hoạt động chung của Đề án.

4.6. Sở Tư pháp:

Cơ quan chỉ đạo, tư vấn về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp với Sở Lao động-TB&XH, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du lịch và đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý doanh nghiệp, pháp chế doanh nghiệp và hòa giải viên lao động; biên soạn, cung cấp đề cương, các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật về lao động trong các loại hình doanh nghiệp.

Chủ trì, phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng trên địa bàn tỉnh.

4.7. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin PB,GDPL lao động và các văn bản pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4.8. Các sở, ngành liên quan:

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

4.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chủ động bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động theo kế hoạch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

- Hằng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau lập dự toán kinh phí thực hiện gởi cơ quan Tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định để đảm bảo triển khai kế hoạch theo đúng yêu cầu, tiến độ.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về các nội dung mới của Bộ Luật lao động 2012 tại doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế theo mô hình doanh nghiệp, từ nguồn kinh phí của đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch này được triển khai đến Chủ trì các Đề án I, II, III thuộc Chương trình của Chính phủ về PBGDPL, các ngành liên quan và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lao động cấp huyện, thành phố để phối hợp thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật lao động giai đoạn 2013 - 2016.

2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ban chỉ đạo chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết; dự toán kinh phí và phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch này.

3. Các sở, ngành được giao chủ trì thực hiện Tiểu đề án có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện và đánh giá kết quả của Đề án.

4. Trong quá trình thực hiện kế hoạch phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công; chú trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn để làm cơ sở đánh giá hiệu quả một cách khách quan, toàn diện, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo từng năm và giai đoạn (2013 - 2016)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 255/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2016" do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.753

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!