Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1726/QĐ-UBND năm 2010 về một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 1726/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 14/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 14 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 20 V/v Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số chế độ hỗ trợ với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

- Là cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, bao gồm: Uỷ ban Mặt trận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh (Các đơn vị sự nghiệp của các đoàn thể tự đảm bảo và đảm bảo một phần kinh phí, không thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của quyết định này);

- Cán bộ, công chức, nhân viên của tổ chức Công đoàn ngoài các chế độ chỉ tiêu theo quy định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, được áp dụng các chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này, kinh phí thực hiện cân đối từ nguồn ngân sách của Công đoàn các cấp.

2. Chế độ hỗ trợ, mức hỗ trợ:

a) Hỗ trợ tiền may trang phục:

- Số tiền: 2.000.000 đ/người/ nhiệm kỳ Đại hội (Bình quân 400.000đ/người/năm).

b) Hỗ trợ hàng tháng:

- Mức 195.000đ/người/tháng (Tương đương hệ số 0,3 của mức lương tối thiểu hiện hành).

3. Nguồn kinh phí:                      Ngân sách cấp tỉnh bảo đảm.

4. Thời gian thực hiện:   Từ ngày 01 tháng 6 năm 2010.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định này; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương tham mưu cho UBND tỉnh để thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh tăng mức hỗ trợ hàng tháng khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu nhưng không vượt quá 0,3 hệ số mức lương tối thiểu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đối tượng được hỗ trợ tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tỉnh uỷ;
- TT.HĐND tỉnh;      
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, TP;
- Các PVP;
- Lưu: VT, TM,VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1726/QĐ-UBND năm 2010 về một số chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, nhân viên chuyên trách công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.715

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124