Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 336/2001/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Văn Truyền
Ngày ban hành: 12/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 366/2001/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐỢT 1 NĂM 2001 GỒM 55 CÔNG TY NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ THIẾT LẬP QUAN HỆ BUÔN BÁN TRONG LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24 tháng 1 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);
Căn cứ Thông tư 07/BYT-TT ngày 30/3/1991 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đăng ký của công ty nước ngoài được phép xuất, nhập khẩu thuốc nguyên liệu làm thuốc với các tổ chức công ty của nước CHXHCN Việt Nam;
Xét biên bản họp Hội đồng xét doanh nghiệp kinh doanh thuốc của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Ông Cục Trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Công bố danh sách 55 công ty nước ngoài đủ điều kiện được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho người vào Việt Nam thông qua các hợp đồng xuất, nhập khẩu với các doanh nghiệp của Việt Nam (danh sách 55 công ty kèm theo).

Điều 2. Công ty nước ngoài quy định tại Điều 1 có trách nhiệm sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động kinh doanh phù hợp Chính sách Quốc gia về thuốc của Việt Nam, đảm bảo lợi ích sức khoẻ của nhân dân Việt Nam.

2. Chấp hành các quy chế quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc của Bộ Y tế Việt Nam.

3. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo với Bộ Y tế Việt Nam về hoạt động kinh doanh theo định kỳ hàng năm hay đột xuất khi được yêu cầu.

4. Thông báo và xuất trình với Bộ Y tế Việt Nam hồ sơ có liên quan trong các trường hợp sau:

4.1. Thay đổi tên, địa chỉ công ty tại nước sở tại

4.2. Thiết lập hoặc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện tại Việt Nam

4.3. Thay đổi giám đốc hoặc người chịu trách nhiệm về sản xuất, kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

4.4. Tách, sáp nhập hay chấm dứt hoạt động của công ty.

5. Nộp đầy đủ lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Công ty nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 4. Giấy phép cấp cho các công ty quy định tại Điều 1 có giá trị hiệu lực 02 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các doanh nghiệp trực tiếp xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Giám đốc công ty nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Công ty nước ngoài tại Điều 1,
- Viện Kiểm nghiệm, Phân Viện KN,
- Tổng Cục Hải quan,
- Bộ Thương Mại
- Lưu QLD (2b),
-Lưu Pháp chế,
- Lưu trữ

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Truyền

 

DANH SÁCH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Ban hành kèm theo Quyết định số 366 /2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 2 năm 2001

1    Ajinomoto Pharma Co., Ltd.

      Quốc tịch :     Japan

      Địa chỉ:          7-2, Yaesu 2- chome, Chuo-ku, Tokyo

      Điện thoại:      03 5201 1899

      Fax:               03 5201 1715

      E-mail:

2    Alcon Pharmaceuticals Ltd

      Quốc tịch :     Switzerland

      Địa chỉ:          Bosch 69, P.O. Box 62, 6331 Hunenberg, Switzerland

      Điện thoại:      41 41 785 8888

      Fax:               41 41 785 8887

      E-mail:

3    Allergan INC

      Quốc tịch :     USA

      Địa chỉ:          2525 Dupon Drive, Irvine, California 92715, USA

      Điện thoại:      714 246 4500

      Fax:

      E-mail:           www.alergan.com

4    Apotex Inc.

      Quốc tịch :     Canada

      Địa chỉ:          150 Signet Drive Toronto, ON Canada M9L 1T9

      Điện thoại:      416 749 9300

      Fax:               416 401 3810

      E-mail:

5    Aventis Pharma Internartional S.A

      Quốc tịch :     France

      Địa chỉ:          20 Avenue Raymond Aron, 92160 Antony, France

      Điện thoại:      33 1 55 71 71 71

      Fax:               33 1 55 71 45 71

      E-mail:

6    Balkanpharma Holding AD

      Quốc tịch :     Bulgary

      Địa chỉ:          8A, Tzar Osvoboditel Bulv., 1000 Sofia, Bulgary

      Điện thoại:      359 2 980 75 03

      Fax:               359 2 981 03 01

      E-mail:

7    Bayer (Singapore) Pte. Ltd.

      Quốc tịch :     Singapore

      Địa chỉ:          9 Benoi Sector, Singapore 629844

      Điện thoại:      65 261 3389

      Fax:               65 266 4866

      E-mail:

8    Beaufour Ipsen International

      Quốc tịch :     France

      Địa chỉ:          42 Rue du Docteur Blanche, 75016 Paris, France

      Điện thoại:      33 1 44 30 43 43

      Fax:               33 1 47 55 84 44

      E-mail:           contact.bii@beaufour-ipsen.com

9    Bristol-Myers Squibb Company

      Quốc tịch :     USA

      Địa chỉ:          1 Squibb Dr., NewBrunswick-NJ00903

      Điện thoại:      609 252 3600

      Fax:               609 252 6429

      E-mail:

10   Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

      Quốc tịch :     Germany

      Địa chỉ:          Byk-Gulden - Str.2 D-78467 Konstanz, Germany

      Điện thoại:      4975 31842541 /2350

      Fax:               49 7531 842474

      E-mail:

11   Cavi-Medic

      Quốc tịch :     Canada

      Địa chỉ:          2136 Rue De la Province, Longueuil (PQ), Canada J4G 1R7

      Điện thoại:      450 677 6373

      Fax:               450 677 7352

      E-mail:           cavimedic@videotron.ca

12   Cheil Jedang Corporation (C J Corporation)

      Quốc tịch :     Korea

      Địa chỉ:          Cheil Bldg, 500, 5-GA Namdaemoon-no, Chung-Ku Seoul, 100-095, Korea

      Điện thoại:      02 7268 114

      Fax:               02 7268 929

      E-mail:           www.dreammart.com

13   Cosmephar International

      Quốc tịch :     France

      Địa chỉ:          77 bis Vaillant Couturior, 93130 Noisy le Sec, France

      Điện thoại:      (1) 48 46 14 39

      Fax:               (1) 48 40 83 95

      E-mail:

14   E. DENK OHG

      Quốc tịch :     Germany

      Địa chỉ:          Prinzregentenstr. 79, 81675 Muechen/Germany

      Điện thoại:      49 89 457 472 60

      Fax:               49 89 457 472 89

      E-mail:           pharma@denkpharma.com

15   Egis Pharmaceuticals Ltd.

      Quốc tịch :     Hungary

      Địa chỉ:          1106 Budapest, Keresztu ri ut 30-38, Hungary

      Điện thoại:      36 1 365 5555

      Fax:               36 1 265 5529

      E-mail:

16   Eli Lilly Asia, Inc

      Quốc tịch :     USA

      Địa chỉ:          Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana, USA

      Điện thoại:      (1) 317 276 2000

      Fax:               (1) 317 276 1294

      E-mail:

17   FH Fauding & Co., Ltd.

      Quốc tịch :     Australia

      Địa chỉ:          115 Sherriff Str., Underdale, South Australia 5032, Australia

      Điện thoại:      61 -8 8205 6500

      Fax:               61 - 8 8234 5648

      E-mail:

18   Glaxo wellcome Singapore Pte. Ltd.

      Quốc tịch :     Singapore

      Địa chỉ:          150 Beach Road # 21 00 Gateway West Singapore, 189720

      Điện thoại:      65 291 6070

      Fax:               65 291 97 37

      E-mail:

19   Green Cross Vaccine Corporation

      Quốc tịch :     Korea

      Địa chỉ:          303 Bojung-ri, Koosung- eup, Yongin, Korea

      Điện thoại:      (82) 331 260 9300

      Fax:               (82) 331 260 9400

      E-mail:

20   Hana Pharm Co., Ltd.

      Quốc tịch :     Korea

      Địa chỉ:          Suite 907 - 3, Bando B/D, 946 - 18, Dogok - Dong Kangnam-Ku, Seoul, Korea

      Điện thoại:      82 2 577 76667

      Fax:               82 2 577 6003

      E-mail:

21   Heinrich Mack Nachf GmbH & Co., KG

      Quốc tịch :     Germany

      Địa chỉ:          Pfizer 1, 76139 Karlsruhe, Germany

      Điện thoại:      49 721 6101-02

      Fax:               49 721 6101 534

      E-mail:

22   Hexal AG

      Quốc tịch :     Gerrmany

      Địa chỉ:          Industriestrasse 25, D-83607 Holzkinchen, Gerrmany

      Điện thoại:      08 024/908-0

      Fax:               08024/908-290

      E-mail:

23   Jenapharm GmbH & Co., KG

      Quốc tịch :     Germany

      Địa chỉ:          Otto-Schott-Strasse 15, 07745 Jena, Germany

      Điện thoại:      49 3641 646540

      Fax:               49 3641 64 66 90

      E-mail:

24   Korea Green Cross Corp.

      Quốc tịch :     Korea

      Địa chỉ:          303 Bojung-Ri, Koosung-Myun, Yongin 449-910, Korea

      Điện thoại:      82 331 260 9300

      Fax:               82 331 260 9400

      E-mail:           into@greencross.com

25   Kunming Dianhong Medical Co., Ltd.

      Quốc tịch :     China

      Địa chỉ:          Guan Yin Si, Huang Tu Po, Kunming, China

      Điện thoại:      86 871 5355 179

      Fax:               86 871 5356 916

      E-mail:

26   L.B.S Laboratory Ltd.

      Quốc tịch :     Thailand

      Địa chỉ:          602 Soipanichanant, Sukhumvit 71, Bangkok 1010, Thailand

      Điện thoại:      662 3924082

      Fax:               662 391 7122

      E-mail:

27   Les Laboratoires Servier

      Quốc tịch :     France

      Địa chỉ:          22 Rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine, France

      Điện thoại:      01 55 72 60 00

      Fax:               01 47 38 27 39

      E-mail:

28   Lifepharma S.p.A

      Quốc tịch :     Italy

      Địa chỉ:          Via Dei Lavoratori 54, 20092 Cinicello Balsamo (Molan)-Italy

      Điện thoại:      39 02 644 33 019

      Fax:               39 02 644 32 414

      E-mail:           dmke-regulatory@italfarmaco.com

29   Lisapharma SPA

      Quốc tịch :     Italy

      Địa chỉ:          Via Licinio 11-22036 Erba (Como) Italy

      Điện thoại:      39 031 641257

      Fax:               39 031 64 1182

      E-mail:

30   Medimpex Trading Co., Ltd.

      Quốc tịch :     Hungary

      Địa chỉ:          1134 Budapest XIII, Lehel ut. 11, Hungary

      Điện thoại:      36 1 270 0411

      Fax:               36 1 344 2160

      E-mail:

31   Meiwa Corporation

      Quốc tịch :     Japan

      Địa chỉ:          3rd Floor, Shin Tokyo Building, 3-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8311,

      Japan

      Điện thoại:

      Fax:

      E-mail:

32   Merck Sharp & Dohme (I.A) Corp.

      Quốc tịch :     Singapore

      Địa chỉ:          300 Beach Road, # 13-02 The Concourse, Singapore

      Điện thoại:      65 2967772

      Fax:               65 2960005

      E-mail:

33   Nichiiko Pharmaceutical Co., Ltd.

      Quốc tịch :     Japan

      Địa chỉ:          1-6-21 Sogawa Toyama-Shi, 930-0083, Japan

      Điện thoại:      81 764 32 21 21

      Fax:               81 764 43 1666

      E-mail:           webmaster@nichiiko.co.jp

34   Norgine Pharma

      Quốc tịch :     France

      Địa chỉ:          23, avenue de Neuilly, 75 116 Paris, France

      Điện thoại:      01 44 17 48 88

      Fax:               01 44 17 48 96

      E-mail:           norginepharma@mplazanet.com

35   O.P.V (Overseas) Limited

      Quốc tịch :

      Địa chỉ:          Flat 2503 Bank of American Tower, 12 hartcourt Road, Central Hongkong

      Điện thoại:      852 2525 2141

      Fax:               852 2810 4196

      E-mail:           cclhk@ibm.net

36   Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

      Quốc tịch :     Japan

      Địa chỉ:          2-9 Kanda Tsukasa-Cho Chiyoda-Ku, Tokyo 101 - 8535, Japan

      Điện thoại:      81 3 3292 0021

      Fax:               81 3 3295 2058

      E-mail:

37   Pharmacia & Upjohn Asia Limited

      Quốc tịch :     China (Hongkong)

      Địa chỉ:          18/F, Allied Kajima Building 138 Gloucester Road, Wanchai, Hongkong

      Điện thoại:      852 2598 4988

      Fax:               852 2598 4912

      E-mail:

38   Pierre Fabre Medicament

      Quốc tịch :     France

      Địa chỉ:          45 Place Abel Gance-92654 Boulogne Cedex, France

      Điện thoại:      (1) 49 10 80 00

      Fax:               (1) 49 10 97 12

      E-mail:

39   Purzer Pharmaceutical Co., Ltd.

      Quốc tịch :     Taiwan

      Địa chỉ:          7Fl No. 4 Alley 7, Lane 225, Mintsu w. Rd, Taipei, Taiwan, R.O.C

      Điện thoại:      886 2 2598 2593

      Fax:               886 2 2592 1722

      E-mail:

40   Robinson Pharma

      Quốc tịch :     USA

      Địa chỉ:          2638 S Croddy way Santa Ana, Califonia 92704, USA

      Điện thoại:      714 241 0235

      Fax:               714 752 6066

      E-mail:

41   Rohto Pharmaceutical Company Limited.

      Quốc tịch :     Japan

      Địa chỉ:          1-8-1 Tatsumi-nishi, Ikuno-ku, Osaka 5448666, Japan

      Điện thoại:      81 6 6758 9812

      Fax:               81 6 6758 9820

      E-mail:

42   Rudolf Lietz, INC.

      Quốc tịch :     Phillippines

      Địa chỉ:          142 Legaspi Street Legaspi Village, Makati, Metro Manila, Philippines

      Điện thoại:      63 2 819 06 31

      Fax:               63 2 819 57 69

      E-mail:           lietz@lietz.com

43   S I A (Tenamyd Canada) INC

      Quốc tịch :     Canada

      Địa chỉ:          640 Marlatt Strêt, St. Laurent, P.Q., H4M2H3, Canada

      Điện thoại:      514 748 1654

      Fax:               514 748 1654

      E-mail:

44   Samsung Corporation

      Quốc tịch :     Korea

      Địa chỉ:          Taepyung-Ro Bldg., 310, 2-Ka, Taepyung-Ro, Chung-ku, Seoul Korea

      Điện thoại:      82 2 3706 1932/1897

      Fax:               82 2 3706 1907/1376

      E-mail:           yoonsb@samsungcorp.com

45   Schweizerhall Pte Ltd

      Quốc tịch :     Singapore

      Địa chỉ:          350 Orchard Road # 16-05 Show House, Singapore

      Điện thoại:      73 75 844

      Fax:               73 31 557

      E-mail:           fchem@ssipteltd.com.sg

46   Shunfeng Pharmaceutical Company Ltd.

      Quốc tịch :     China

      Địa chỉ:          Desheng Dist, Shunde city, Guangdong Province, China

      Điện thoại:      86 765 2291185

      Fax:               86 765 229 1185

      E-mail:

47   Slovakofarma A.S

      Quốc tịch :     Slovak Repulic

      Địa chỉ:          Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovak Repulic

      Điện thoại:      421/804/7300888

      Fax:               421/804/7300888

      E-mail:

48   SmithKline Beecham (Singapore) Pte. Ltd

      Quốc tịch :     Singapore

      Địa chỉ:          501 Orchard road, 13-01 Wheelock Place, Singapore 238880

      Điện thoại:      65 735 1115

      Fax:               65 735 1116

      E-mail:

49   Stephen Hunter Pty. Ltd.

      Quốc tịch :     Australia

      Địa chỉ:          18 Lancaster Street, Ingleburn NSW 2565 Australia

      Điện thoại:      612 9829 2111

      Fax:               612 98292112

      E-mail:           mgt@stephenhunter.com.au

50   Sudo Pharm. IND. Co., Ltd.

      Quốc tịch :     Korea

      Địa chỉ:          5th Fl. Leaders BD, 1599-11, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea

      Điện thoại:      82 2 582 4211

      Fax:               82 2 582 5666

      E-mail:

51   Sumitomo Corporation

      Quốc tịch :     Japan

      Địa chỉ:          Sumisho Nishichiko Bldg, 3-11-1, Kandanishichiko, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

      Điện thoại:      81 3 3296 3565

      Fax:               81 3 3296 3565

      E-mail:

52   Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.

      Quốc tịch :     Japan

      Địa chỉ:          Uchihonmachi 3-34-14, Suita City, Osaka, Japan 564 0032

      Điện thoại:      81 6 6382 3100

      Fax:               81 6 6382 1152

      E-mail:

53   Unico Alliance Co., Ltd.

      Quốc tịch :     China (Hongkong)

      Địa chỉ:          Unit 1007, Tower B, Seaview Estate, 2-8 Watson Road, North Point, Hongkong

      Điện thoại:      852 2510 7222

      Fax:               852 2510 7898

      E-mail:

54   Y. S. P. Industries (M) SDN.BHD

      Quốc tịch :     Malaysia

      Địa chỉ:          No. 18, Jalan Wan Kadir, Taman Tun Dr. Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia

      Điện thoại:      603 7727 6390

      Fax:               603 7727 6701

      E-mail:           ylc@yspi.po.my

55   Yunnan Kunhua General Trading Corporation

      Quốc tịch :     China

      Địa chỉ:          No. 4 Wacangzhuuang, Dongfeng Road, West Kunming, Yunnan, P.R.C

      Điện thoại:      86 871 362 1176

      Fax:               86 871 3633634

      E-mail:

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 336/2001/QĐ-BYT công bố danh sách đợt 1 ngày 12/02/2001 gồm 55 công ty nước ngoài đăng ký thiết lập quan hệ buôn bán trong lĩnh vực dược phẩm với doanh nghiệp của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.759

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!