Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2080/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Mai Quốc Bình
Ngày ban hành: 03/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2080/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ Thông tư số 15/2002/TT-LĐTBXH ngày 23/10/2002 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Căn cứ quyết định số /QĐ-UB ngày / / của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố ;

Xét tờ trình số 152/ĐMDN ngày 22/5/2003 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố trực thuộc Sở Y tế như sau :

1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần : 5.000.000.000 đồng

Trong đó :

- Tỷ lệ vốn cổ phần Nhà nước : 20% vốn điều lệ

- Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho CB-CNV trong DN (trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 15,66% vốn điều lệ) : 60,7% vốn điều lệ

- Tỷ lệ vốn cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá : 19,3% vốn điều lệ

2. Giá trị DNNN tại thời điểm cổ phần hóa 31/12/2000:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 18.561.616.326 đồng

- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN : 3.945.579.992 đồng

3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :

Tổng số cổ phần bán giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 7.830 cổ phần

Phần giá trị được ưu đãi : 234.900.000 đồng

Trong đó :

Tổng số cổ phần bán cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 1.085 cổ phần

Phần giá trị được vay trả dần : 75.950.000 đồng

Điều 2. Giao cho Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố hợp đồng với Công ty chứng khoán để tổ chức bán 9.650 cổ phần cho các cổ đông bên ngoài theo hình thức đấu giá (tương đương 19,3% vốn điều lệ của Công ty cổ phần).

Các đơn vị : Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Sở Y tế thành phố, Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố và Công ty chứng khoán có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng đấu giá bán cổ phần theo tinh thần công văn số 693/UB-CNN ngày 25/02/2003 của ủy ban nhân dân thành phố; danh sách gửi về Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố tổng hợp, trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng đấu giá, để hướng dẫn và giám sát hoạt động bán đấu giá cổ phần tại Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố.

Điều 3. Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố thành Công ty cổ phần :

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố ;

- Tên giao dịch quốc tế : MEDICAL TECHNICAL SERVICE JOINT-STOCK COMPANY ;

- Tên gọi tắt : MTS.

- Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 252-254 Cống Quỳnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Công ty cổ phần Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau :

- Sửa chữa, sản xuất và kinh doanh trang thiết bị vật tư y tế.

- Mua bán trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế và hóa chất xét nghiệm (theo giấy phép nhập hàng của Bộ Y tế).

- Huấn luyện kỹ thuật sửa chữa, bảo trì thiết bị máy móc và dụng cụ y tế.

Điều 5. Công ty cổ phần trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố :

- Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật doanh nghiệp.

- Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 104/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 1993 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố sau khi Công ty cổ phần Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định.

Điều 7. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Giám đốc Sở Y tế thành phố, Giám đốc Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 7
- BCĐ ĐM & PTDN Trung ương
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính
- TT/TU, TT/HĐND. TP
- TT/UBND thành phố
- VP/TU, Ban TC/TU
- TT/BĐM-QLDN. TP
- Sở LĐ-TBXH, Cục Thuế TP
- KBNN, Công an thành phố
- Chi nhánh NHNN. TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN, TH
- Lưu (CNN-K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH 
Mai Quốc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2080/2003/QĐ-UB ngày 03/06/2003 về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố thành Công ty Cổ phần trang thiết bị kỹ thuật y tế thành phố do Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3