Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tổ chức đại hội Hội Khuyến học các cấp, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình (08/12/2000-08/12/2020)

Số hiệu: 19/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 14/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Thái Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TP VÀ TCHỨC ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC CÁC CẤP, KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH THÁI BÌNH (08/12/2000-08/12/2020)

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có chuyển biến mạnh mẽ; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao; tổ chức Hội Khuyến học được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa phát triển theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả còn một số hạn chế nhất đnh.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Hội Khuyến học tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tchức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hướng dẫn Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và quy định của pháp luật. Tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình (08/12/2000 - 08/12/2020) và Đại hội bảo đm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

- Thực hiện việc tổng kết 05 năm triển khai Quyết định s 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, tổ chức Đại hội thi đua khuyến học theo đúng chỉ đạo của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam.

2. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh hưng dẫn Hội Khuyến học các cấp tổ chức Đại hội bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ.

- Hướng dẫn việc đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhân dịp tổ chức Đại hội Hội khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội thi đua khuyến học theo đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Hội Khuyến học các cấp tổ chức thành công các hoạt động nêu trên.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TW Hội Khuyến học Việt Nam;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- LĐ VP ĐĐBQH, HĐND và
UBND tỉnh;
- Ban Thi đua - Khen thưởng, SNV;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tổ chức đại hội Hội Khuyến học các cấp, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình (08/12/2000-08/12/2020)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.615

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69