Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3086/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 30/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3086/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY GIẤY TÂN MAI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY TÂN MAI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-TCKT ngày 18 tháng 8 năm 2005 và số 2775/QĐ-TCKT ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc xác định giá trị Công ty Giấy Tân Mai thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam để cổ phần hóa;
Xét đề nghị của Tổng công ty Giấy Việt Nam (Công văn số 2163/CV-HĐQT ngày 22 tháng 9 năm 2005), Phương án cổ phần hóa Công ty Giấy Tân Mai và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 29 tháng 9 năm 2005;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Giấy Tân Mai (công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Giấy Việt Nam) với nội dung chính như sau:

1. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Giấy Tân Mai,

- Tên giao dịch quốc tế: TANMAI PAPER JOINT STOCK COMPANY;

- Tên viết tắt: GTM;

- Trụ sở chính: Khu phố 1, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Công ty cổ phần Giấy Tân Mai có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại giấy, xenluylo, các sản phẩm từ giấy, nguyên liệu giấy, dăm mảnh, hóa chất, vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành giấy;

- Trồng rừng nguyên liệu giấy, sản xuất cây giống, khảo sát và thiết kế lâm sinh;

- Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về giấy và lâm sinh;

- Kinh doanh địa ốc và dịch vụ khu du lịch sinh thái;

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 348.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng chẵn).

b) Cổ phần phát hành lần đầu là: 348.000.000.000 đồng, tương ứng với 34.800.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 20.880.000 cổ phần, chiếm 60,0% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 2.019.300 cổ phần, chiếm 5,8% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 2.784.000 cổ phần, chiếm 8,0% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 9.116.700 cổ phần, chiếm 26,2% vốn điều lệ.

5. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.050 đồng/ cổ phần.

Cơ quan bán đấu giá cổ phần: Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) tại Trung tâm giao dịch chứng khóan Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Ưu đãi cho người lao động và nhà đầu tư chiến lược:

a) Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 1.608 lao động trong doanh nghiệp là 2.019.300 cổ phần, danh sách theo Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp.

b) Nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần Đồng Nai (địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được mua ưu đãi 2.784.000 cổ phần.

7. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hóa: 1.743 người;

- Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 1.519 người;

- Tổng số lao động dôi dư là: 224 người. Trong đó, theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP: 197 người, theo Bộ Luật lao động: 27 người.

8. Phương án đào tạo lại người lao động để chuyển sang Công ty cổ phần:

- Tổng số lao động cần đào tạo lại: 500 người;

- Dự toán kinh phí đào tạo lại: 1.050.000.000 đồng.

9. Tổng giám đốc Công ty Giấy Tân Mai chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế cần thiết của Công ty và thực hiện quyết toán theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ có trách nhiệm chỉ đạo Tổng công ty Giấy Việt Nam và Công ty Giấy Tân Mai tiến hành bán cổ phần, quyết toán chi phí cổ phần hóa, ưu đãi cho người lao động và nhà đầu tư chiến lược, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư và đào tạo lại lao động theo quy định; tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Công ty cổ phần và thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Công ty thành Công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc Công ty Giấy Tân Mai có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Giấy Tân Mai và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giấy Tân Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ LĐTB và XH;
- Bộ Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Xuân KhuVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3086/QĐ-BCN ngày 30/09/2005 phê duyệt phương án và chuyển Công ty Giấy Tân Mai thành Công ty cổ phần Giấy Tân Mai do Bộ Công nghiệp ban hành do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.901

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!