Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/QĐ-UBND Chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Kết luận 14-KL/TU và Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 24/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 09/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ, KẾT LUẬN SỐ 14-KL/TU NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2016 HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA VI VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2016/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHÓA VI VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Kết luận số 14-KL/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 22/SKHĐT-TH ngày 05 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

2. Kết luận số 14-KL/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI;

3. Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trình

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ, KẾT LUẬN SỐ 14-KL/TU NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA VI VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2016/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VI VỀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Kết luận số 14-KL/TU ngày 05/12/2016 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng Chương trình hành động và yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 như sau:

I. Mục tiêu

Xác định cụ thể nhiệm vụ của từng ngành, địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ, Kết luận số 14-KL/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI và Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI.

II. Các nhiệm vụ chủ yếu

1. Về phát triển kinh tế

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

b) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ.

- Đôn đốc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hạ tầng đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 và khu công nghiệp Đá Bạc. Thúc đẩy việc triển khai đầu tư dự án Hóa dầu Long Sơn.

- Hoàn thành Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2035.

c) Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Trung ương bổ sung quy hoạch khu công nghiệp công nghệ cao.

- Chuẩn bị các thủ tục cần thiết để trình cấp có thẩm quyền thành lập khu công nghiệp công nghệ cao.

d) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

- Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 trung tâm dịch vụ hậu cần cảng Cái Mép Hạ.

- Hoàn thành Đề án thành lập Ban Quản lý cảng biển và logistics.

đ) Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch giai đoạn 2016-2020.

- Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch chất lượng cao. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao.

- Hoàn thành công tác xây dựng bản đồ du lịch.

e) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 khu Núi Dinh.

g) UBND huyện Đất Đỏ và UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan triển khai việc di dời các cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư, khu đô thị vào các khu chế biến hải sản tập trung tại Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

h) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

- Hoàn thành phương án di dời các cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư, khu đô thị vào các khu chế biến hải sản tập trung tại Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

- Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

- Hoàn thành và triển khai thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Hoàn thành đề án xây dựng Trung tâm nghề cá của tỉnh gắn với khu chế biến hải sản tập trung tại thành phố Vũng Tàu.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản; rà soát diện tích nuôi trồng thủy sản, đảm bảo các điều kiện nuôi an toàn, nhất là các hoạt động nuôi thủy sản trên sông, trên biển.

- Tổ chức thực hiện Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

- Đẩy mạnh công tác trồng rừng, nhất là khu vực Bình Châu - Phước Bửu, rừng ngập mặn, cây xanh trong đô thị và trong các khu công nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp

a) Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dự án và cơ chế chính sách thu hút đầu tư theo các hình thức đối tác công tư (PPP) và các hình thức khác cho một số dự án có quy mô lớn như: nạo vét kênh mương Bến Đình, cầu Phước An, một số dự án hạ tầng giao thông,...

b) Đầu tư của doanh nghiệp:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút và quản lý đầu tư của doanh nghiệp đến năm 2020.

+ Triển khai thực hiện chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến 2030.

+ Tổ chức xúc tiến đầu tư theo danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đến năm

2020 đã được phê duyệt, trong đó tập trung lĩnh vực dịch vụ logistics, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào một số dự án như: hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao; trung tâm dịch vụ hậu cần cảng Cái Mép Hạ; đầu tư logistics trong các khu công nghiệp; khu vui chơi, giải trí cho sĩ quan, thủy thủ làm việc trên tàu biển tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải; khu Núi Dinh; khu Safari;...

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thu hồi và tổ chức kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư mới vào khu đất Paradise.

+ Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

+ Tăng cường công tác hậu kiểm để kịp thời đôn đốc, xử lý đối với những dự án chậm triển khai.

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đất đai, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai và môi trường để sớm triển khai đầu tư dự án.

- UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai và môi trường để sớm triển khai đầu tư dự án.

c) Về phát triển doanh nghiệp:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Triển khai cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện cổ phần hóa theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã theo các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020 của Chính phủ.

3. Về thu, chi ngân sách

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chi, bảo đảm tiết kiệm.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh tổ chức bán đấu giá các trụ sở tại thành phố Vũng Tàu.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2017.

- Nghiên cứu quy định các doanh nghiệp có lợi trực tiếp hoặc được giao khai thác, sử dụng các công trình, dự án được đầu tư từ ngân sách có nghĩa vụ đóng góp hoặc hoàn vốn đã đầu tư cho ngân sách.

- Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, đảm bảo theo hướng tăng tính tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp, giảm dần sự lệ thuộc vào ngân sách nhà nước.

- Rà soát các chương trình, đề án của tỉnh để tránh trùng lắp và đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án có hiệu quả và dừng việc triển khai các chương trình, đề án không có hiệu quả.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành thí điểm trái phiếu chính quyền địa phương xanh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh tổ chức bán đấu giá các khu đất công.

c) Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao.

4. Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao và đảm bảo an sinh xã hội

a) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường kiểm soát, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm không xảy ra dịch bệnh trên diện rộng.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị tại các cơ sở y tế công lập. Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và tăng cường kiểm tra, đánh giá nhằm cải thiện chất lượng bệnh viện.

- Triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bệnh viện Bà Rịa trở thành bệnh viện văn minh thân thiện, hiện đại.

- Tiếp tục chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế; đề án “Thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế”.

- Tăng cường giáo dục y đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của nhân viên y tế.

- Thực hiện có hiệu quả đề án bảo hiểm y tế toàn dân theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Tổ chức Hội thảo đánh giá việc áp dụng mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030.

c) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tiếp tục thực hiện chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014 - 2020.

- Xây dựng và triển khai: Chương trình thu hút và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017 - 2020.

- Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020.

d) Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Thực hiện cắm mốc thực địa khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch trùng tu tôn tạo các di tích gắn với phát triển du lịch.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017.

- Hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

- Xây dựng và triển khai Đề án xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao giai đoạn 2017 - 2022.

- Tiếp tục triển khai các nội dung chương trình hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn tỉnh và đề án đào tạo vận động viên thành tích cao giai đoạn 2016-2020.

đ) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Hoàn thành và triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sàn giao dịch việc làm, nghiên cứu xây dựng ngân hàng lao động để kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

- Triển khai đề án đổi mới công tác cai nghiện; tăng cường công tác rà soát việc tiếp nhận đối tượng nghiện vào Trung tâm.

- Rà soát các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, chú trọng các giải pháp giảm nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều.

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em.

- Tăng cường quản lý việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

e) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hoàn thành quy hoạch các nhà mẫu giáo tại khu nhà ở công nhân. g) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

h) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Đề xuất phương án hình thành các điểm cung cấp vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng, hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng đề án hệ thống các địa điểm cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai sử dụng hiệu quả thiết bị kiểm tra chất lượng thực phẩm tại các chợ.

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh; chú trọng quản lý chất lượng vật tư đầu vào như giống, phân bón, chế phẩm chuyên dùng, chuyên ngành,... đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Tăng cường hướng dẫn địa phương quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ.

i) Ban Dân tộc chủ trì, trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

k) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh chính sách xã hội hóa đối với các lĩnh vực bằng nhiều hình thức thiết thực như liên doanh, liên kết, cho thuê...

5. Về quản lý quy hoạch, tài nguyên và bảo vệ môi trường

a) Về quy hoạch:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các thủ tục và tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2025; Quy hoạch tuyến hành lang kinh tế dọc Quốc lộ 51 và sông Thị Vải; Quy hoạch hành lang kinh tế dọc đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Bình Châu.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh.

+ Triển khai phương án quy hoạch 06 cụm đất hành chính của tỉnh tại thành phố Vũng Tàu.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát và điều chỉnh một số quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực khác.

- UBND thành phố Vũng Tàu và UBND thành phố Bà Rịa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu lựa chọn một số tuyến đường của thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa đề xuất lập thiết kế đô thị và ban hành quy chế quản lý theo thiết kế đô thị.

b) Về quản lý tài nguyên:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Xây dựng danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất 2017, 2018.

+ Lập danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017, 2018.

+ Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh lại định mức tái định cư bằng tiền cho phù hợp với từng địa bàn để khuyến khích người dân lựa chọn hình thức này, thúc đẩy việc triển khai các dự án.

+ Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và quy định khoanh vùng các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác đóng cửa mỏ khoáng sản.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

+ Xây dựng cơ chế, chính sách để khai thác có hiệu quả quỹ đất hai bên các tuyến đường lớn đã và sẽ đầu tư.

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát quỹ đất công do ngành, địa phương quản lý, trên cơ sở đó đánh giá việc sử dụng đất công, đề ra phương án sử dụng hiệu quả báo cáo UBND tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm nhu cầu về trụ sở cho các khu phố, thôn, ấp hoạt động.

c) Về bảo vệ môi trường:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại: khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; khu chế biến hải sản Tân Hải (huyện Tân thành); khu chế biến hải sản tại phường 12 và khu vực Cửa Lấp (thành phố Vũng Tàu); các cơ sở chăn nuôi trong khu dân cư.

+ Tham mưu UBND tỉnh xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nằm trong Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung danh mục phải xử lý triệt để đến năm 2020.

+ Nghiên cứu xây dựng phương án lắp đặt hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước và không khí tại các khu vực nhạy cảm về môi trường, các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở có nguồn nước thải, khí thải lớn.

+ Tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước.

- UBND thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu Bến Đình.

- UBND thành phố Bà Rịa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Làng nghề sản xuất bún Long Kiên và bãi rác cống Trắng.

- UBND huyện Long Điền chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực ao Hải Hà.

- UBND huyện Côn Đảo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục để đầu tư xử lý rác Côn Đảo tại Bãi Nhát.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

+ Hỗ trợ và đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành việc di dời phân xưởng nhuộm của nhà máy sản xuất Meisheng Textiles từ Cụm công nghiệp Ngãi Giao về KCN Mỹ Xuân A2 và nhà máy xử lý rác công nghiệp của Công ty TNHH Sông Xanh vào khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

+ Hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt mới của Công ty cổ phần Môi trường xanh Bảo Ngọc trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên để thực hiện di dời trong năm 2018.

+ Hỗ trợ nhà đầu tư sớm triển khai dự án khu liên hợp xử lý chất thải tại xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn doanh nghiệp đầu tư Nhà máy xử lý rác tại Côn Đảo.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành và triển khai dự án nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu.

6. Về cải cách hành chính

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Triển khai kế hoạch thí điểm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện.

- Triển khai phần mềm chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức phong trào thi đua trong giải quyết thủ tục hành chính, không làm trễ hẹn hồ sơ của các cá nhân và tổ chức.

- Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Xây dựng Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tham mưu về cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án “Ngân hàng nguồn nhân lực” của tỉnh.

7. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân, thanh tra, khiếu nại, tố cáo

a) Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác xác minh, giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh và các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng.

b) Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Củng cố và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ở các ngành các cấp, đặc biệt là công tác theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Giải quyết dứt điểm các khiếu nại liên quan đến Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

8. Về quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo vệ an toàn các mục tiêu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

- Hoàn thành công tác tuyển quân; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng.

- Triển khai thực hiện Đề án xây dựng Khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo; Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tiếp tục ngăn chặn làm giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội.

c) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tai nạn giao thông giai đoạn 2017 - 2021.

đ) Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan:

- Quản lý, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thế trận biên phòng tại địa phương vững mạnh.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, và Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc phòng Quy định thực hiện một số điều Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người và phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

đ) Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy và các đơn vị có liên quan theo dõi sát diễn biến và triển khai kịp thời công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

9. Về đối ngoại

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác đối ngoại của tỉnh đến năm 2020 và Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017.

- Tăng cường quản lý đối với các đoàn khách nước ngoài và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tại tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá tất cả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các đối tác để tiếp xúc, đàm phán, ký kết với các đối tác mới có năng lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

10. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan thông tin kịp thời, đầy đủ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội đến toàn thể nhân dân.

2. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, công tác chỉ đạo điều hành thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước và của cán bộ, công chức.

III. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.

- Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cùng với tình hình chung của ngành, địa phương gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê để tổng hợp báo cáo.

2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh./.

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ

I

Về phát triển kinh tế

 

 

 

1

Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý I/2017

2

Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý I/2017

3

Tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý II/2017

4

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

 

 

 

 

5

Đôn đốc, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hạ tầng đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 và khu công nghiệp Đá Bạc. Thúc đẩy việc triển khai đầu tư dự án Hóa dầu Long Sơn

Sở Công thương

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

6

Hoàn thành Đề án hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hiệp định thương mại tự do giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2035

Sở Công thương

Các đơn vị liên quan

Quý IV/2017

7

Tham mưu, đề xuất UBND tnh kiến nghị Trung ương bổ sung quy hoạch khu công nghiệp công nghệ cao

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Sở Công thương và các đơn vị có liên quan

Quý II/2017

8

Hoàn thành các thủ tục thành lập khu công nghiệp công nghệ cao

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Các đơn vị liên quan

Quý IV/2017

9

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020

Sở Giao thông Vận tải

Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tân Thành, thành phố Vũng Tàu và các đơn vị liên quan

Quý II/2017

10

Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 trung tâm dịch vụ hậu cần cảng Cái Mép Hạ

Sở Giao thông Vận tải

Sở Xây dựng, UBND huyện Tân Thành và các đơn vị liên quan

Quý IV/2017

11

Hoàn thành Đề án thành lập Ban Quản lý cảng biển và logistics

Sở Giao thông vận tải

Các đơn vị liên quan

Quý II/2017

12

Tổ chức thực hiện Kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch giai đoạn 2016-2020

Sở Du lịch

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

13

Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch chất lượng cao

Sở Du lịch

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý I/2017

14

Đề xuất UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao

Sở Du lịch

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý II/2017

15

Hoàn thành công tác xây dựng bản đồ du lịch

Sở Du lịch

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý IV/2017

16

Hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 khu Núi Dinh

Sở Xây dựng

UBND huyện Tân Thành, UBND thành phố Bà Rịa và các đơn vị liên quan

Quý IV/2017

17

Trin khai việc di dời các cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư, khu đô thị vào các khu chế biến hải sản tập trung tại Đất Đỏ và Xuyên Mộc

UBND huyện Đất Đỏ và UBND huyện Xuyên Mộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

18

Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển trang trại trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý 1/2017

19

Hoàn thành phương án di dời các cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư, khu đô thị vào các khu chế biến hải sản tập trung tại Đất Đỏ và Xuyên Mộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND huyện Đất Đỏ, UBND huyện Xuyên Mộc và các đơn vị có liên quan

Quý 11/2017

20

Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

21

Hoàn thành Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các đơn vị liên quan

Quý I/2017

22

Đề xuất phương án hình thành các điểm cung cấp vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng, hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng hệ thng các địa điểm cung cấp thực phẩm sạch cho người tiêu dùng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

23

Hoàn thành đề án xây dựng Trung tâm nghề cá của tỉnh gắn với khu chế biến hải sản tập trung tại thành phố Vũng Tàu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Xây dựng, UBND thành phố Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan

Quý I/2017

24

Tăng cường công tác quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản; rà soát diện tích nuôi trồng thủy sản, đảm bảo các điều kiện nuôi an toàn, nhất là các hoạt động nuôi thủy sản trên sông, trên biển

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

25

Thực hiện Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND huyện Xuyên Mộc và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

26

Đẩy mạnh công tác trồng rừng, nhất là khu vực Bình Châu - Phước Bửu, rừng ngập mặn, cây xanh trong đô thị và trong các khu công nghiệp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

27

Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

II

Về đầu tư và phát triển doanh nghiệp

 

 

 

1

Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

2

Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dự án và cơ chế chính sách thu hút đầu tư theo các hình thức đối tác công tư (PPP) và các hình thức khác cho một số dự án có quy mô lớn như: nạo vét kênh mương Bến Đình, cầu Phước An, một số dự án hạ tầng giao thông,...

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý I/2017

3

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút và quản lý đầu tư của doanh nghiệp đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý II/2017

4

Triển khai thực hiện Chiến lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn đến 2020, tầm nhìn đến 2030

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

5

Tổ chức xúc tiến đầu tư theo danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đến năm 2020 đã được phê duyệt, trong đó tập trung lĩnh vực dịch vụ logistics, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào một số dự án như: hạ tầng khu công nghiệp công nghệ cao; trung tâm dịch vụ hậu cần cảng Cái Mép Hạ; đầu tư logistics trong các khu công nghiệp; khu vui chơi, giải trí cho sĩ quan, thủy thủ làm việc trên tàu biển tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải; khu Núi Dinh; Khu Safari;...

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

6

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện thu hồi và tổ chức kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư mới vào khu đất Paradise

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND thành phố Vũng Tàu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan

Quý 11/2017

7

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gcác khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

8

Tăng cường công tác hậu kiểm để kịp thời đôn đốc, xử lý đối với những dự án chậm triển khai

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

9

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

10

Rà soát, kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đất đai, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai và môi trường để sớm triển khai đầu tư dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

11

Rà soát, kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thẩm định Kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về đất đai và môi trường để sớm triển khai đầu tư dự án

UBND các huyện, thành phố

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

12

Triển khai cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện cổ phần hóa theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

Năm 2017

13

Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính và các đơn vị liên quan

Năm 2017

14

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

15

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ hợp tác xã theo các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015 - 2020 của Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Liên minh hợp tác xã và các đơn vị liên quan

Quý I/2017

III

Về thu, chi ngân sách

 

 

 

1

Tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế và các đơn vị liên quan

Quý 1/2017

2

Tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách nhà nước

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động chi, bảo đảm tiết kiệm

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh tổ chức bán đấu giá các trụ sở tại thành phố Vũng Tàu

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2017

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

Quý III/2017

6

Nghiên cứu quy định các doanh nghiệp có lợi trực tiếp hoặc được giao khai thác, sử dụng các công trình, dự án được đầu tư từ ngân sách có nghĩa vụ đóng góp hoặc hoàn vốn đã đầu tư cho ngân sách

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

Quý III/2017

7

Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, đảm bảo theo hướng tăng tính tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp, giảm dần sự lệ thuộc vào ngân sách nhà nước

Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

8

Tiếp tục rà soát, đề xuất UBND tỉnh tổ chức bán đấu giá các khu đất công

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

9

Rà soát các chương trình, đề án của tỉnh để tránh trùng lắp và đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo, đề xuất UBND tình tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án có hiệu quả và dừng việc triển khai các chương trình, đề án không có hiệu quả

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

Quý II/2017

10

Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao

Cục thuế, Cục Hải quan

 

Thường xuyên

IV

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao và đảm bảo an sinh xã hội

 

 

 

1

Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2017

2

Tăng cường kiểm tra, giám sát về vệ sinh và an toàn thực phẩm

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3

Tổ chức triển khai công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm không xảy ra dịch bệnh trên diện rộng

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, điều trị tại các cơ sở y tế công lập

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và tăng cường kiểm tra, đánh giá nhằm cải thiện chất lượng bệnh viện

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

6

Triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bệnh viện Bà Rịa trở thành bệnh viện văn minh thân thiện, hiện đại

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

7

Tiếp tục chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế; đề án “Thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế”

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

8

Thực hiện có hiệu quả Đề án Bảo hiểm y tế toàn dân theo Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

9

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 31/12/2015 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

10

Tổ chức Hội thảo đánh giá việc áp dụng mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2017

11

Hoàn thành Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2017

12

Tiếp tục thực hiện Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

13

Xây dựng Chương trình thu hút và hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Quý II/2017

14

Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị liên quan

Quý II/2017

15

Thực hiện cắm mốc thực địa khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Năm 2017

16

Xây dựng Kế hoạch trùng tu tôn tạo các di tích gắn với phát triển du lịch

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý I/2017

17

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý ii/2017

18

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cấp xã

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

19

Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp năm 2017

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2017

20

Hoàn thành Đề án thành lập Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

Các đơn vị liên quan

Quý II/2017

21

Xây dựng Đề án xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao giai đon 2017 - 2022

Sở Văn hóa và Thể thao

Các đơn vị liên quan

Quý IV/2017

22

Tiếp tục triển khai các nội dung Chương trình hành động thực hiện thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 trên địa bàn tỉnh và Đề án đào tạo vận động viên thành tích cao giai đoạn 2016 - 2020

Sở Văn hóa và Thể thao

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

23

Hoàn thành quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2017

24

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sàn giao dịch việc làm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

25

Nghiên cứu xây dựng ngân hàng lao động để kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các đơn vị liên quan

Quý III/2017

26

Triển khai đề án đổi mới công tác cai nghiện; tăng cường công tác rà soát việc tiếp nhận đối tượng nghiện vào Trung tâm

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

27

Rà soát các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

28

Tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 chú trọng các giải pháp giảm nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

29

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

30

Tăng cường quản lý việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

31

Xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

Các đơn vị liên quan

Quý II/2017

32

Hoàn thành quy hoạch các nhà mẫu giáo tại khu nhà ở công nhân

Sở Xây dựng

Các đơn vị liên quan

Quý II/2017

33

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

34

Đẩy mạnh chính sách xã hội hóa đối với các lĩnh vực bằng nhiều hình thức thiết thực như liên doanh, liên kết, cho thuê...

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

Thường xuyên

V

Về quản lý quy hoạch, tài nguyên và bảo vệ môi trường

 

 

 

1

Tham mưu UBND tỉnh triển khai các thủ tục và tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2025; Quy hoạch tuyến hành lang kinh tế dọc Quốc lộ 51 và sông Thị Vải; Quy hoạch hành lang kinh tế dọc đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Hồ Tràm - Bình Châu

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị liên quan

Năm 2017

2

Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh

Sở Xây dựng

Các đơn vị liên quan

Năm 2017

3

Triển khai phương án quy hoạch 06 cụm đất hành chính của tỉnh tại thành phố Vũng Tàu

Sờ Xây dựng

Các đơn vị liên quan

Năm 2017

4

Tiến hành rà soát và điều chỉnh một số quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực khác

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

Năm 2017

5

Nghiên cứu lựa chọn một số tuyến đường của thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa đề xuất lập thiết kế đô thị và ban hành quy chế quản lý theo thiết kế đô thị

UBND thành phố Vũng Tàu và UBND thành phố Bà Rịa

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan

Quý IV/2017

6

Xây dựng danh mục các dự án cần thu hồi đất để thực hiện và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất 2017, 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý III/2017

7

Lập danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017, 2018

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý III/2017

8

Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh lại định mức tái định cư bằng tiền cho phù hợp với từng địa bàn để khuyến khích người dân lựa chọn hình thức này, thúc đẩy việc triển khai các dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý II/2017

9

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và quy định khoanh vùng các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Quý II/2017

10

Xử lý dứt điểm các tồn tại trong công tác đóng cửa mỏ khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

11

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

12

Xây dựng cơ chế, chính sách để khai thác có hiệu quả quỹ đất hai bên các tuyến đường lớn đã và sẽ đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

Quý II/2017

13

Rà soát quỹ đất công do ngành, địa phương quản lý, trên cơ sở đó đánh giá việc sử dụng đất công, đề ra phương án sử dụng hiệu quả báo cáo UBND tỉnh

UBND các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan

Quý II/2017

14

Rà soát, bảo đảm nhu cầu về trụ sở cho các khu phố, thôn, ấp hoạt động

UBND các huyện, thành phố

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/QĐ-UBND Chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Kết luận 14-KL/TU và Nghị quyết 56/2016/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


531
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76