Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu: 82/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 12/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016

Thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016; Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ,

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016, ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; tăng cường, mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác tiềm năng trong xã hội, thu hút các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tăng cường sự phối hợp giữa các chủ thể này với các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Việc triển khai thực hiện Đề án phải bảo đảm tính khoa học, khả thi, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia tại cơ sở, ở một số tổ chức xã hội và doanh nghiệp gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng chủ thể để tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn hệ thống.

1.1. Tiến hành khảo sát, đánh giá các mô hình, thiết chế thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cơ sở; thực hiện lồng ghép, hỗ trợ hoạt động, huy động sự tham gia của hội viên Hội Luật gia các cấp, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí, phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng này.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

1.2. Tổ chức mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng tại Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh, nhà tạm lánh, nhà văn hóa khu dân cư, điểm bưu điện văn hóa xã... để thực hiện các hoạt động truyền thông pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí kết hợp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ cho nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Đánh giá tình hình thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp để nhân rộng hệ thống này theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của hệ thống mình và tính hiệu quả, thiết thực của hoạt động.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Nâng cao năng lực cho các cấp hội, các tổ chức xã hội trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

3.1. Biên soạn, xuất bản và cung cấp các tài liệu bổ trợ về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các tổ chức xã hội, với nội dung gắn với đặc thù chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của từng tổ chức.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3.2. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho các luật gia, cán bộ tư vấn của các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức này.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Tăng cường, đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác để thúc đẩy các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

4.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác để triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.2. Xây dựng, ban hành và phổ biến các bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho thành viên của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp, trong đó xác định các tiêu chí về nghĩa vụ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cụ thể nhằm phát huy trách nhiệm xã hội của lực lượng tư vấn viên pháp luật, luật sư, luật gia và các đối tượng có liên quan tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2014.

4.3. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp thường xuyên tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên của các tổ chức nói riêng và cho nhân dân nói chung với hình thức phù hợp từng đối tượng, địa bàn, đa dạng hóa các hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án theo quy định.

2. Sở Tư pháp

Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề ánKế hoạch này; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn các địa phương, các cơ quan liên quan về cơ chế tài chính trong quá trình thực hiện Đề án.

4. Các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

6. Chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố định kỳ hàng năm (trước ngày 15/9) báo cáo kết quả thực hiện Đề án, gửi Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hội Luật gia Việt Nam theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
Hội Luật gia Việt Nam;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh
;
- Lưu VT, NC. (Hà-75)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Bích Việt

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.807
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25