Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 10/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TTG NGÀY 28/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CÓ KỸ NĂNG NGHỀ, GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ TĂNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cnh tranh quc gia trong tình hình mới, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tchức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đảm bảo gn kết nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp với các nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội của Thành phtrong tình hình mới.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các địa phương và các cơ sở giáo dục nghnghiệp vviệc thực hiện quan đim “Đy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cnh tranh quốc gia trong tình hình mới”, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phi hợp thực hiện các nhiệm vụ đi với lĩnh vực giáo dục nghnghiệp.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề nhằm đảm bảo slượng, chất lượng, cân đi về cơ cấu, ngành nghề và trình độ đào tạo, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quc gia và quốc tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội và phát triển kinh tế, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Giáo dục nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lưng nguồn nhân lực, chú trọng phát trin nhân lực có kỹ năng ngh gn với phát trin khoa học - công nghệ. Gn kết việc đào tạo nghề với nhu cầu của các doanh nghiệp, thị trường lao động nhằm đáp ứng cơ bản và ngày càng tt hơn nhu cu nhân lực qua đào tạo ngh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động. Xây dựng hệ thống giáo dục nghề nghiệp được chun hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, hội nhập khu vực và thế giới.

2. Mc tiêu cthể

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu nhân lực để phát triển kinh tế xã hội của Thành phố; phấn đấu đến năm 2025 có 04 trường cao đẳng được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường cht lượng cao.

- Phấn đấu hằng năm số lưng người được đào tạo nghề tăng khoảng 5%; trong đó đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm từ 25 - 30%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 75 - 80%; tỷ lệ lao động có bng cp, chứng chỉ đạt từ 55 - 60%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp

- Tăng cường thông tin tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận của xã hội về phát triển giáo dục nghề nghiệp, vị trí, vai trò của nhân lực có kỹ năng nghề, nhằm huy động sự tham gia và nguồn lực của toàn xã hội, nhất là sự đồng hành của doanh nghiệp trong vic phát trin nhân lực có kỹ năng nghề phục vụ yêu cu phát trin của Thành ph.

- Nâng cao chất lượng truyền thông về các chính sách giáo dục nghề nghiệp, định hướng giáo dục nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT và gia đình học sinh. Tuyên truyền phổ biến rộng rãi về các chính sách tuyn sinh, đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghnghiệp.

- Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về lợi ích của giáo dục nghề nghiệp đối với sự nghiệp phát triển bền vững của doanh nghiệp, từ đó chủ động tham gia, đóng góp tích cực vào các hoạt động đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2. Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề.

- Tăng cường đào tạo trực tuyến, chú trọng đào tạo lại và đào tạo thường xuyên lực lượng lao động đtạo chuyn biến mạnh mẽ v quy mô, cht lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp.

- Đổi mới phương pháp đào tạo nhằm bảo đảm người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và ngoại ngữ... đáp ứng với yêu cu của thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập.

3. Đẩy mạnh công tác dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực

- Thực hiện công tác dự báo nhu cầu, xây dựng và cập nhật dữ liệu mở về lao động có kỹ năng nghtheo từng lĩnh vực, ngành ngh, trình độ đào tạo.

- Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành ngh, cp trình độ đào tạo.

4. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, bảo đảm quy mô, cơ cấu hp lý về ngành, nghề, trình độ đào tạo (đa ngành, chuyên ngành), chuẩn hóa hiện đại hóa, có phân tầng chất lượng. Ưu tiên phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ngành/nghề đang phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của xã hội hiện nay như: Du lịch; công nghiệp công nghệ cao; công nghệ tự động hóa; shóa công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; dược, mỹ phm; nông nghiệp công nghệ cao; logistics ... Khuyến khích thành lập các trường tư thục và trường có vn đu tư nước ngoài.

- Sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc Thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “v tiếp tục đi mới hệ thng tchức và quản lý, nâng cao cht lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sư nghiệp công lập”; kế hoạch số 72-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội vthực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Quyết định s1459/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phHà Nội.

5. Hoạt động hợp tác quốc tế, gắn kết doanh nghiệp

- Mở rộng hợp tác quốc tế để trao đổi và học tập kinh nghiệm của các nước, đặc biệt là các nước thành công trong phát triển giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích hợp tác với cơ sở giáo dục nghnghiệp của các nước phát triển và trao đổi chương trình đào tạo, trao đổi nhà giáo, chuyên gia đào tạo; chuyển giao công nghệ, phương pháp giảng dạy.

- Tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp trong các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đy mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo sự liên kết giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm, tuyn dụng và sử dụng người lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng các mô hình, hình thức và phương thức hợp tác, gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo đnâng cao khả năng có việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo.

6. Đẩy mạnh phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Chú trọng nội dung phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trong các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Thành ph.

- Ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp trong tổng chi ngân sách nhà nước dành cho giáo dục, đào tạo và trong các chương trình, dự án đ đu tư cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là các trường chất lượng cao, trường đưc quy hoạch và các ngành, nghtrọng đim:

+ Tập trung đầu tư 04 trường cao đẳng công lập thuộc Thành phố để trở thành trường cht lượng cao theo tiêu chí được quy định tại Quyết định s 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ trưởng Chính phủ với một số nghề trọng điểm đề nghị được đầu tư, cụ thể: Trường Cao đẳng nghề Công nghcao Hà Nội; trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội; trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phHà Nội; trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

+ Tập trung đầu tư các ngành, nghề trọng điểm theo các cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia đối với các trường đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt, lựa chọn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kim tra hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kịp thời xử lý các vi phạm trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành ph.

- Tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo nội dung “Đề án rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phgiai đoạn 2018-2025” đã được UBND Thành phphê duyệt tại Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 25/02/2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trin khai Kế hoạch này.

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Thành ph; tiếp tục thực hiện “Đ án rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phgiai đoạn 2018-2025” đã được UBND Thành phố phê duyệt; triển khai thực hiện “Đề án sắp xếp các trường trung cấp, cao đẳng công lập thuộc Thành phố” sau khi được Thành phố phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 04/12/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị có liên quan tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp hng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học ph thông tham gia học nghtrình độ trung cp, cao đng.

- Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp và chế xuất, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố xây dựng phương án hỗ trợ và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho lao động tại doanh nghiệp, đặc biệt là lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành ph.

- Chỉ đạo Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội tư vn nghề nghiệp cho lao động thất nghiệp, giới thiệu cơ sở đào tạo nghề đảm bảo điều kiện để tham gia học ngh; đồng thời kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng; giúp lao động thất nghiệp có cơ hội chuyển đổi nghề sớm tìm được việc làm mới ổn định cuộc sng.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố thực hiện nâng cao công tác đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề, nhân lực có tay nghcao, trong đó cần chú trọng đào tạo nhân rộng theo chương trình chuyển giao từ Úc và Đức; đẩy mnh công tác đào tạo giáo dục nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp sử dụng lao động; gn đào tạo nghề nghiệp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động.

2. Sở Giáo dc và Đào to

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 04/12/2018 của UBND Thành phố về việc triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích học sinh sau tt nghiệp trung học cơ sở, trung học phthông tham gia học ngh.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dc bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh cui cp.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Nâng cao năng lực dự báo nhu cầu về lao động có kỹ năng nghề, nhất là những kỹ năng trong tương lai, những ngành nghmới. Thực hiện tt công tác dự báo nhu cu vlao động có kỹ năng nghtheo từng lĩnh vực, ngành ngh, trình độ đào tạo, nht là những ngành ngh, kỹ năng mới.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế, ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan trong việc kêu gọi các dự án đầu tư và cân đối các nguồn lực tài chính, bố trí vốn đầu tư cho phát trin giáo dục nghề nghiệp.

4. Sở Tài chính

- Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố cân đi, btrí kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị s24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cnh tranh quốc gia trong tình hình mới theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành ph ban hành cơ chế chính sách khuyến khích học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia học nghề theo quy đnh.

5. SThông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo chí Trung ương và chỉ đạo hệ thng thông tin cơ sở tuyên truyn v tm quan trọng của hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nội dung Kế hoạch và công tác trin khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị trên địa bàn Thành ph.

- Phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với việc đi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

6. UBND các quận, huyện và thị xã

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp quận, huyện, thị xã, các tổ chức đoàn th tích cc đưa nội dung tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, nhân lực có kỹ năng ngh; tư vn việc làm cho người dân trong độ tui lao động vào bản tin trên hệ thng thông tin truyn thanh của địa phương; vận động người dân tham gia học ngh, tạo việc làm góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sng.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề và nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn phụ trách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đxây dựng kế hoạch, tchức đào tạo ngh hàng năm.

7. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành ph

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện quyn và trách nhiệm trong hoạt động giáo dc nghề nghiệp theo quy định của pháp luật vlao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp.

- Cung cấp thông tin, báo cáo chính xác, kịp thời về nhu cầu lao động cần hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại kỹ năng nghề nghiệp cho nhân lực tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phgửi vSở Lao đng - Thương binh và Xã hội đxây dựng phương án htrợ và tchức đào tạo, bi dưỡng đạt hiệu quả.

- Các doanh nghiệp to điều kiện cho người lao động tham gia các kỳ đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia, nhằm nâng cao trình độ cho người lao động cũng như tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn và vệ sinh lao đng; sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề nghip hoc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở một số ngành nghtheo quy định.

8. Các cơ sở giáo dc nghề nghip, cơ s hot đng giáo dc nghề nghip trên địa bàn Thành ph

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trong công tác tuyển sinh; xây dựng và cập nhật thường xuyên các nội dung trên các kênh thông tin tuyên truyn tư vấn tuyển sinh đào tạo của đơn vị để cung cấp thông tin tuyn sinh, năng lực đào tạo, cung ứng ngun nhân lực có kỹ năng nghđáp ứng nhu cu vị trí việc làm của thị trường lao động.

- Chủ động thực hiện rà soát ngành nghề đào tạo, xác định và xác định lại các ngành nghề đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của thị trường lao động đnghiên cứu đu tư mở thêm những ngành nghmới đáp ứng nhu cu phát trin của xã hội.

- Đối với các trường đào tạo theo chương trình chất lượng cao, thực hiện xây dng mức học phí phù hợp để đảm bảo đủ chi phí đào tạo trình các cấp có thẩm quyn thông qua theo quy định và công bố công khai trước khi tuyển sinh, ưu tiên thực hiện ở một số ngành nghề cấp độ quốc tế hiện đã và đang đào tạo thí điểm theo chương trình chuyn giao của Úc và Đức.

- Tập trung đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên môn nghề cho đội ngũ giáo viên, giảng viên; biên soạn, chỉnh sửa chun hóa chương trình, giáo trình theo quy định và tiếp cận dần với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế.

- Huy động đa dạng mọi nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chương trình giáo trình đào tạo nhm nâng cao năng lực, cht lượng đào tạo tại đơn vị.

- Đổi mới, đa dạng phương thức, hình thức đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới: Liên kết đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao; hp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua hình thức biên bản ghi nhớ đào tạo, đặt hàng đào tạo, thực tập, tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo ... chú trọng kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng mm và kỹ năng khởi nghiệp cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên.

- Chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục bậc trung học cơ sở, trung học ph thông tchức tư vấn, hướng nghiệp tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho học sinh cuối cấp.

9. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị xã hội Thành phố, Hội khuyến học Thành phố

- Tham gia giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện thực hiện chính sách liên quan đến phát triển giáo dục nghề nghiệp, phát trin nhân lực có kỹ năng ngh; quan tâm, ưu tiên bố trí quỹ khen thưởng và các hoạt động động viên khác cho những người lao động và người học có thành tích cao trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Đẩy mnh công tác phối hp tuyên truyền, vn động cán b, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện chính sách liên quan đến phát trin giáo dục nghề nghiệp, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, gn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của các tchức trong nước và quốc tế, các đối tác phát trin, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện chính sách liên quan đến phát trin giáo dục nghề nghiệp, phát trin nhân lực có kỹ năng nghđịa bàn Thành ph.

Đnghị các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và các ngành chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hng năm tng hợp kết quả thực hiện, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25/12 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mc vượt thm quyền giải quyết, các đơn vị chủ động tham mưu, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đ tng hợp, đ xut giải quyết kịp thời)./.

 

 

Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- C
ác Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Hiệp hội DN nhỏ và vừa Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị có tên trong Kế hoạch;
- VPUB: CVP, PCVP Phòng KGVX, T
KBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117