Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Người ký: Phạm Mạnh Hùng, Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 10/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn mới về bồi hoàn chi phí đào tạo

Bộ Tài chính và Giáo dục & Đào tạo vừa ban hành Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. Theo đó:

Để tính chi phí bồi hoàn đối với người chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định thì thời gian làm việc chỉ được tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên.

Hội đồng xét chi phí bồi hoàn được thành lập trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người học tự ý bỏ việc hoặc có đơn xin thôi việc mà chưa chấp hành đủ thời gian làm việc.

Mặt khác, người học có trách nhiệm gửi bản sao chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước đến cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn để theo dõi, báo cáo.

Thông tư liên tịch 04 có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2015.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -
BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2013/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ BỒI HOÀN HỌC BỔNG VÀ CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo (sau đây gọi là Nghị định số 143/2013/NĐ-CP), bao gồm: cách tính chi phí bồi hoàn; hội đồng xét chi phí bồi hoàn; trình tự xét chi phí bồi hoàn; quy trình trả và thu hồi chi phí bồi hoàn.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Người học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi học tập ở nước ngoài theo các chương trình giáo dục cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả chương trình giáo dục theo Hiệp định ký kết với nhà nước Việt Nam) và người học được tham gia chương trình đào tạo ở trong nước theo các Đề án đặt hàng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi tốt nghiệp hoặc chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định;

b) Các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với người học là cán bộ, công chức, viên chức và người học theo chế độ cử tuyển.

Điều 2. Cách tính chi phí bồi hoàn

1. Cách tính chi phí bồi hoàn được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP.

2. Trường hợp người học chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định, thời gian làm việc chỉ được tính tròn tháng nếu số ngày làm việc trong tháng từ 15 ngày trở lên.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn A được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi đào tạo đại học trong thời gian 48 tháng, chi phí đào tạo được cấp từ ngân sách nhà nước là 60 triệu đồng. Thời gian phải chấp hành sự điều động làm việc sau khi hoàn thành khóa học của anh A là 96 tháng. Sau khi tốt nghiệp, anh A đã chấp hành sự điều động làm việc được 47 tháng 16 ngày, sau đó anh A tự ý bỏ việc. Theo nguyên tắc làm tròn tháng, thời gian anh A đã chấp hành sự điều động làm việc được làm tròn thành 48 tháng. Chi phí mà anh A phải bồi hoàn là:

S =

60000000 đ

x (96 tháng – 48 tháng) = 30.000.000 đ

96 tháng

Điều 3. Hội đồng xét chi phí bồi hoàn

1. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày ra quyết định điều động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người học không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi học và cấp chi phí đào tạo từ ngân sách nhà nước thành lập Hội đồng xét chi phí bồi hoàn đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP.

2. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày người học tự ý bỏ việc hoặc có đơn xin thôi việc mà chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định, thủ trưởng cơ quan quản lý người lao động thành lập Hội đồng xét chi phí bồi hoàn đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP.

3. Hội đồng xét chi phí bồi hoàn (sau đây gọi là Hội đồng) có chức năng tư vấn giúp thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn trong việc tính và kiến nghị mức chi phí bồi hoàn.

Điều 4. Thành phần Hội đồng xét chi phí bồi hoàn

1. Thành phần Hội đồng đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư liên tịch này bao gồm:

a) Thủ trưởng cơ quan hoặc cấp phó là Chủ tịch Hội đồng;

b) Người phụ trách công tác đào tạo của cơ quan là Thư ký Hội đồng;

c) Người phụ trách công tác tài chính, kế toán của cơ quan là thành viên Hội đồng.

2. Thành phần Hội đồng đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư liên tịch này bao gồm:

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý người lao động hoặc cấp phó là Chủ tịch Hội đồng;

b) Người phụ trách công tác tổ chức, nhân sự của cơ quan quản lý người lao động là Thư ký Hội đồng;

c) Người phụ trách công tác tài chính, kế toán của cơ quan quản lý người lao động là thành viên Hội đồng;

d) Người quản lý trực tiếp người lao động là thành viên Hội đồng;

đ) Đại diện tổ chức công đoàn của cơ quan quản lý người lao động là thành viên Hội đồng.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét chi phí bồi hoàn

1. Hội đồng chỉ tiến hành họp khi có đầy đủ các thành phần Hội đồng tham dự.

2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ và biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín theo nguyên tắc đa số.

3. Cuộc họp của Hội đồng phải được ghi thành biên bản để Hội đồng xem xét, thông qua. Biên bản cuộc họp phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng.

4. Hội đồng chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Trình tự họp Hội đồng xét chi phí bồi hoàn

1. Chuẩn bị họp Hội đồng:

a) Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm tổ chức cuộc họp xét chi phí bồi hoàn;

b) Thư ký Hội đồng có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc họp xét chi phí bồi hoàn.

2. Trình tự họp Hội đồng:

a) Thư ký Hội đồng đọc quyết định thành lập Hội đồng;

b) Chủ tịch Hội đồng nêu nhiệm vụ và chương trình làm việc của Hội đồng;

c) Thư ký Hội đồng đọc các quy định liên quan đến việc xét chi phí bồi hoàn;

d) Người phụ trách công tác tài chính, kế toán của cơ quan báo cáo các khoản chi phí cho khóa học và thông báo trường hợp đang được xét bồi hoàn thuộc trường hợp nào trong các trường hợp phải bồi hoàn;

đ) Người phụ trách trực tiếp người lao động báo cáo về thời gian chấp hành sự điều động tại cơ quan (nếu có);

e) Người đại diện tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi cho người lao động (nếu có);

g) Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu kín về trường hợp bồi hoàn và chi phí bồi hoàn;

h) Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả bỏ phiếu kín, thông qua biên bản cuộc họp. Chủ tịch hội đồng và Thư ký cuộc họp ký vào biên bản cuộc họp.

3. Kiến nghị về chi phí bồi hoàn của Hội đồng phải được lập thành văn bản và gửi đến thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

4. Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng, thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền ra quyết định việc bồi hoàn chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Điều 7. Quy trình trả và thu hồi chi phí bồi hoàn

1. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được quyết định chi phí bồi hoàn của cơ quan có thẩm quyền, người học hoặc gia đình người học có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải bồi hoàn vào ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

2. Người học có trách nhiệm gửi bản sao chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước của người học đến cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn để theo dõi, báo cáo.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn là cơ quan quản lý người lao động thì cơ quan quản lý người lao động phải gửi báo cáo về việc nộp trả khoản tiền bồi hoàn vào ngân sách nhà nước cho cơ quan có thẩm quyền cử đi học để theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả đào tạo.

3. Khoản thu từ bồi hoàn chi phí đào tạo được hạch toán vào tiểu mục 4902 - thu hồi khoản chi năm trước.

4. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn và tính lãi suất đối với khoản tiền chậm bồi hoàn theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2015.

2. Bãi bỏ các quy định áp dụng đối với đối tượng “Học sinh đại học và sau đại học (nghiên cứu sinh, học viên cao học) được cử đi học từ năm học 1999-2000 trở đi theo Điều 76 của Luật Giáo dục” tại Thông tư liên tịch số 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 20 tháng 7 năm 2000 hướng dẫn bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với các đối tượng được cử đi học ở nước ngoài nhưng không về nước đúng hạn.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở GD&ĐT, Sở Tài chính;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT.

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING - THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC

Hanoi, March 10, 2015

 

JOINT CIRCULAR

ON GUIDANCE ON THE DECREE NO. 143/2013/ND-CP DATED OCTOBER 24, 2013 OF THE GOVERNMENT ON REIMBURSEMENT OF SCHOLARSHIP AND TRAINING EXPENSES

Pursuant to the Government's Decree No. 32/2008/ND-CP dated March 19, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government's Decree No. 143/2013/ND-CP dated October 24, 2013 on reimbursement of scholarship and training expenses;

The Minister of Education and Training and the Minister of Finance issues a Joint Circular on guidance on the Government’s Decree No. 143/2013/ND-CP dated October 24, 2013 on reimbursement of scholarship and training expenses (hereinafter referred to as training expenses).

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Joint Circular provides guidance on the Government’s Decree No. 143/2013/ND-CP dated October 24, 2013 on reimbursement of training expenses (hereinafter referred to as Decree No. 143/2013/ND-CP), including: calculation of reimbursable expenses; reimbursement council; procedures for determination of reimbursable expenses; procedures for reimbursement of training expenses.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Students who are sent to study abroad in college education, higher education, master education, or doctor education and received scholarship and training expenses from government budget (including education programs as prescribed in Agreements concluded with the Vietnam State) by the competent agency and students who are participating in domestic training programs according to Order projects approved by the Prime Minister but they fail to abide by decision on job assignments after graduation issued by the competent agency or they fail to abide by adequate working time as prescribed;

b) Other relevant individuals, agencies or organizations.

3. This Circular shall not apply to students who are officials, civil servants and appointed students.

Article 2. Calculation of reimbursable expenses

1. The calculation of reimbursable expenses shall comply with Article 5 of the Decree No. 143/2013/ND-CP.

2. If a student fails to abide by adequate working time as prescribed, his working time is only rounded to month if the number of working days in a month is 15 days or more.

Example: Mr. Nguyen Van A is appointed to enter higher education within 48 months by a competent agency, his training expenses allocated by the government budget is VND 60 million.  The period of time for which Mr. A must abide by the job assignment after completion of his course is 96 months. After graduation, Mr. A has abided by the job assignment for 47 months and 16 days, then he quits the job. According to the rule for rounded month, the working time for which Mr. A has abided by the job assignment shall be rounded to 48 months.  The following reimbursable expenses are covered by Mr. A:

S =

VND 60,000,000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

96 months

Article 3. Reimbursement council

1. If a student fails to accept the job assigned by the competent agency within 60 days from the date on which the decision on job assignment is made, the Head of the competent agency sending him/her to study and grant training expenses from government budget shall establish a Reimbursement council regarding the case prescribed in Clause 1 Article 3 of the Decree No. 143/2013/ND-CP.

2. If a student fails to work for adequate time as prescribed within 60 days from the date on which he/she quits the job or submit his/her letter of resignation, the Head of the employer of the student shall establish a Reimbursement council regarding the case prescribed in Clause 2 Article 3 of the Decree No. 143/2013/ND-CP.

3. The Reimbursement council (hereinafter referred to as the Council) shall give advices on calculation and suggest the reimbursable expenses to help the Head of competent agency to decide the reimbursement.

Article 4. Members of Council

1. The members of the Council regarding the case prescribed in Clause 1 Article 3 of this Joint Circular shall include:

a) The Head or Deputy head of the employer is the Chairperson of Council;

b) The staff member in charge of the training of the employer is the Secretary of Council;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The member of the Council regarding the case prescribed in Clause 2 Article 3 of this Joint Circular shall include:

a) The Head or Deputy head of the employer of the student is the Chairperson of Council;

b) The staff member in charge of the organization or human resources of the employer of the student is the Secretary of Council;

c) The staff member in charge of finance or accounting of the employer of the student is a member of the Council;

d) The senior of the student is a member of the Council;

dd) The representative of Trade Union of the employer of the student is a member of the Council;

Article 5. Working rules of Reimbursement council

1. The Council meeting is only held if all members of the Council attend.

2. The Council shall operate according to rules for public and democracy and voting in the form of ballot under the majority rule.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The Council shall terminate their operation and automatically dissolve after completing their tasks.

Article 6. Procedures for the Council meeting

1. Preparation:

a) The Chairperson of the Council shall chair the meeting about reimbursable expenses;

b) The Secretary of the Council shall prepare dossiers or materials related to the meeting about reimbursable expenses.

2. Procedures:

a) The Secretary of the Council shall speak the Decision on Establishment of the Council;

b) The Chairperson of the Council shall pass the agenda of the meeting;

c) The Secretary of the Council shall speak the regulations related to the reimbursable expenses;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) The senior of the student shall deliver the report on the working time under job assignment at the employer premises (if any);

e) The representative of the trade union shall protect the rights and benefits of the student (if any);

g) The Council shall discuss and hold ballot about the student required to reimburse expenses and his/her reimbursable expenses;

h) The Chairperson of the Council shall give the results of the ballot via the minutes. The Chairperson of the Council and the Secretary of the Council shall sign to the minutes.

3. The written Proposal for reimbursable expenses of the Council shall be sent to the Head of competent agency deciding the reimbursable expenses within 03 working days from the ending day of the meeting.

4. According to the proposal of the Council, the Head of competent agency shall decide the reimbursement at least 05 working days from the receipt of the proposal.

Article 7. Procedures for collection of reimbursable expenses

1. The student or their family must pay the reimbursable expenses to the government budget through State Treasury within 60 days from date on which the decision on reimbursable expenses issued by the competent agency is received.

2. The student shall send the copy of invoice sent to government budget to the competent agency deciding the reimbursement.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The receipts of reimbursable expenses shall be included in the sub-heading 4902 - recovery of expenses of preceding year.

4. The Head of the competent agency deciding the reimbursement must observe and expedite the reimbursement and interest of the reimbursement late payment as prescribed in Clause 4 Article 7 of the Decree No. 143/2013/ND-CP.

Article 8. Implementation

1. This Joint Circular shall come into force from April 24, 2015.

2. The regulations applied to “Higher education students (postgraduate students) who are appointed to study from 1999-2000 as prescribed in Article 76 of the Law on Education" prescribed in the Joint Circular No. 75/2000/TTLT-BTC-BGDĐT of the Ministry of Finance and the Ministry of Education and Training dated July 20, 2000 on guidance on reimbursement of training expenses regarding entities sent to study abroad without scheduled return.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Education and Training  and the Ministry of Finance for consideration./.

 

PP. THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER

Truong Chi Trung

PP. THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING
DEPUTY MINISTER
Pham Manh Hung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 10/03/2015 hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.735

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!