Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 2940/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Thị Hạnh
Ngày ban hành: 12/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2940/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2091/TTr-SGDĐT ngày 11/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Tựu trường sớm nhất ngày 03/9/2020.

2. Tổ chức khai giảng thống nhất trong toàn tinh vào ngày 05/9/2020.

3. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I, học kỳ II và ngày kết thúc năm học như sau:

CẤP HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ 2

KT THÚC NĂM HC

Ngày bắt đu HK

Ngày kết thúc HK

Ngày bắt đầu HK

Ngày kết thúc HK

Mầm non

07/9/2020

(Thứ Hai)

08/01/2021

(Thứ Sáu)

11/01/2021

(Thứ Hai)

21/5/2021

(Thứ Sáu)

28/5/2021

(Thứ Sáu)

Tiểu học

07/9/2020

(Thứ Hai)

08/01/2021

(Thứ Sáu)

11/01/2021

(Thứ Hai)

21/5/2021

(Thứ Sáu)

28/5/2021

(Thứ Sáu)

Trung học

(THCS, THPT)

07/9/2020

(Thứ Hai)

09/01/2021

(Thứ Bảy)

11/01/2021

(Thứ Hai)

22/5/2021

(Thứ Bảy)

29/5/2021

(Thứ Bảy)

GDTX

(THCS, THPT)

07/9/2020

(Thứ Hai)

26/12/2020

(Thứ Bảy)

18/01/2021

(Thứ Hai)

22/5/2021

(Thứ Bảy)

29/5/2021

(Thứ Bảy)

4. Các kỳ thi trong năm học:

a) Thi lập đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT: Ngày 02/10/2020 - 03/10/2020.

b) Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT: Ngày 01/12/2020.

c) Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS: Ngày 05/3/2021.

d) Thi khảo sát lớp 12: Ngày 13/3/2021 - 15/3/2021.

e) Thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, thi tốt nghiệp THPT, thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia, thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Có thông báo riêng sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thi của các cuộc thi, kỳ thi quốc gia.

5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2021. Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 05/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp: đối với tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trước ngày 31/7/2021; đối với giáo dục thường xuyên trước ngày 15/8/2021.

6. Nghỉ Tết Nguyên đán: Từ ngày 08/02/2021 (thứ Hai, ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 20/02/2021 (Thứ Bảy, ngày 09 tháng Giêng).

7. Tổng thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên mầm non, phổ thông là 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động.

8. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ cuối tuần thi được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

9. Trong trường hợp có thiên tai hoặc thời tiết quá khắc nghiệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học và có phương án bố trí học bù để đảm bảo thời gian theo quy định.

10. Cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động ngoài kế hoạch trên phải được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp quản lý. Trường phổ thông tư thục cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông được bổ sung thời gian học tập theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 13/2011/TT-BGDDT ngay 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 2 (thực hiện);
- V
0, V1, các CV NCTH;
- Lưu: VT, GD.
QĐ-40.GD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hạnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.682

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17