Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2016 quy định về tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 858/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Thanh
Ngày ban hành: 30/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 858/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 48/TTr-SGD&ĐT ngày 22/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi, xét tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú theo Quy chế, đảm bảo an toàn, chính xác, công bằng và khách quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Thanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này bao gồm: Đối tượng tuyển sinh; điều kiện và hồ sơ dự tuyển; phương thức, phương án tuyển sinh; tuyển thẳng và ưu tiên, khuyến khích; tuyển bổ sung, chuyển học sinh ra khỏi trường phổ thông dân tộc nội trú.

2. Quy định này áp dụng cho việc tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm: Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông các huyện; trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

3. Việc tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú thực hiện đúng theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành và các điều khoản tại qui định này.

Điều 2. Đối tượng tuyển sinh

1. Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số định cư lâu dài tại vùng khó khăn thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai (bản thân và gia đình có hộ khẩu thường trú và định cư từ 36 tháng trở lên, tính đến ngày 15 tháng 8 hàng năm tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo các qui định hiện hành).

2. Tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu hàng năm là người dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai (bản thân và gia đình có hộ khẩu thường trú và định cư từ 36 tháng trở lên, tính đến ngày 15 tháng 8 hàng năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn).

Điều 3. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển

Thực hiện theo Điều 19, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Phương thức, phương án tuyển sinh

1. Phương thức tuyển sinh:

- Đối với cấp trung học cơ sở: Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển (căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở tiểu học và kết quả khảo sát năng lực học sinh).

- Đối với cấp trung học phổ thông: Tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển (theo hướng dẫn tuyển sinh hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo).

2. Phương án tuyển sinh:

- Đối với cấp trung học cơ sở: Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Đối với cấp trung học phổ thông: Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tuyển sinh hàng năm.

Điều 5. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

- Tuyển thẳng: thực hiện theo điểm a, Khoản 3, Điều 20, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chế độ ưu tiên, khuyến khích: giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 6. Tuyển bổ sung, chuyển học sinh ra khỏi trường phổ thông dân tộc nội trú

1. Việc tuyển bổ sung học sinh căn cứ vào chỉ tiêu và số lượng học sinh thực tế có mặt; chỉ tuyển bổ sung vào lớp có số lượng dưới 35 học sinh. Việc tuyển bổ sung chỉ tiến hành vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ II.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, phê duyệt tuyển sinh bổ sung vào các trường phổ thông dân tộc nội trú.

3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển bổ sung:

a) Đối tượng dự tuyển: đảm bảo các qui định tại Điều 2 của qui định này;

b) Điều kiện dự tuyển: xếp loại hạnh kiểm khá, học lực khá trở lên ở năm học liền kề (nếu tuyển bổ sung đầu năm học); xếp loại hạnh kiểm khá, học lực khá trở lên ở học kỳ I (nếu tuyển bổ sung đầu học kỳ II); hoặc được đánh giá hoàn thành, đạt yêu cầu ở năng lực, phẩm chất, các môn học, hoạt động giáo dục.

4. Học sinh học tại trường phổ thông dân tộc nội trú nếu không được lên lớp (sau khi kiểm tra lại các môn học hoặc rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè) phải chuyển sang học tại các trường phổ thông khác theo địa bàn tuyển sinh.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Hàng năm xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Tổ chức công tác tuyển sinh (hướng dẫn tuyển sinh, tổ chức thi, xét tuyển sinh, phê duyệt kết quả tuyển sinh) vào các trường phổ thông dân tộc nội trú theo đúng các quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi, xét tuyển sinh vào trường các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức tốt các kỳ thi, xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú hàng năm./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 858/QĐ-UBND năm 2016 quy định về tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


574

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14